Ha egy szakmán kívül egyénileg fejlődő, majd saját platformon, önálló világértelmezéssel színre lépő ember el szeretné kerülni a szakmai rivalizálást, olyan önálló területre érdemes mennie, ahol (még) nincsenek kollégái. Meg is alapítottam a magam területét.

If you want to avoid professional rivalry outside of a profession, who is developing individually and then, on a platform that is independent of the world, you want to go to an independent area where you don't have (yet) your colleagues. I also founded my own area.

A személyes kapcsolat előtt leendő ügyfeleimnek gondolatban regisztrálniuk kell. Ez több okból is szükséges, amik közül az egyik az, hogy egyedi tudással rendelkezem, azaz vannak olyan problémák, amit csak én tudok megoldani. Amiket más is meg tud, a regisztráció a számára ideális szakemberhez irányítja. Akivel találkoznom kell, azzal találkozni is fogok.

Before my personal contact, my prospective clients (in thought) must register. This is necessary for several reasons, one of which is that I have unique knowledge, that is, there are problems that I can only solve. Anything else you can do is directing your registration to the ideal specialist. I will meet with whom I will (have to) meet.

A leggyakoribb eset egy 1 órás beszélgetés, ami lehet ennél (akár sokkal) rövidebb és lehet (sokkal) több is. Egy átlagember energiaszintje amúgy is nehezebben viselne el egy velem eltöltött órát, mint egy erre felkészült, így érdemes ez előtt a kép előtt ülni és időnként a kép mögé nézni. Ez természetesen bárki számára használható holo sugárzó, ami egy felkészülési prgram sablont tartalmaz és nem csak a velem való találkozásra való felkészülésre alkalmas, hanem bármilyen felkészülésre. Egy ilyen 1 órás találkozás megfelel magának a gyógyításnak, aminek könnyen lehet számomra jóval hosszabb ideig tartó vonzata, amiben egyedül meditálva végzem el a dolgom.


The most common case is a one-hour conversation, which can be (or much) shorter and can be (much) more. The energy level of an average person would be harder to wear with an hour spent with me than prepared to do so, so it is worth sitting in front of the picture and sometimes looking behind the picture. This is, of course, a holo radiators that can be used by anyone, which contains a preparation template and is not only for preparing to meet with me, but for any preparation. Such a 1-hour encounter is the healing itself, which can easily be a long-lasting attraction to me, doing my own meditation alone.


Plasztikai Szellemsebészet | Plastic Mental Surgery

1. Az imént említett 1 órás beszélgetés, mely közben zajlik az elmémmel a beavatkozás. A technikákat a gyakorlat tanította meg nekem, amit spirituális közelharcok során fejlesztettem ki és emellett kiválóan alkalmas mentális betegségek gyógyítására is.

1. The aforementioned 1-hour conversation with the intervention of my mind. Techniques have been taught to me by the practice, which I developed during spiritual mental fighting and is also well suited for the treatment of mental illness.

2. Aura Styling | A jóléti és szépészeti beavatkozás hozzávetőleges időtartama 3 nap. Ennyi idő alatt készül el a személyes program, majd a program alapján készül el a szellemsebészi beavatkozás.

- Mi történik ez alatt a három nap alatt?
- Lehetőleg egymás közelében kell lennünk.
- Mit kell csinálnunk?
- Semmit is lehet, mert csak akkor kell beszélgetnünk, ha valamilyen vetület az ember döntésétől függ.
- Kik döntenek még?
- A felettes én és az angyali szintek. De ami az ember kompetenciája, azt megkérdezem és tudunk róla beszélgetni.
- Mi lesz utána?
- Ugyanaz, ami enélkül lett volna, csak figyelembe vannak véve a személyes szempontjaid.
- Mitől styling ez?
- Itt most a lélek és a szellem felé szépítkezel, de ezek jó hatással lesznek a testre is.

2. Aura Styling | The approximate duration of welfare and beauty intervention is 3 days. During this time, the personal program is being prepared and then the intervention of the mental surgeon is based on the program.

"What's going on during these three days?"
"We should be close to each other."
"What do we have to do?"
"There can be nothing, because we only have to talk if a projection depends on a person's decision."
"Who will decide?"
"The higher self and the angelic levels. But what is human competence, I ask and we can talk about it."
"What's next?"
"The same thing that would have been without it, just taking your personal aspects into consideration."
"What makes it styling?"
"Here you are beautifying the soul and spirit, but they will have a good effect on the body."

3. Aura tetoválás | Ha a ma embere nyelvén kellene egyszerűen elmondanom és azt a címbe helyeznem, hogy mindenki jól értse, így tudom két szóval elmondani, mit is csinálnak valójában a mesterek. Én azonban nem vagyok mester, inkább művésznek mondanám magam. Ennek a művészetnek a kifejeződése ezekben a tetoválásokban jelenik meg.

Ezek a tetoválások abban segítik a hozzám fordulót, hogy biztosan eljussanak a céljukig. Sajnos minden tetoválás fájdalmas, de ezt mindenki vállalja, aki komolyan gondolja álmait. Itt a fájdalmak elsősorban lelki területen jelentkeznek, melyek személyiségre jótékony hatásáról van tele a szakmai irodalom. Ezek a tetoválások idővel eltűnnek, ahogy megszűnik az ok, amiért ott legyenek. Mégpedig a fejlődésed haladtával, ám addig utadon tartanak. Egy nap alatt megvagyunk vele.

- Mi tart ezen egy napig és hogyan telik ez az egy nap?
- Egymás társaságában. Eközben a lehetőségeid alternatív valóságokban futnak és onnan tudom mit kell tetoválnom, milyen eredményeket hoznak.
- De mit tetoválsz?
- Mintha kötelezően érintendő állomásokat telepítenék egy olyan holoGPS-be, ami aztán el is indul az agyadban és hatása megjelenik a vetítésedben.
- Mit jelent ez lefordítva?
- Megváltozik az életed és te mindenképp ott leszel, ahol lenned kell (lenni akarsz). Persze csak ha teljesítetted a szükséges feltételeket, hogy alanyi jogon valósíthasd meg ezeket az álmaidat. Ha nem teljesíted ezeket a feltételeket, le is térhetsz az útról, hisz megteheted, hogy nem hallgatsz a GPS-edre és másmerre kanyarodsz. Ennek előnye, hogy később az "újratervezés" képzeletbeli gomb megnyomása után visszanavigál, ha meggondoltad magad.
- Mit tartalmaznak még ezek a tetoválások?
- Garanciát a személyes érettségre. A tanulóprogram hozzá a cég ajándéka.

3. Aura Tattoos | If I had to just say and put it in the title of the man of today, so that everyone can understand it well, so I can say in two words what the masters are doing. But I'm not a master, but I'd say to myself as an artist. The expression of this art in these tattoos appears.

These tattoos help to make sure my Clients reach their destination. Unfortunately, all tattoos are painful, but everyone who is serious about their dreams will do it. Here, the pains are primarily in the spiritual field, which has a personalized effect on the literature. These tattoos disappear over time as the reason for being there disappears. And with the progress of your progress, you are on your way. We are with it in one day.

"What's going on for one day and how does it last one day?"
"With each other. Meanwhile, your options run in alternative realities and I know what to tattoo, what results they bring."
"But what are you tattooing?"
"As if they were obligatory to install hosts on a holoGPS that would start in your brain and appear in your projection."
"What does this mean translated?"
"Your life will change and you will be there wherever you need to be (you want to be). Of course, only if you have fulfilled the necessary conditions to realize your dreams on a subjective right. If you do not meet these conditions, you can leave the road, because you can not listen to your GPS and turn around. The advantage of this is that later, after pressing the "redesign" imaginary button, you go back if you change your mind."
"What do these tattoos contain?"
"Guarantee for personal maturity. The student program is a gift from the company."

4. Aura Restart | A beavatkozás pár percet vesz igénybe. Ez után egy kb. 3 éves időszak veszi kezdetét, melynek közepén történik maga az újjászületés. Előtte életed régi filmjéből való becsületes távozás előkészítése zajlik, utána az életed új filmjébe való belépésed megvalósítása. Mivel ebben a környezetben csak Feladatra használhatók azok a beavatásaid, amikre még nem vagy megérve, lehet hogy a garancia tovább tartja a 3 év utáni időt. Azaz te is kellesz ehhez és fel kell készülnöd arra, hogy a felelősséget a saját válladra helyezd.

- Hogyan történik technikailag és miért tart csak ilyen rövid ideig?
- Technikailag csak egy kódot kell aktiválnom, ezért tart ilyen rövid ideig.
- Hogyan történik az átlépés?
- Egyik reggel fog megtörténni az ágyadban, amikor felébredsz valamikor a közepén.
- Milyen lesz a változás?
- Észre se veszed. Aztán később biztos gyanítani fogod, hogy ez a pár perc az oka mindennek.
- Oka mi mindennek?
- Nem tudom, mert egyediek a forgatókönyvek. Ezek csak keretek, amiket te töltesz meg tartalommal.

4. Aura Restart | The intervention takes a few minutes. After this, an app. a 3-year period begins, with the rebirth in the middle. Before that, you are preparing for an honest departure from an old movie of your life, then implementing your entry into a new film of your life. Because in this environment, you can only use your initiations for a Task that you have not yet reached, that the warranty may keep you after 3 years. That is, you also need to do this and be prepared to place responsibility on your own shoulder.

"How is it technically and why it only takes such a short time?"
"Technically, I only need to activate one code, so it takes such a short time."
"How's the transition?"
"One morning will happen in your bed when you wake up sometime in the middle."
"What will the change be like?"
"You won't notice it. Then later you will be sure that this couple of minutes is the reason for everything."
"Reason of what?"
"I don't know because the scenarios are unique. These are just the frames that you fill with content."
XD-3D meghívó kódok és beavató képek rendelése | Ordering XD-3D invitation codes and initiating images     >>>>>
Plasztikai Szellemsebészet | Plastic Mental Surgery     >>>>>
Erősen tematikus csatorna profi teniszezőknek | Highly thematic channel for professional tennis players     >>>>>