"Könnyen lehet, hogy ezt egy másik galaxisból szedtem le mélytranszban és jóval megelőzi ennek a galaxisnak a korát"
"It may be that I took this in deep trans from another galaxy and far ahead of the age of this galaxy"

ÉP 1 | Hely ismeretlen
ÉP 1 | Location unknown20 éve végzem szünet nélkül ezt a meditációt és kifejlesztettem annak képességét, hogy a mindennapi életem mellett is fusson a háttérben. Ennek folyamatossága figyelembe vételével eljött az ideje az első ÉlményPark Találkozónak. Érdemes ezt az információt olyan fenntartásokkal kezelni, hogy az én meditációs környezetem 10 éves időléptékben gondolkodik, ami azt jelenti, hogy ha három év múlva jön létre és csak nézőpont kérdése, hogy ez gyorsan vagy lassan történt (86 évhez képest ez nagyon rövid). Bár én holnap is képes vagyok útra kelni, az életem lassan tér vissza a ti Tempótokba és ha a 4 fal között töltöm az életem, szükségem lesz egy olyan emberre, aki ezt megszervezi. Általános tapasztalatom az, ha ilyen ember nem érkezik, akkor én látom el ezt a feladatot... olyan két évre rá, mert ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a Szándék "onnan" ideérjen a megvalósulásba.

I have been doing this meditation without interruption for 20 years and have developed the ability to run in the background with my daily life. Given the continuity of this, it's time for the first Adventure Park Meeting. It is worth treating this information with reservations that my meditation environment is thinking in a 10 year time frame, which means that if it comes up in three years and its only a matter of perspective, it is fast or slow (compared to 86 it is very short). Although I will be able to get on the road tomorrow, my life will slowly return to your Tempo and if I spend my life between the 4 walls, I will need someone to organize it. My general experience is, if such a person does not arrive, then I will carry out this task ... for two years, because this is the time it takes for the Intent to "come from there".

Akik ez iránt a találkozó iránt érdeklődnek, a lassabb időlépték felé tartanak. Ha gondolnak is az amúgy minden emberre hatással lévő Hatalom kérdésére, azt hosszabb távú célként határozzák önmaguk számára meg, mert a rövid távú cél a világ helyreállítása. Mondjuk logikus is, ha valaki értelmes ember, gondol arra, hogy mi értelme a hatalomnak egy tönkrement világban. Mivel a találkozó célközönsége az értelmes ember, ezek a beavatások nem a vagyonszerzésről szólnak. Ez egy feladatcélú találkozó lesz, amin a beavatások ingyenesek. Itt nem számít ki vagy és mekkora a vagyonod. Csak a vállalt feladataid számítanak, amit csak te tudhatsz... valamikor később, amikor befejezted a velük kapcsolatos meditációkat.

Those who are interested in this meeting are moving towards a slower time scale. Even if you think of the question of Power, which affects every human being, you set it as a long-term goal for yourself, because the short-term goal is to restore the world. Let's also say it is logical for someone who is intelligent to think about the meaning of power in a broken world. Because the meeting's target audience is the sensible person, these initiations are not about gaining money. This will be a task-oriented meeting with free initiations. It doesn't matter who you are or what your wealth is. Only the tasks you undertake will count, which only you can know ... sometime later when you finish the meditations with them.

Ezek az emberek az admin szintre kerülnek, ahol lehetőségük lesz elvégezni a szükséges meditációkat. A meditációik befejezése után tudatuk visszatér a normál térbe, ahol már az ő felelősségük megnövekedett erőszintjük összehangolása a (vállalható) hatalommal.

These people will go to the admin level where they will have the opportunity to do the necessary meditations. After completing their meditations, their consciousness returns to normal space, where it is their responsibility to coordinate their increased level of power with the (acceptable) power.

A találkozó ideális rendje:
Péntek | Érkezés, ismerkedés
Szombat | A témák és a csoportos beavatás
Vasárnap | Egyéni beavatás és távozás

A találkozó ideális ideje:
Ha ezt teljes egészében meg tudom finanszírozni

Ideal meeting schedule:
Friday | Arrival, getting to know
Saturday | Topics and group initiation
Sunday | Individual initiation and departure

Ideal meeting time:
If I can finance this completely

Ha ez a találkozó nem az ideális idejében jön létre, az nem jelenti azt, hogy ne lehetne jól kivitelezni. Mivel ez a kör egyben egy virtuális csoport tagjává is válik, itt elsősorban a szükséges személyes érettségre várás viszi el az időt. Azaz a találkozó résztvevőinek tudatában kell lenniük annak, hogy nem biztos, hogy megértek egy ilyen találkozóra. Hogy később büszkén tekintsenek vissza az akkori énjükre.

If this meeting does not come at the ideal time, it does not mean that it cannot be carried out well. As this circle also becomes a member of a virtual group, it is primarily a matter of waiting for the necessary personal maturity. That is, participants in a meeting need to be aware that they may not be aware of such a meeting. To later look back proudly at their self then.

A találkozó ideális létszáma:
12 ember. Ha ennél több jön el, több emberből kerül ki a tizenkettő. Ha sokkal több jön el, több 12 jöhet össsze más feladatokkal. Ha kevesebb jön el, több munka hárul rám, mert én leszek a hiányzó emberek.

Ideal meeting number:
12 people. If more come, the twelve will come out of more people. If a lot more comes, more 12 can come together with other tasks. If less comes, more work falls on me because I will be the missing people.


Témák

A világ megállítása (holoszoba telepítés)
Kinti és benti játék (az admin szint)
Visszatérés (vagy tovább a Váróba)
Beavatások (csoport és egyéni)


Themes

Stopping the World (Hologram Room Installation)
Outdoor and indoor play (admin level)
Return (or further to the Waiter)
Initiations (Group and Individual)


A találkozó költségei:

A dologban benne van az is, hogy hol lenne, milyen költségekkel járna és a többi, amikkel pont az az ember foglalkozna, akire itt szükség van. Mert két tudathálózati telepítés között ezekkel is tudok foglalkozni értékes időmben. De ha egy vagy két év múlva jutok el ide, az már vállalható időátváltásban. Ha valakinek ötlete van, ide: elmenypark.diz@gmail.com

Meeting costs:

It also includes where it would be, what the cost would be and the rest, that would be dealt with by the man in need here. Because I can deal with these two network deployments in my precious time. But if I get here in a year or two, it'll be time-shifting. If you have an idea, go to elmenypark.diz@gmail.com