Az ÉlményPark 4 üzletága saját aktuális példával illusztrálva

The 4 Business Areas of the Adventure Park are illustrated with their own current example


Élmény-Kaland | Experience-Adventure


Szektából szabadítás | Liberation from Sect

Egyáltalán nem biztos, hogy én ide kellek, ha vannak erre olyan eszközeim, amiket másoknak készítettem. Az első ilyen annak való, aki mást szeretne ilyen élethelyzetből kiszabadítani. Jó másra is, de erre tökéletes.

It is not at all certain that I have to come here if I have the tools I have made for others. The first one is the one who wants to get rid of such a life situation. Good for others, but it's perfect.
A következőt annak a személynek érdemes használnia, aki ki szeretne szabadulni. Üljön a kép előtt és időnként nézzen a kép mögé is. Olyan szabaduló forgatókönyveket tartalmaz, amik meglepetésként érhetik a segítőidet is a fejed fölött.

The following should be used by the person who wants to get rid of it. Sit in front of the picture and watch the picture, look behind the picture sometimes. It includes escape scenarios that may surprise your assistants over your head as a surprise.
Azért került ez az Élmény és Kaland közé, mert ez nekem kaland, aki itt lép a képbe. Nekem kaland, neked tanulás és tapasztalat, de kaland is, mert egy ilyen környezetből, ahol energiákkal tartanak fogva, biztosan kalandos a kiszabadulás is. Figyelem, szekták nem csak vallási köntösben jelenhetnek meg!

It was one of the Experiences and Adventures because it is an adventure for me to enter the picture here. For me, adventure, learning and experience for you but adventure too, because in such an environment where you are holding energies, liberation is certainly adventurous. Attention, sects may not only appear in religious gowns!

Szektáról akkor beszélünk, ha ezek egyidejűleg vannak jelen:
- elvárás van
- tisztségek vannak
- szerveződés van
- a szabad akarat korlátozott
- az egyéni feladatok eltűnnek és csak a mester (vezető) által kiadott célok és feladatok elfogadhatók
- minden egyéni szándék ellenségessé válik, ha az elletétes a mester (vezető) szándékaival
- az egyet nem értők árulókká válnak

Sect is when they are present at the same time:
- expectation
- There are positions
- organization
- free will is limited
- individual tasks disappear and only goals and tasks issued by the master (leader) are acceptable
- all individual intentions become hostile if the enemy is with the master's (leader's) intentions
- disagreeers become traitors

A dolog számomra olyan, mint egy edzés és egyben tanulás, ugyanis a spirituális mutációm miatt eddig nem találtam legyőzőre, ám a közelebb jövetelem (ami révén lehetségessé válik kapcsolatunk) újabb leckéket és feladatokat ad. A tényleges hatalmammal csak feladat okán avatkozom a folyamatokba, ami bármikor élesedhet, ha a másik fél megszegi a tisztességes játék feltételeit.

The thing for me is like training and learning, because I haven't been able to beat my spiritual mutation so far, but the closer coming (which makes our relationship possible) gives me new lessons and tasks. With my actual power, I intervene in the process only for a task that can be sharpened at any time if the other party breaks the conditions of a decent game.


Álom megvalósítása | Realizing a Dream

Olyan embereknek szól, akik képesek az Álom és a Valóság frekvenciáit összehangolni. Azaz képesek megvalósítani álmaikat. Mivel a képességeim egyediek, a hologram biztosan felül fog bírálni egy csomó folyamatot, hisz számára már én is láthatóvá válok. Ezzel a szolgáltatással lehetőséget nyitok annak, hogy ez szabadon választható legyen egy esetleges durva beavatkozás helyett. Olyan álmokban, amikben én is szívesen részt veszek és akit legjobb szabad szerepben hagyni.

It is for people who can match the frequencies of Dream and Reality. That is, they are able to realize their dreams. Because my skills are unique, the hologram will surely overwhelm a lot of processes, because I already see it. With this feature, I will be able to make it freely selectable instead of a possible harsh intervention. In dreams that I am happy to participate in and play the best role.


Speciális esetek | Special cases

Előfordulhat, hogy olyan különleges ügyekben keresnek meg ügyfelek, melyekhez az én szakértelmem szükséges. Mivel az egyedi esetekről nem lehet általánosságban beszélni, nem is lehet itt ennél több információ. A velem való ilyen együttműködés minden esetben élményt jelent, bár nélkülözheti a kalandot.

Customers may be looking for special matters that require my expertise. Since individual cases cannot be spoken in general, there is no more information here. This kind of collaboration with me is always an experience, although you can miss the adventure.


Holo Játék | Holo Game

A holo játék itt egy olyan kiterjesztett valóság, amit te a mindennapi életednek nevezel. Ha valaki olyan élményre-kalandra vágyik, ami velem kapcsolatos, felhívnám a figyelmét arra, hogy sokszor a történések ezen értelmezése az után válik élménnyé, hogy kapcsolatunk véget ért. Minden attól függ, tudod-e élvezni az utat a jelenben.

The holo game here is an augmented reality that you call your daily life. If you are looking for an experience-adventure that is related to me, I would like to draw your attention to the fact that this interpretation of events often becomes an experience after our relationship has ended. It all depends on whether you can enjoy the way in the present.
Gyógyítás-Gyógyulás | Healing-Healing


Holo átírásos gyógyítás | Holo transcription healing

Holo programozásos átirással gyakorlatilag bármilyen betegsegből ki lehet gyógyulni. Ami miatt nem teszi ezt mindenki, az a dolog paciens oldalon jelentkező nehézségeivel magyarázható. Ebben az esetben ugyanis az Ügyfélnek meg kell felelnie azoknak a szempontoknak, ami indokolja azt hogy miért is legyen egészséges. Az emberek azt hiszik csak pénzzel minden megoldható. Aki ebben a tévhitben él, annak batran ajánlom azokat a gyógyítókat, akik ilyen feltételekkel is elvallalják a gyógyitást. Az én álláspontom az, minden betegség egy belső problema külső megjelenése és ha a beteg nem hajlandó foglalkozni betegségenek igazi okaival, akkor nem érdemli a gyógyítást.

Holo programming transplantation can heal from virtually any disease. That's not what everyone does, it can be explained by the difficulty on the patient side. In this case, the Customer must meet the criteria that justify being healthy. People think only money can do everything. Whoever lives in this misconception boldly recommend those healers who heal the healing under such conditions. My point is that the appearance of an internal problem of any disease and if the patient is not willing to deal with the real causes of the illness, he does not deserve healing.

A holo átirásos gyógyitas technikai menete azon alapszik, hogy tudati utazást hajtunk végre egy olyan világba, ahol az Ügyfél egészséges. A gyógyítás leprogramozása után a beteg elindul egy úton, aminek végén egészségessé válik. Ezt a folyamatot azonban végig állnia kell! A programozás és az energiával gyógyítás között az a különbség, hogy a program csak egy forgatókönyv. amit el kell tudni játszani. Azért nem számítok sok emberre, mert maga a gyógyulás évek múlva valósul meg (ha sikerül a paciensnek végigcsinálnia) és a jellege miatt kevesen tulajdonítanák nekem, mivel a forgatókönyv mindig a megfeleló emberhez irányítja {vagy feltalálnak egy új gyógyszert/gyógyeljárást, ami ide szükseges), aki lehet egy termeszetgyógyasz vagy orvos.

The holo's technical healing process is based on a conscious journey to a world where Customer is healthy. After programing the healing, the patient starts on a path that ends up healthy. However, this process mustn't stop! The difference between programming and energy healing is that the program is just a scenario, what you need to play. I'm not counting on many people because healing itself will happen in years (if the patient succeeds) and because of it's nature, few would be attributed to me because the scenario always directs the right person (or inventes a new medicine / medication that is needed here) who can be a healer or doctor.


Problémamegoldás | Problem solving

Oldd meg a problémáidat te! Akinél ez nem lehetséges önerőből, azok számára jelenthet akár egy rövid beszélgetés is megoldást. Mivel a műveleteimben minden érintett fél szempontjait is figyelembe veszem, a megoldások komplex módon jelentkeznek, amik alá kerül az egyes ember állandó sürgetése. Türelmetlen ügyfél számára nem én jelentem a legjobb megoldást.

Solve your problems! For those who are not able to do this on their own, they may even have a short conversation solution. As I take into account the concerns of all parties involved in my operations, solutions come in a complex way, under the constant pressure of the individual. For an impatient customer, I'm not the best solution.


Akusztikus agyprogramozás | Acoustic Brain Programming

Ami eddig történt egy feladatvégzés volt, ami hagyott maga mögött némi tudást. Ezt a tudást az erre alkalmas időszakokban felhasználhatom. A feladatvégzés végtermékéről itt olvashtasz többet.

What had happened so far was a task that left some knowledge behind him. I can use this knowledge at appropriate times. Read more about the end product of this exercise.

Mivel nincs két egyforma szoba, terem és közönség, a többit csak egyénileg tudom mondani erről. De amúgy nincs túl sok kedvem leülni egy gitárral emberek elé, úgyhogy ezt azért ne nagyon erőltesse senki.

Since there are no two identical rooms, halls and audiences, I can only say the rest individually. But there is not too much to sit down with a guitar anyway, so no one is going to force it.


Sportmágia | Sports Magic

A sport kiváló terület. Egyrészről tök a (szimpatikus) ellentéte annak, amit én műveltem itt 20 évig, másrészt a változások ezen a vetítési értelmezésen könnyen és gyorsan mérhetők. A pontos mérési eredményekhez tisztességes környezet szükséges, az meg csak fejlett világban lehetséges. Valamint olyan sok ember szereti a profi sportot, ami "közönségenergia" formájában külön meghatározható.

Sport is an excellent area. On the one hand, the (sympathetic) opposite of what I did here for 20 years, on the other hand, changes in this projection interpretation can be measured easily and quickly. Precise measurement results require a decent environment, and only in a developed world. And so many people like professional sports, which can be defined as "audience energy".

A gyakorlatban energetikai rendezés. Ideális eseti alkalmakra, például edzőtábor idején. Az alapprogram a következőket tartalmazza:
- mentális tisztítás
- holo gyógyítás
- versenyeredményre pozitívan kiható meditatív fejlesztés

In practice energy sorting. Ideal for occasional occasions such as training camps. The basic program includes:
- mental cleaning
- holo healing
- A meditative development that has a positive impact on competition results

Szükség esetén önbizalomerősítő színészi teljesítmény útján önserkentő impulzusokat is kaphatnak az ügyfelek.

Customers can also receive self-stimulating impulses by self-confidence acting performance if needed.
Tanítás-Tanulás | Teaching-Learning


Sportmágia Pro

A sportmágia valami olyasmi, mint amikor az alpesi sít elemeztem. Életemben nem jártam sípálya közelében sem. A TV közvetítéseket nézve rájöttem, hogyan lehetne úgy gyorsabban lejönni, hogy egyfajta csípőmozgással követni kell egy sugarat és annak ívét. Nem könnyű, mert ehhez komoly hit kell, különben ezerrel mész bele a hálóba, ha közben beijedsz. Lindsey Vonn, az egyike azon keveseknek, akik ezt be merhetnék vállalni épp visszavonul, Mikaela Shiffrin meg láthatóan jól elvan nélkülem is. A sziklamászás nagy kihívást jelentene. Ennek ellentéte a tenisz, ami viszont már egy másik dimenzió.

Sport magic is something like analyzing the alpine ski. I have not been in my life near a ski slope. When I was watching TV broadcasts, I realized how it would be faster to follow a radius and a curve with a kind of hip movement. It is not easy, because it has to be a serious faith, otherwise you will go into the net by a thousand if you get scared. Lindsey Vonn, one of the few who could dive into it, just retires, Mikaela Shiffrin apparently does well without me. Rock climbing would be a great challenge. The opposite is tennis, which is another dimension.

Valamilyen edző, nem tudom és nem is érdekel. Ebben a legideálisabb szerepben, ahogy kívülről látnák. Azt azért megjegyezném, az szakmai bravúr lenne, ha síedző lennék, mert én lennék a világ első síedzője, aki nem tud síelni.

Some kind of coach, I don't know and don't care. In this most ideal role, as seen from the outside. I would note that it would be a professional bravery if I was a skier, because I would be the first skier of the world who can't ski.


Előadások | Presentations

Mivel az események sodrában egy csomó fogam kiesett, olyan hatást keltenék, mint Samuel L. Jackson, ha előadást kellene tartanom. Úgy gondolom ezt akkorra lenne érdemes napolni, amikor újra megtanultam beszélni majd az új fogaimmal.

Since a lot of my teeth were lost in the course of events, I would have an effect like Samuel L. Jackson if I had to give a lecture. I think it would be worthwhile to translate it when I learned to talk to my new teeth again.


Racionális Ezotéria

Ezzel csak előadások formájában lehetne foglalkozni, mert pantominnal nem tudom eljátszani és őszintén szólva nem is nagyon akarom. Vesd szemeid eggyel följebb. Azért írtam, hogy azt olvassátok.

This could only be done in the form of lectures, because I can't play with pantomine and, frankly, I don't really want to. Take your eyes up one. I wrote it to read it.


Szektából szabadulás | Separation from Sect

Mivel a Szektából szabadítással már kiveséztük a témát, marad az, hogy valaki személyes felkészítést szeretne, mert ő akarja csinálni. Esete válogatja, nehéz tudni, mikor érek erre később rá, de nem lehetetlen összehozni. A személyes felkészülés gyakorlatilag az együtt lakással zajlik, ami részemről teljes figyelmet és időtartamot igényel.

Since we have already removed the subject from the Sect, it remains that one wants personal training because he wants to do it. It's a case of picking up, it's hard to know when I get to it later, but it's not impossible to bring it together. Personal preparation practically takes place with the dwelling, which requires full attention and time for me.Kutatás-Fejlesztés | Research and Development


IQ fejlesztés | IQ Development

Az intelligencia nem csak a hagyományos utakon fejleszthető és az elmém képes arra, hogy ilyen fejlődest más emberek esetében is megvalósítson. Felhivnám a figyelmet arra, hogy aki ilyen döntésre vállalkozik, annak az élete biztosan megváltozik! A magas intelligenciaszint azonban mindenképp kiragadja az embert az addigi közegéből, ahol többé már nem képes az ember magát jól érezni, ha a környezet nem követi az egyén fej1ődését.

Intelligence can not only be developed on traditional roads and my mind is able to make such a development for other people. I would like to draw your attention to the fact that anyone who makes such a decision will certainly change his life! However, the high level of intelligence definitely takes man out of his former fellowship, where one can no longer feel good when the environment does not follow the development of the individual.

Aki ilyesmire vállalkozik, évekre számítson, amíg a folyamat tart. Sokszor kemény próbákkal és szenvedéssel járhat az út, amit egy mentalis rajt-cél programmal fektetek le, ám nem én töltöm fel tartalommal, hanem az, aki ezt bevállalja.

Anyone who undertakes such a thing will expect years to complete the process. Often, the way to go is tough trials and suffering, which I invest with a mental start-up program, but not with content, but with whoever takes it.


Fejlesztések támogatása

A mélyebb tudatszint alkalmas arra, hogy olyan spirituális csatornákhoz férjek, amik révén ihletet kaphatnak azok a kutatók és fejlesztők, akikkel együtt dolgozom valamilyen cél érdekében.

A deeper level of consciousness is suitable for accessing spiritual channels that inspire researchers and developers with whom I work for some purpose.

A rendkívüli intelligenciám miatt képes vagyok arra, hogy olyan témákban is szerepet kapjak, amit nem ismerek. Ez a rációnak rendszerint hátrány, ám itt előnnyé lehet kovácsolni úgy, hogy merőben új látószögű gondolatok is ébredhetnek azokban, akik a kutatás-fejlesztést szakértői szinten végzik.

Because of my extraordinary intelligence, I am able to play a role in topics I don't know. This routine is usually a disadvantage, but it can be an advantage here that thoughts of new horizons can be awakened by those who perform research and development at expert level.

Amennyiben erre igény keletkezik, megnyithatom az álom frekvenciákat azoknál, akik erre vállalkoznak és az új ötletek, iheletek így is megjelenhetnek, ha a beszélgetések során nem lennék elég hatékony.

If there is a need for this, I can open the dream frequencies for those who do so and new ideas and inspirations may appear if I am not effective during the conversations.


Halálkutatás | Death research

Rájöttem, hogy ez megegyezik az istenkutatással. Azaz sem a tudomány, sem a vallás nem fogja támogatni. Tehát magamat támogatom és ez a menüpont addig él, amíg nem leszek képes a teljes finanszírozására. Különben miért engednék mást beleugatni a dolgaimba?

I realized that this was the same thing as blasphemy. That is, neither science nor religion will support it. So I support myself and this menu item will live until I can fully finance it. Otherwise, why would I let anything else go into my stuff?


Casino Védelmi Rendszer | Casino Defense System

Egy, a paramétereknek megfelelő casino kap egy olyan embert, aki képes a mágikus terület lekezelésére, én kapok egy megfelelő terepet különleges képességű emberek képességeinek tanulmányozására. Ez egy másik játék, ami nem nélkülözi a szerencsejátékot, ám az, ami egy casinoban zajlik, az engem egyáltalán nem köt le. Ez nekem kutatási terep, amihez ilyen díszlet kell.

A casino that complies with the parameters gets a man who can handle the magical field, and I get the right ground to study the abilities of people with special abilities. This is another game that does not lack gambling, but what happens in a casino does not bind me at all. This is a research field for me, which needs such a set of scenery.Fontos! Ezeket a Feladataim bármikor félbeszakíthatják, ám én másképp tekintek az időre, mint te. Azaz ha valamit elvállalok, azt a magasabb dimenziós időrendembe helyezem.

Important! These can be interrupted at any time by My Tasks, but I look at the time differently from you. That is, if I take something, I put it in the higher dimensional order.

Még nagyobb figyelem! Nálam az árnak csak egy részét képezi a pénz. Előfordulhat, hogy egy milliárdosnak az ár 1 dollár lesz, mert a másik része pénzben kifejezhetetlen. Például bocsásson meg a gyerekének. Míg másokra kevésbé nehéz dolgok várnak, mint például a bolygó megmentése. De az ár ettől függetlenül annyi, amennyit ez az illetőnek ér. Hisz 5000 dollár is 1 dollár egy milliárdos szemében. A hatás pedig alapbeállításában annyi, amennyit ez az illetőnek ér.

More attention! Money is the only part of the price for me. One billionaire may have a price of $ 1 because the other part is inexpressible. For example, forgive your child. While others expect less difficult things, such as saving the planet. But the price is as much as it is for the person. He's got $ 5,000=1 in a 1 billion-dollar eye. And the effect is as basic as it is for the person.
Back to P..s.....i

Back to previous | Vissza az előzőre

Back to main page | Vissza a főoldalra

Személyes részvétel | Personal participation     >>>>>
Személyes pozíciók | Personal postitons     >>>>>
P..s.....i     >>>>>