A műveletben való személyes részvétel kérdése érzékeny kérdés a szabad akarat függvényében. Eddig egyáltalán nem számított, hisz az Egy Gondolat világaiban ilyesmi nem létezik. Mi diktatúrának és elnyomásnak látnánk, mert egyéni tudatban gondolkodunk, de ők nem. Ha egy ilyen lény emberi alakjáról beszélünk, aki csak azért létezik, mert a lény behelyezte ide a tudatát, akkor mennyiben beszélhetünk az ember szabad akaratáról?

The issue of personal involvement in the operation is a sensitive issue in the context of free will. It didn't matter at all so far, because there is no such thing in the worlds of One Thought. We would see dictatorship and oppression because we are thinking in individual consciousness, but they are not. If we are talking about the human form of such a being who exists only because the being has placed his consciousness here, how can we speak of the free will of man?

Amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztam, arra jutottam, hogy az egyéni tudatok szempontjainak figyelembe vételével (azaz a privátszféra fontossága mellett) egy kollektív megszállás akkor tisztességes, ha csak 3 területen érvényesül a kollektív csatorna:
- Adatátvitel
- Kommunikáció
- Koordináció

When I dealt with this question, I came to the conclusion that, taking into account the aspects of individual consciousness (i.e. the importance of the private sphere), a collective occupation would be fair if only in 3 areas the collective channel was valid:
- Data transfer
- Communication
- Coordination


Ennek a világnak a szabálya az, ha valaki ide született, akkor ennek a világnak a része. Nincs benne a világképünkben az, hogy egy lény behelyezi ide a tudatát és egy csomó egymástól független ember lesz belőle. Még nem beszéltem akkor arról, ha ide egy tudat bekerül, az polarizálódik valahol egy pozitív és negatív végpontok közötti spektrumon. Azaz hiába jön ide egy ellenséges lény, lesznek velem baráti, semleges és ellenséges részei. Ez amolyan magasabb dimenziós skizofréniához hasonló helyzetet okoz, ami az előbb taglalt dolgokkal együtt már be is ragaszthat egy lényt ide úgy, hogy nem képes innen segítség nélkül kilépni. Ha én segítek neki, mi lesz az embereivel? Hisz nélküle meghalnak, vagy mások szállják meg őket, ami nem mindig jelent megnyugtató megoldást. A kérdést amúgy rendezte az Élménypark.

The rule of this world is that someone born here is part of this world. It is not in our world view that a being puts his consciousness here and a lot of independent people out of it. I haven't talked about it before, when a consciousness gets here, it polarises somewhere between a positive and a negative endpoint. That is, in spite of the fact that an enemy is coming here, there will be friendly, neutral and hostile parts of me. This causes a situation similar to a higher dimensional schizophrenia, which, together with the above-mentioned things, can stick a creature here without being able to quit without help. If I help him, what about his people? They die without the being or they are invaded by others, which is not always a reassuring solution. Anyway, the question was arranged by the ÉlményPark.

Remélem értitek, attól hogy egy lény "fenn" szövetséges, még közel sem biztos, hogy minden embere az lesz itt "lenn". Tehát az, hogy én kit tekintek közületek barátnak, nem feltétlen a lénytől függ, hanem az adott embertől. Ám ilyenkor tapasztalataim szerint értelemszerűen a lény akkor is törekedni fog az embere fölötti teljes uralomra, ha az ember a szabad akaratából (vagy etikai és egy csomó fönn ismeretlen okból) erre nem lenne hajlandó. Ez itt úgy néz ki, hogy egy idő után az ember megváltozik és elkezd ellenségesen viselkedni. Ezért nem tudunk addig közösséggé formálódni, amíg ez a kérdés nem lesz rendezve. Azaz mindenki egyénileg  vesz részt a közösségben, akikkel a (gondolat) kommunikációtól kezdve az adatátvitelen át (véletlenül egy étteremben ültök egy szomszéd asztalnál, szexelsz valakivel, stb.) a koordinációig úgy végzünk műveleteket, hogy erről nem is tudunk.

I hope you understand that a being "up there" is an ally, not even sure that all of his people will be here. So the fact that I look at you as a friend does not necessarily depend on the being, but on the individual. But, according to my experience, the creature will, of course, strive for complete control over his man if he is not willing to do so by his free will (or ethical and a lot of unknown reasons). Here it seems that after a while, the person changes and starts behaving hostile. Therefore, we cannot form a community until this issue is sorted out. That is, everybody participates individually in the community, with whom we (from thought) communication through data transfer (accidentally sitting in a restaurant at a neighbor's table, having sex with someone, etc.) until we coordinate so that we do not know about it.

A tapasztalat az, hogy az ilyen megszállásoknál a barát-ellenség státusz időszakonként változik, tehát egyvalaki hol barát, hol ellenség. Mivel a megszállók világa erősen hierarchikus, olyanok, mint itt a parancsot végrehajtó katonák, nehéz őket rádumálni bármire. Ja és nem szívbajosak, gátlástalanul használnak akár családtagokat is egymás ellen, ami nehéz dolog, mivel az embereket köti a forgatókönyv is.

The experience is that in such occupations, friend-enemy status varies from time to time, so somebody is a friend or an enemy. Because the world of invaders is highly hierarchical, like the commanders who execute the command here, it is difficult for them to hug anything. Yeah and not heartbreaking, they even use family members unscrupulously, which is difficult because people are bound by the scenario.

A helyzetre úgy tudunk jól reagálni, ha mondjuk a tőlem személyes beavatást kapó emberekkel 1 éves időtartamban gondolkodunk a személyes kapcsolat szintjén. Lehetőség lesz közös akarat esetén még egy vagy két évet rátenni. Az első évben mindenki megkapja a szükséges felkészítést arra, ha a lény megjelenne benne, mit és hogyan csináljon. Általában 1 évig tart egy ilyen megjelenés egy emberben, ám ez lehetőséget ad nekünk is az akcióra. Ami nem feltétlenül ellenséges tevékenység, de a lény láthatja annak. Ha róla akarjuk leszedni a megszállót, azt ő ugyanúgy viseli, ahogy ti. Mert a megszállót mindenki önmagaként értelmezi, ezért nehéz dolog egy ilyen jellegű gyógyítás.

We can respond well to the situation by saying that we are thinking about personal contact with people who receive personal initiation from me for 1 year. It will be possible to put one or two years in a common will. In the first year, everyone gets the training they need to make it appear, what to do and how to do it. Usually it takes one year for one person to appear, but this also gives us the opportunity to take action. What is not necessarily hostile, but the creature can see it. If we want to remove the invader from him/her/it, he/she/it does the same as you. Because everyone understands the invadiers as himself/herself, so it is difficult to heal such a thing.

Engedjetek meg ide egy személyes részt, éveket spórolhatunk vele. Valamilyen oknál fogva egy csomó erőcsoport azt képzeli, a feleség státuszt is majd ők döntik el helyettem. Mintha egy erdőben sok majomfaj azzal versenyzik, melyik törzs adja nekem az egyik tagját feleségnek. Fogalmatok sincs a mélytranszról, ha ilyet komolyan hisztek! Ha én megmozgatom a tudatom azon a tudatszinten, ti úgy lerepültök rólam, hogy csak pislogtok. Hadd tudjam már jobban, ki képes arra, hogy engem a mélytranszban is kövessen!

Allow me a personal part here, saving you years. For some reason, a lot of power groups imagine that they will decide on the status of a wife instead of me. As if in a forest, many monkey species compete with which tribe gives me one of their members. You have no idea about the deep trans, if you believe it seriously! If I move my consciousness at that level of consciousness, you fly off me just blinking. Let me know better who is able to follow me in the deep transit!

Ezzel a betéttel pedig most azokat zavarjuk el, akik egy elméletem részét képezik. Úgy is lehet szekta valamilyen célszerű kezdeményezésből, hogy a mesternek esze ágában sincs szektát alapítani, ám a tanítványoknak igen. Akik aztán befolyást szereznek a mester fölött (hisz ő is ember) és az egész pár olyan ember játékszere lesz, akik így jutnak hatalomhoz a később csatlakozók felett. Nos ezt itt felejtsétek el, mert ha lesz is bandázás, az sosem tart örökké. Koncentráljunk a feladatra és ne az önérzetünkre.

And with this insert, we are disturbing those who are part of my theory. It may also be a sect from a purposeful initiative not to set up a sect in the mind of the master, but yes to the disciples. Then those who gain influence over the master (he is also a man) and the whole couple will be the toy of people who will gain power over the later ones. Well, forget this here, because if there is a gang, it will never last forever. Focus on the task and not on our self-esteem.

A dolog úgy működik, hogy ha akarom, se tudom megváltoztatni a dolgok menetét, mert átvertem a megszállóimat. Ők nem értették az informatikai szemléletet (mint abszolút racionális környezetet), amiben úgy állítottam be mindent, hogy az egészet paraméterek mozgatják, amiket konkrétumokkal nem lehet felülbírálni. Ám a dolgok menete így egy rejtély marad, hisz senki se tudja, az elemek hogyan mozgatják a történeteket. Ugyanolyan belső szereplő vagyok, mint te ugyanolyan esélyekkel, ám én már 20 éve elkezdtem kung-fu-zni és saját iskolát is nyitottam. Hiába vagyok a legnagyobb megtestesült isten, aki valaha elérte a 3D-t, akkor sem tehetek semmit, mert az ÉlményParkban én is csak egy játékos vagyok. Ebből nem lesz se vallás, se szekta! Ám aki tudja az elméjét használni, annak szemében (szellemi) őslakossá válik mindenki más és az ÉlményPark egy könnyen érthető megfelelő felület erre. Ez teljesen egyéni és csak benned működik. Felszabadul egy csomó időd, amit eddig a templomba járással töltöttél. Ez már a modern kor! Itt az ilyen dolgaidat már a gondolatban elérhető személyes ügyfélkapudon át intézed.

The thing works so that if I want, I can't change the way things go because I overcame my occupants. They did not understand the IT approach (as an absolute rational environment) in which I set everything to move the whole thing into parameters that cannot be overridden by specifics. But the way things go is a mystery, because nobody knows how the elements move the stories. I am the same inner player as you have the same chances, but I've been kung-fu for 20 years and opened my own school. I am the greatest God who has ever reached the 3D, I can do nothing, because I am just one player in the Adventure Park. It will not be a religion or a sect! But anyone who can use his mind will become (nemtal) indigenous to everyone else and the Adventure Park is an easy-to-understand interface. It is completely individual and only works in you. You're getting rid of a lot of time you've been walking to the temple so far. It's the modern age! Here you are dealing with such things through the personal customer gateway available in thought.

Ezen a ponton tehát már nem szabad érdeklődnie a személyes kapcsolat iránt egy csomó olyan embernek, akik nem értették meg a célokat. Csak páran maradtak, akik először befektetni akarnak és csak aztán kivenni. A velem való (3D idővonalon történő) huzamosabb kapcsolat teljes embert kíván, bár vannak eredményes kísérleteim arra, hogy a külvilág mellett is meg lehessen csinálni. Ez az előnye annak, ha egyszerre több tudatszinten is vagyok.

So at this point you should not be interested in a personal relationship with a lot of people who have not understood the goals. There were only a few who wanted to invest first and then take out. Longer contact with me (on the 3D timeline) requires a whole person, although I have successful attempts to make it outside the outside world. This has the advantage of being at the same level of consciousness at the same time.

A velem való együttműködés szintjei:
1. Csak használod az ÉlményParkot és nem érdekel Bill Gates személye
2. Érdekel Bill Gates személye (aki még csak most jött ki a garázsából)

Levels of collaboration with me:
1. Just use the ÉlményPark and don't care about Bill Gates
2. I am interested in Bill Gates's person (who has just come out of his garage)

A tudatom lefelé jön és meg is szeretne állni abban a magasságban, ahol sikerül a spirituális szintet az anyagihoz hangolni. Onnan tudom, hogy sikerült, hogy feláll az életemben a következő formula. Érdemi szinten mindenképp! A követelmények a következők oda és vissza is:
- alkalmasság
- képesség
- kompetencia
- szabad akarat

A kapcsolattartási- és ügyintézési formula:
1. Képviselő a spirituális világ emberei felé (Miközben én is képviselem őket odafelé)
2. Képviselő az anyagi világ emberei felé és a pénzügyek kezelése (azaz ő a gyöngykagyló-szakértő)
3. Engem képvisel a napi szinten a másik kettő felé

Mindenki más ügyfél vagy játékos, aki csak a saját dolga okán kerül velem kapcsolatba és a dolgunk befejezése után megy is a saját dolgára.

My consciousness comes down and wants to stand at the height where it is possible to tune the spiritual level to the material. From there I know that the next formula in my life has come up. At the level of interest, definitely! The requirements are both back and forth:
- suitability
- ability
- competence
- free will

Contact and administration formula:
1. Representing the People of the Spiritual World (While I Represent Them Above)
2. Representing the people of the material world and managing finances (ie he is the pearl expert)
3. Representing Me to the other two on a daily basis

Everyone else is a customer or a player who comes into contact with me for his own business and goes on his own after completing our business.


Aki velem kerül személyes kapcsolatba, abból nem lesz rövid távon haszna, ám a megfelelő időben és helyen ezt egyáltalán nem fogja sajnálni.

Anyone who comes into contact with me will not benefit from it in the short term, but will not regret it at the right time and place.

Velem csak az egyenlőség szellemében lehet érdemi kapcsolatba kerülni és csak tisztességes üzlet formájában, amivel mindenki elégedett. A kapcsolatfelvétel módjai:
1. Gondolatban (ez a profi verzió)
2. Twitter követés (@elmenypark | @dimenzioutazo) és üzenetküldés
3. E-mail (elmenypark.psi@gmail.com) vagy kapcsolattartási űrlap a weboldalamon
4. Egy (régi) ismerősömön át (indulásnál annyit ér, amennyit a haver)
5. Véletlenül találkozunk és megismerkedünk (a 3D profi verzió)

It is only in the spirit of equality that I can get in touch with me and only in the form of a decent business that everyone is happy with. How to contact:
1. Thought (this professional version)
2. Twitter Tracking (@elmenypark | @dimenzioutazo) and messaging
3. E-mail (elmenypark.psi@gmail.com) or contact form on my website
4. Through a (old) friend (worth as much as a buddy at departure)

5. Accidentally Meet (3D Professional Version)

Mivel 20 évig csináltam ezt bevétel nélkül, örülnék olyan embereknek, akik szívesen vennének részt a visszatérésemmel kapcsolatos műveletekben.

Since I have been doing this for 20 years without earning money, I would like to welcome people who would be happy to participate in my return operations.- How do you speak English anyway?
- As I should speak in Hungarian.


- Amúgy hogy beszélsz angolul?
- Ahogy magyarul kellene.