Távoktatás az internetről | Distance learning from the Internet

Kezdem ott, hogy ha valaki azt mondja neked, hogy ezotériát tanít, az vagy nem tudja miről beszél, vagy hazudik. Ezotériát azért nem lehet tanítani, mert azt csak te tudod önmagdban felfedezni. Amit más tud, hogy elvezet annak kapujához. Azt pedig az interenetről is meg lehet tenni.

I’ll start there that if someone tells you they’re teaching esotericism, they either don’t know what they are talking about or they are lying. Esotericism cannot be taught because only you can discover it on your own. What others know will lead you to its gate. And it can also be done from the internet.Maga az ÉlményPark egy nagyjából 20 éves munka eredménye. Közel 20 éve beültem egy lakásba, kizártam a külvilágot és csak ezzel foglalkoztam 0-24-ben. Szó szerint vettem, amit erről tudtam. Úgy kezdődött, hogy nem értettem, miért nem megy a cégem, pedig nagyon jó ötlet képezte az alapját. Amikor a pénz elfogyott, ültem a lakásomban és eszembe jutott az, hogy "az történik lenn, ami történik fenn". Felmentem tehát, hogy megnézzem. Ehhez nem kellett semmi más, mint a magány, elég idő, a teljes figyelmem és én. Azaz minden adott volt hozzá.

Amikor később visszaemlékeztem erre a már sokkal nagyobb tudásommal, jól látszott, hogy ezek nem véletlenek sorozatai voltak. A holografikus gondolkodás, mondhatnám azt is, hogy a mágia ugyanis csak a célt határozzza meg, ami felé az elemek rendeződnek. Előttem még soha senki nem vizsgálta meg azt, hogy vajon jó-e ez így. Nem lehetne-e ezt jobban csinálni? De lehetne, ám a felemelkedéssel olyan spirituális hierarchiákba kerül az ember, ahol nem fér bele "isten tökéletességébe" az, hogy ami van, annál lehetne jobban is. Visszatekintve az életemre tisztán látszott az, hogy ehhez én is kellettem, mert ha nem dolgozom fel ilyen egyedi módon a kudarcaimat (amik utólag már sikereknek nevezhetők), akkor sosem jutok el idáig.

Maga az ÉlményPark eredetileg a tudatom visszatérésének alászállási támogatására készült. Ám olyan sok javítanivalót és félreértést láttam, ami a két világ egymáshoz való viszonyát jellemzi, hogy jóval több lett ennél. Lényege az, hogy bárkinek rá lehet csatlakozni a tudatával és segíti a spirituális fejlődést. Ezek nem az interneten zajlanak, ám innen lehet róla autentikus információkhoz jutni. Persze egy olyan építő-alkotó szellemű felfedező mint én, nem kerülhette el a korszakalkotó találmányait, mint például az interneten át küldhető holografikus adatátvitel és a modern emberré alakító weboldal. Megjegyzem, ha vallásos vagyok, sosem merek ilyen sátáni dolgokat létrehozni, de mivel nem vagyok az, így lettem a Modern Ezotéria megalapítója.

Istenről az a véleményem, hogy nincs rá bizonyíték, hogy létezik, ám arra sincs, hogy nem létezik. Filozófiai értelemben már létezik, ha definiálni tudod. Vallási értelemben is létezik, ha hiszel benne. Ezoterikus értelemben pedig istent csakis önmagadban találhatod, akit meditációban tudsz elérni úgy, hogy ameddig eljutsz, azt a szintjét érted el. A saját megfigyeléseim szerint pedig minden dimenzió mást ért isten fogalma alatt és ez okoz ekkora kavalkádot itt a Földön, ahol mindjárt három egyisten is van. És akkor még nem beszéltünk a hindukról, a buddhistákról és a többiekről. Ennek oka egy anomália, ahol 3D-ben élünk eltérő dimenziószinteken.

Akit érdekel a sok duma, azt az igényt is kielégítem, akit nem érdekel, lenn megtalálja azt a pár dolgot, amit ehhez tudni érdemes. Minden úgyis azon múlik, az itt megszerzett információkat hogyan építed be a mindennapi életedbe. A modern ember eldobja ugyanis a hiedelmeit és használja elméjének lehetőségeit. Nehogy azt gondolja bárki is, hogy ezzel ne lehetne visszaélni, hisz ha körbenézel a világban, látsz is erre nagyon sok példát. Az ÉlményPark helyreállítja a világot és megakadályozza a további visszaéléseket, ám mivel ilyet még soha senki nem csinált, a gyakorlat teszteli élesben egy magyar mondás alapján, miszerint a "puding próbája az evés".

Sok értékes tanács csak üres frázisnak tűnik a mögöttes tartalom megértése nélkül. Mivel ezt csak később fogod megérteni, a világ helyreállításának a kulcsa a te helyreállításodnál kezdődik. Azaz ha csak önmagadat helyrehozod, már sokat tettél a világért. Bár elsőre lehet, hogy nem úgy tűnik, ez a weboldal ebben segít neked.
The ÉlményPark itself is the result of roughly 20 years of work. I've sat in an apartment for almost 20 years, excluded the outside world and only dealt with it in 0-24. I literally took what I knew about it. It started out that I didn’t understand why my company wasn’t going, even though it was based on a very good idea. When the money ran out, I sat in my apartment and it reminded me that "As above so below". So I went up to see it. It took nothing but loneliness, enough time, my full attention and me. That is, everything was added to it.

When I later recalled this with my much greater knowledge, it was clear that these were not a series of coincidences. Holographic thinking, I would also say, is that magic only determines the goal to which the elements are directed. Never before has anyone examined whether this is good that way. Couldn’t this be done better? But it could be, but with ascension one enters spiritual hierarchies where one cannot fit into the "perfection of God", that what is there could be even better. Looking back on my life, it was clear that I needed it too, because if I don’t process my failures in such a unique way (which can be called successes in retrospect), I will never get this far.

The ÉlményPark itself was originally designed to support the descent of the return of my consciousness. But I have seen so much to improve and the misunderstanding that characterizes the relationship between the two worlds that it has become much more than that. The point is that anyone can connect to it with their consciousness and help with spiritual development. These do not take place on the Internet, but from here you can get authentic information about it. Of course, a builder with a constructive spirit like me could not escape the inventive inventions of the epoch, such as holographic data transmission over the Internet and a website that transformed to the modern man. I note that if I am religious, I never dare to create such satanic things, but since I am not that, I became the founder of Modern Esotericism.

My opinion of God is that there is no evidence that it exists, but neither is there any evidence that it does not exist. It already exists in a philosophical sense, if you can define it. It also exists in a religious sense if you believe in it. And in an esoteric sense, you can only find a god in yourself who you can reach in meditation by reaching that level as far as you can go. And according to my own observations, each dimension has a different meaning to the concept of a god, and that causes such a cavalcade here on Earth, where there are almost three one gods. And then we didn’t even talk about Hindus, Buddhists and others. This is due to an anomaly where we live in 3D at different dimensional levels.

For those who are interested in a lot of talk, I also satisfy the need, for those who are not interested, below you will find the few things worth knowing about. It all depends on how you incorporate the information you gain here into your daily life. For modern man discards his/her beliefs and uses the possibilities of his/her mind. Lest anyone think that this should not be abused, as if you look around the world, you will see many examples of this. élményPark restores the world and prevents further abuses, but since no one has ever done so before, the practice tests it live based on a Hungarian saying that "the test of pudding is eating".

A lot of valuable advice just seems like an empty phrase without understanding the underlying content. Since you will only understand this later, the key to restoring the world begins with your restoration. That is, if you just fix yourself, you’ve already done a lot for the world. Although at first it may not seem like this website will help you in this.