A halálkutatási kísérletek során rájöttem arra, ilyenkor valójában az életet kutatom. Ennek megértése azonban túlmutat a hétköznapi megértés szintjén, tehát itt sem ejtek több szót róla. Aki ezekben a kísérletekben és programokban részt vesz, nem árt, ha rendelkezik az ehhez szükséges informatikai szemlélettel (világlátással), azaz úgy tekint magára, mint egy holografikus játékprogram karakterére.

During the death research experiments I realized that I was actually looking for life. However, understanding this goes beyond the level of everyday understanding, so I do not say more about it here either. Those involved in these experiments and programs do not hurt if they have the necessary IT vision (worldview), ie they consider themselves to be the character of a holographic game program.

A holofilm elmélet alapja az, hogy mindenki a saját filmjének főszereplője. Ennek van előnye és hátránya. Előnye az, hogy egy filmnek a főszereplője sosem hal meg, hátránya, hogy ennek jó filmnek is kell lennie, mert egy rossz filmre senki sem kíváncsi. Ha tehát valaki az én filmemhez akar cstalkozni, mint szereplő, mellékszereplő (vagy sorozatban címszereplő), ahhoz szükséges egy kellő vagányság és bátorság. Mivel én a minőségi ellenfeleket is a pályán hagyom, a szerepnek nem elvárása a nekem behízelgés (ami egy olyan rendszert feltételez, amit én szeretnék nélkülözni).

The basis of holofilm theory is that everyone is the protagonist of his own film. It has advantages and disadvantages. Its advantage is that the protagonist of a film never dies, the disadvantage is that it must be a good movie, because no one is interested in a bad film. So if somebody wants to work on my film as an actor, an auxiliary character (or an actor in a series), he needs a lot of courage. Since I leave the quality opponents on the track, the role is not to expect me to be convicted (which assumes a system that I want to miss).

Az egymás vetítése egy hologram tulajdonságaival foglalkozó kísérlet. A hologram kísérletek meglehetősen extrémek, amiket egy vallásos ember úgy tudna értelmezni, mintha kényszerhelyzetekbe hoznánk istent. Ugye bevétel nélkül meditáltam és azért sikerült, mert az élet gondoskodott arról, nehogy ezek a meditációk megszakadjanak. Az ilyesmikbe nem szabad félelemmel belevágni, mert a félelmeid megjelennek vetítésedben. Nem véletlenül ilyen szigorú a személyzeti poltikám.

An attempt to project each other's hologram features. The hologram experiments are quite extreme, which a religious person could interpret as putting God in a forced situation. I was meditating without revenue and succeeded because life made sure that these meditations were not interrupted. This should not be done with fear, because your fears will appear in your projection. It is not by accident that my staff policy is so strict.

Az ilyen ügyekbe csatlakozáshoz is ugyanazok szükségesek, amik az élet bármely más területén, ezért jók az ilyen univerzális szabályaim (amik rám is vonatkoznak). Alkalmasság, képesség, kompetencia és a szabad akarat oda és vissza. Az alkalmatlanságod jele, ha elriasztanak a nehézségek, amik ezen a szinten bizony előfordulhatnak. Ha nem vagy rá képes, attól még más képességek felhasználásával elérheted, hogy annak látszódj, ám végrehajtásának képessége nélkül nem leszel arra képes akkor sem. A kompetencia az általában a szaktudást és az erre születettséget jelenti, amit szintén ki is lehet vívni. A szabad akaratot a látszat ellenére kevesen értik jól, mert itt minden helyzetben mindkét fél szabad akaratáról van szó és vannak olyan megszállások, amikor erre emlékezned kell akkor is, ha teljhatalmat érzékelsz a másik fölött. A legtöbb ember itt is bukik el.

To join such matters is also necessary for any other area of life, and so are my universal rules (which also apply to me). Suitability, ability, competence and free will back and forth. The sign of your inadequacy is if you are discouraged by the difficulties that may occur at this level. If you are not able to do it, you will be able to use it by using other skills, but you will not be able to do so without being able to do so. Competence usually means expertise and birth, which can also be fought. In spite of the appearances, free will is understood by few, because here in every situation, it is a free will of the party and there are occupations when you have to remember it even when you feel full power over the other. Most people are losing out here.

Nevezzük így őket, de az égiek hozzám három embert küldtek személyes felkészítésre és ezekből kettő ezen bukott el*. Az ég által küldött emberekre az jellemző, hogy az ég figyelmen kívül hagyja a pénzt, ám az embereik közel sem. Így sokszor küldenek alkalmatlan embereket égi feladatokra, amit én a saját programjaimban el szeretnék kerülni. Sok problémát szült az, ha én meditálok, nem a pénzszerzés lesz a figyelmem középpontjában, ám ebben a világban akinek nincs pénze, azt könnyen nézik le és nézhetik prédának. Ugye ebből érthetővé válik, miért és hogyan fejlesztettem ki a spirituális hadviselést, amitől olyan sokan félnek?

We call them so, but the heaven sent three people to me for personal training and two of them failed*. It is characteristic of the people sent by the sky that the sky ignores the money, but their people are not close. So they often send inappropriate people to heavenly tasks that I want to avoid in my own programs. Many problems arose when I meditate, not getting the money in my focus, but in this world, who has no money, it is easy to look down and watch it prey. Do you understand why and how I have developed spiritual warfare, which is why so many are afraid?


* A jelenben értendő, mivel ők idővel beérnek, ahogy én annak idején | It is understood in the present, they are getting ready as time goes byAz emberi tudat új felépítése | The new structure of human consciouness    >>>>>
Az emberi tudat új felépítése röviden, tömören és érthetően | The new structure of human consciouness in short, concise and understandable     >>>>>
Személyzeti politika | Staff policy     >>>>>