Elme és Varázslat | Mind and Magic

Ha a világ holografikus szerkezetű, az emberi agy pedig egy holografikus computer, akkor minden az elméből indul ki. Vagyis minden belőled indul ki. Hisz a vetítésed forrása te vagy. Minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról. Ha úgy érzed, csak egy kis ember vagy, aki egy hierarchiában él, az azt jelenti, hogy elhitted magadról, hogy egy kis ember vagy és elhitted a hierarchiát is. Már csak tudnod kellene, hogy tudsz ezeken változtatni.

If the world has a holographic structure and the human brain is a holographic computer, then everything starts from the mind. That is, it all starts with you. You are the source of your projection. It all depends on what you know and believe about the world. If you feel like you’re just a little person living in a hierarchy, it means you believed in yourself that you were a little person and you believed in the hierarchy too. You just need to know that you can change these.Nem állítom azt, hogy ezeken könnyű változtatni, hisz ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt tenné. De azt sem állítom, hogy nehéz. Hisz ez egy bonyolult és szövevényes rendszer, ahol a fenti állítások mindenkire igazak. Csak meg kell találni a módját, hogyan szabadulj ki elméd ketrecéből egy számodra ideálisabb társadalmi és spirituális pozícióba. A hierarchia célja, hogy meghatározza az egyes emberek helyét a rendszerben, ám ha ez a hierarchia a nem megfelelő embereket helyezi a pozíciókba, akkor rossz hierarchiát hittél el.

A változásnak két útja van, belső változás és külső változás. Felvetődik a kérdés, hogy melyik következik a másikból. Ha a világ egyszerű lenne, akkor az következne a másikból, ami egyértelműnek látszik. Ám a világ nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Ha a változást a külvilágban szeretnéd, ahhoz nagyon erős akaratra és kitartásra van szükséged, hogy le tudd küzdeni az eléd gördülő akadályokat. Mi kell az erős akarathoz és kitartáshoz? Olyan elme. Van azonban a változásnak egy másik útja, ez pedig a belső változás, amit aztán lekövet a világ is.

Mi a varázslat és honnan erednek a különleges képességek? A varázslat a szándék érvényesítésének belső útja, ami megjelenik a külvilágban. Az ember azonban a külvilágban él, annyira, hogy a többség nem is hisz a varázslatban. Pedig a varázslat nem más, mint láthatatlan energiák és információk mozgatása a külvilágban. Más szóval a spirituális valóság közös nyelve. Ahhoz tehát, hogy valaki erre felkészüljön, meg kell ismerkednie a spirituális valósággal. Felvetődik egy újabb kérdés. Sokan úgy érnek el sikereket, hogy nem is tudnak a spirituális világ létezéséről és sosem fogalkoztak előtte ilyesmivel. Ez hogyan lehetséges?

Könnyen lehet, hogy úgy érnek el az ilyen emberek sikereket, hogy nem ők varázsoltak, hanem csak végrehajtják valaki más szándékát. Azért érdemes az ilyesmire felkészülni, mert ha nem paraméterezed le megfelelően, vagyis nem írod körbe minden részletét, azaz nem gondolod mélyen át a lehetséges következményekre figyelve, akkor a szándékod elcsúszhat. Megvalósul, de nem úgy, ahogy szeretnéd. A mai világ tele van mesterekkel, ám közülük csak nagyon kevesen szereztek ilyen tudást a maguk erejéből. Ennek oka lehet egy régen elindított, át nem gondolt varázslat, ami egy ilyen hierarchiát eredményezett, ahol a mesterek nem önmaguk okán, hanem mások által válnak mesterré.

A mester képességeiben és személyiségében alkalmas személy. Az elsőt nem nehéz megszerezni, úgy hívják, hogy "mások beavatása". Ennek a beavatásnak az a lényege, hogy az agyadban lévő zárt cellák kinyíljanak és ez által különleges képességekre tehess szert. Lefordítva valaki az emberi agynak nevezett holografikus computert kívülről valamilyen technika segítségével módosítja, hogy az eredményesebben kerülhessen interakcióba a külvilággal. Ám ezeket ritkán adják ingyen. Ára a hűséged azok felé, akik megspórolják neked azt az időt, szenvedést és energiát, amik ahhoz szükségesek, hogy ezeket te magad nyisd ki. Ám a ráfordított idő, szenvedés és energia az, amitől a személyiséged fejlődik, hogy alanyi jogod legyen ilyen szinten interakcióba lépni a világgal.

Mivel valami annak idején félrement, mára olyan rendszer alakult ki, amiben egy olyan hierarchia uralja a világot, ami elzárja az utat az önmaga jogán felemelkedő emberek elől és ezeket az előnyöket csak a neki behódoló emberek számára juttatja. Az ÉlményPark Holoplatform, amin 20 évig dolgoztam pedig egy olyan spirituális keretrendszer, aminek célja a világ helyreállítása és igazságos működésének biztosítása. Bár már elkészültem vele, még mindig meditálok, hisz a korrekciót biztosítani kell és még az is lehet, hogy én is beszállok a Játékba.

Az ÉlményPark gyakorlati jelentősége abban van, hogy ettől a hierarchiától függetlenül biztosítja számodra azt a hátteret, amire mindenképp szüksége van egy olyan embernek, aki önmagától szeretne tanulni és fejlődni. Megértése egyszerre könnyű és nehéz. Könnyű, mert pár szóval el lehet magyarázni, ám nehéz, mert az agynak át kell állnia egy teljesen más terminológiára, amint amiben eddig a spirituális világot kezelte. Figyelem! A hited továbbra is a magánügyed. Itt a tudás felől közelítesz, ami szintén képes megrengetni a hitet, nem csak fordítva.

Minden az elmében dől el. Ahogy haladsz az utadon, rájössz, hogy ez a belső világ olyan, mint egy informatikai hálózat. Ahol a spirituális valóság olyan, mint az internet, ahol a tudatod a böngésző. Azért kell bíznod önmagadban, mert az információk a gondolataidban jelennek meg és azért kell erre felkészülnöd, mert az emberek többsége pánikkal reagál az elméjében történő váratlan eseményekre. Első dolog tehát, hogy legyőzd a félelmet. Ugyanis a félelem adja ennek a hierarchiának az erejét és tart téged jelen pozíciódban. Ez után már csak arra kell figyelned, nehogy az ezt követő világosság győzzön le, mert az nem az út vége, csak a következő állomás.
I’m not saying these are easy to change, because if it were easy, everyone would do it. But I'm not saying it's hard either. Because this is a complex and intricate system where the above statements are true for everyone. You just have to find a way to get out of the cage of your mind into a more ideal social and spiritual position for you. The purpose of the hierarchy is to determine the place of each person in the system, but if this hierarchy puts the wrong people in positions, you have believed a bad hierarchy.

There are two paths to change, internal change and external change. The question arises as to which follows from the other. If the world were simple, it would follow from the other that seems clear. But the world is not as simple as it seems. If you want change in the outside world, you need very strong will and perseverance to be able to overcome the obstacles rolling in front of you. What do you need for strong will and perseverance? Such a mind. However, there is another path to change, and that is internal change, which is then followed by the world.

What is magic and where do special abilities come from? Magic is the inner way of enforcing an intention that appears in the outside world. However, man lives in the outside world, so much so that the majority do not even believe in magic. Yet magic is nothing more than moving invisible energies and informations in the outside world. In other words, it is the common language of spiritual reality. So in order for someone to prepare for this, one must become acquainted with spiritual reality. Another question arises. Many achieve success without even knowing about the existence of the spiritual world and have never dealt with anything like it before. How is this possible?

It could easily be that such people succeed by not being enchanted, but only by carrying out someone else’s intentions. It is worth preparing for such a thing, because if you do not parameterize it properly, that is, you do not write down every detail, that is, you do not think deeply about the possible consequences, your intention may slip. It works, but not the way you want it to. Today’s world is full of masters, but very few of them have acquired such knowledge on their own. This may be due to a long-launched, unthinking spell that has resulted in such a hierarchy where masters become masters not by themselves but by others.

A person suitable for the abilities and personality of the master. The first is not difficult to obtain, it is called "initiating others." The point of this initiation is for the closed cells in your brain to open and thereby gain special abilities. Translated, someone modifies a holographic computer called the human brain from the outside using some technique so that it can interact more effectively with the outside world. But these are rarely given for free. It is a price of your loyalty to those who save you the time, suffering and energy it takes to open them yourself. But the time, suffering, and energy spent is what makes your personality develop so that you have a subjective right to interact with the world at that level.

Because something went astray at the time, a system has now emerged in which the world is ruled by a hierarchy that blocks the way for people who ascend in their own right and gives these benefits only to people who submit to it. The ÉlményPark Holoplatform, on which I worked for 20 years, is a spiritual framework designed to restore the world and ensure its fair functioning. Even though I’m done with it, I’m still meditating, because the correction needs to be ensured and I might even get into the Game.

The practical significance of the ÉlményPark is that, regardless of this hierarchy, it provides you with the background that a person who wants to learn and develop on their own definitely needs. Understanding is both easy and difficult. It is easy because it can be explained in a few words, but it is difficult because the brain has to switch to a completely different terminology than the one in which it has so far treated the spiritual world. Attention! Your faith is still your private affair. Here you approach from the point of view of knowledge, which can also shake faith, not just the other way around.

Everything is decided in the mind. As you go your way, you will realize that this inner world is like an IT network. Where spiritual reality is like the internet, where your consciousness is the browser. You need to trust yourself because the information appears in your thoughts and you need to be prepared for it because most people react with panic to unexpected events in their minds. So the first thing is to overcome fear. Fear gives the strength of this hierarchy and keeps you in your present position. After that, you just have to be careful not to be overwhelmed by the light that follows, because that’s not the end of the road, just the next stop.