Szeretet Jel


Az emberi tudat az Arany Frekvenciákon csak egy paca a mi szemünkben. Hogy az is maradjon, de fejlődni is tudjon, 5 minőségi szintre választva kavaroghat tovább. Ő a kollektív tudat és az intuíció.

Human Consciousness on the Golden Frequencies is just a splotch in our eyes. To stay alive, but to develop, you can swim to 5 quality levels. He/she is collective consciousness and intuition.

Most az jön, milyen az új az Ezüst Frekvencián. Eddig két bites volt, én és te. Menny és Pokol. Jó és Rossz. Ez ennél jobban át van gondolva és kinyílik, mint egy virág. Ha sok van és nem csak kettő, a te gondolkodásod is átáll. Az 5 szintnek szüksége van rendezett világra a másik agyféltekéjén, amit egyéni tudatok valósítanak meg. Akik csak akkor szerveződnek kollektívába, ha csapatokba rendeződnek.

Now comes the new on the Silver Frequency. There were two bits so far, me and you. Heaven and Hell. Good and bad. It is more thoughtful and open than a flower. If there are many and not just two, your thinking will change. The 5 levels are necessary for the world of the other hemisphere, which is realized by individual consciousness. People who organize themselves only when they are organized into teams.
Mivel a csapatokat érdekek rögzítették oldalakra, a tagokat pedig a kényszer a csapatokba, először történik egy frissítés, ami átrendezi az elemeket a pályán egy új átrendeződésbe. Nagyon könnyű az ilyesmikről beszélni és nagy is az egyetértés. A nehézségek finoman szólva is a dolog legelején mutatkoznak.

Because teams have fixed interests on the pages and the members are forced into the teams, an update is first made to rearrange the elements on the track into a new rearrangement. It is very easy to talk about such things and there is great agreement. The difficulties are, to put it mildly, the very beginning of the thing.


up: who want change?
down: who want to change?


A dologra a következőt találtam ki. Akik világképe nem tartalmazza az ezotériát, azok véletlenül fogják végrehajtani a dimenziószint váltást. Valahogy így.

I found the following thing. Those who do not include esotericism in their worldview will accidentally perform dimensional shift. Like this.
Akik pedig a szakmai közönség, tehát azok, akik elérték a spiritualitás valamely tudatos szintjét, ők egy másik játékot játszanak, amit onnan lehet felismerni, hogy játék látószögön ebből semmi sem látszik és rendkívül erős a szabad akarat illúziója. A Feladat viszont teljesítve. Hogy erről ők semmit sem tudtak? Ki nem szarja le? Mert ez a GumiMaci Systems, egyéni és kollektív megoldások.

And those who are professional audiences, that is, those who have reached a conscious level of spirituality, they play another game that can be recognized from there by nothing in the game's viewing angle and the illusion of free will. But the Task is done. That they knew nothing about this? Who cares? Because it is GumiMaci Systems, individual and collective solutions.
Mindenki megtalálja helyét a rendszerben, ami hasonlóakkal veszi magát körbe és ki is alakult az új struktúra. Mindenki lelkesen teszi a dolgát és senki sem szabotálja sértetten azt.

Everyone will find their place in the system, which will be similar to each other and the new structure will be formed. Everyone enthusiastically does their job and nobody sabotages it.
Az emberi tudat új felépítése | The new structure of human consciouness    >>>>>
Az emberi tudat új felépítése röviden, tömören és érthetően | The new structure of human consciouness in short, concise and understandable     >>>>>
Személyzeti politika | Staff policy     >>>>>