A 3D és a magasabb dimenziók kapcsolata | The relationship between 3D and higher dimensions

A játékba való belépés 3D-ben akkor is az idővonal egy adott pontja, ha érzetre mag a játék már sokkal régebb óta zajlik. Ennek oka az, hogy a hologram nem tekint az időre, ahogy te, hanem sokkal rugalmasabban. Ha nem tenné, nem tudná az elemeket megfelelően a játékba rendezni.

Lefordítva ha te most úgy döntesz, hogy regisztrálsz és beszállsz a játékba, az egész életed megváltozott ettől. Ez azt jelenti, hogy a mostani életed már a megváltozott helyzetet tükrözi egészen a születésedtől fogva. Tudom, hogy nehéz ezt megemészteni, ám az agyadnak fel kell készülnie a magasabb dimenzió kezelésére, ahonnan nézve a 3D közel sem olyan stabil, mint innen nézve.

A 3D folyamatos, múlt-jelen-jövő ok-okozati összefüggésein alapuló idővonala bármikor változni tud, ha egy új elem kerül közben bele és a többi elem ehhez igazodva módosul. Amikor azt mondom, 3D-ben a magasabb dimenziók, attól még téged ugyanúgy egy három dimenziós környezet vesz körbe és simán meg lehet azt tenni, hogy leéled úgy az életed, hogy a magasabb dimenziókkal csak megérzések formájában találkozol.

A magasabb dimenziókkal úgy lehet 3D-ben közelebbi kapcsolatba kerülni, ha felkészíted rá az agyadat. Az agyad ugyanis a vetítés forrása és tulajdonképp a játékpozíciód dönti el, milyen üzemmódban élsz. Az agy felkészítése azért fontos, mert ebbe könnyen bele is őrülhetsz, ha nem vagy közben elég stabil. Nem véletlen töltenek el éveket az ezoterikus csoportokban azok az emberek, akik ezeket a cellákat nyitogatják az agyukban.

Az én módszerem különleges, mert úgy kell megjelennem itt egy teljesen új világszemlélettel (ezoterikus iskolával), hogy közben gyakorlatilag harcban állok azokkal, akik semmiképp sem szeretnének egy új irányzatot itt meglátni. Azaz az első emberek, akik ebbe csatlakoznak, egyfajta katonai védelem alatt teszik és sajnos számukra még kevés idő áll rendelkezésre, ezért gyors fejlődést kell teljesíteniük. Persze akinek nem sikerül, csak haladjon nyugodtan a saját tempójában. A gyors fejlődéshez pedig hozzájárulnak a különleges képességeim, melyeket lehetetlen ilyen módon felsorolni, mert ahhoz, hogy meg lehessen érteni, fejlett aggyal kellene hozzá rendelkezni.

Az agy fejlődésének kulcsa a megértés. Ezért helyeztem különös hangsúlyt arra, hogy sok olyan film megnézését tegyem lehetővé, amikre egy külön weboldalt is nyitottam. Két érdekes tapasztalatot szereztem. Az egyik, hogy alig tulajdonított valaki fontosságot ennek, lefordítva az emberek alig látogatták ezt a weboldalt. A másik pedig az, hogy a szolgáltató szinte az összes általam feltöltött filmet törölte, azaz a harcban én is szenvedek el veszteségeket. Lehet, hogy azért törölte a szolgáltató vagy két hete ezeket a filmeket, mert ellenfeleim most szereztek ennek fontosságáról tudomást, ahogy itt olvassák veletek együtt ezeket a sorokat.

Azaz magasabb dimenzióban lehetséges az, hogy a műveletek visszanyúljanak az időben akkorra, amikor a jelenben még nincs tudomásod arról, mit fogsz tenni a jövőben. Ehhez nem csupán a megértés szükséges, hanem a tapasztalat is, amit idővel mindenki megszerez, ahogy észreveszi ezeket a folyamatokat a saját életében is. Egy olyan ember írja ezt itt, aki fején olyan ellenséges megszállók vannak, akik képesek mindent kiolvasni a fejemből és így könnyedén akadályozhatnak meg bármit, amit szeretnék. Ebbe is könnyű lenne beleőrülni, a legtöbben be is hódolnak emiatt, én azonban nem vagyok egy behódolós típus. Ellenben szeretek fejleszteni és nem riadok vissza az extrém megoldásoktól sem, amiknek köszönhetem harci sikereimet is.

Ebben a műfajban a türelem és a nyugalom az a két dolog, ami meghozhatja a sikert, ha kénytelen vagy 3D-ből indulni olyanokkal szemben, akik bár nem olyan jók, viszont nagy előnyben vannak, ha behódolásukért cserébe megkapják a szükséges magasabb dimenziós segítséget a szellemi világ lényeitől. Csalás ez? A 3D-ben élő szemszögéből igen, a magasabb dimenziós nézőpontból nem.
Entering the game in 3D is also a point on the timeline if the game has been playing for a long time. The reason for this is that the hologram does not look at the time as you do, but more flexibly. If he didn't, he wouldn't be able to sort the items properly into the game.

Translated if you decide now to register and enter the game, your whole life has changed from this. This means that your present life already reflects the changed situation from your birth. I know it's hard to digest, but your brain needs to be prepared to handle a higher dimension, from where 3D is not as stable as seen from here.

The timeline of 3D continuous, past-present-future-causal relationships can change at any time when a new element is inserted and the other elements are adjusted accordingly. When I say the higher dimensions in 3D, you are surrounded by a three-dimensional environment, and you can do it so that you can live your life with higher dimensions only in the form of hints.

With higher dimensions you can get closer to 3D if you prepare your brain. Your brain is the source of the projection, and in fact your game position determines which mode you are in. Brain preparation is important because you can easily get crazy if you are not stable at the same time. It is no coincidence that people who open these cells in their brain spend years in esoteric groups.

My method is special because I have to appear here with a whole new worldview (esoteric school), while I am practically fighting with those who would never want to see a new trend here. That is, the first people to join, under a kind of military defense, and unfortunately have little time for them, so they need to make rapid progress. Of course, for those who fail, just keep moving at your own pace. And for my rapid development, my special abilities, which are impossible to enumerate in this way, because they need to have an advanced brain to understand it, contribute.

The key to brain development is understanding. That's why I put special emphasis on making it possible to watch many movies that I have opened a separate website. I gained two interesting experiences. One that barely attributed importance to this, translated by people barely visited this site. The other is that the service provider has deleted almost all of the movies I uploaded, that is, I also suffer losses in the fight. You may have canceled the service provider or these two weeks ago because my opponents have now become aware of the importance of this, as they read these lines with you here.

That is, in a higher dimension, it is possible for operations to go back in time when you do not yet know in the present what you will do in the future. This requires not only understanding but also the experience that everyone acquires over time as he notices these processes in his own life. This is what a man writes here who has hostile invaders on his head who can read everything out of my head and can easily prevent anything I want. It would also be easy to get caught up in it, most of them adore it, but I'm not a submissive type. On the other hand, I like to develop and do not scare away from extreme solutions, which I can also thank for my combat success.

In this genre, patience and tranquility are the two things that can bring success if you are forced to go from 3D to those who are not as good, but have a great advantage if they receive the necessary higher dimensional help in return for their surrender. Is it cheating? From the perspective of 3D, yes, not from the higher dimensional perspective.


Az emberi agy és a külvilág kapcsolata | The relationship between the human brain and the outside world

Két alapvető dolog határozza meg a világot. Mit tudsz róla és mit hiszel róla. Mivel lényegében csak tegnap születtél, mindjárt két kihívással nézel szembe. Az egyik az iskola, ahol elmondják neked, miről mit tudj. A másik az egyházak, ahol elmondják neked, miről mit higgy. Azaz a két fő dologban mások magyarázzák el neked a világot. Csak később lesz lehetőséged arra, hogy ezeken módosíts, amivel azt kockáztatod, hogy a társadalom megvet/kivet magából.

Ha az emberi agy olyan, mint egy holografikus computer, a világ pedig holografikus környezet, adott a kérdés, vajon van-e bármilyen kapcsolat a kettő között. Ezzel foglalkozik az ezotéria. Jelentése belső világ. Célja, hogy megtaláld önmagadban azt az utat, amivel hozzáférsz a világhoz. Működési elve a következő. Ha egy hologram lapnak ollóval levágod egy kis darabját és azt lézer fénnyel világítod meg, nem a kicsi darabot fogod látni, hanem a teljes képet kicsiben. Ilyen a hologram természete. Ha önmagadban vizsgálod önmagad egy pici szeletét és azt megvilágosodott fénnyel világítod meg, az egész világot ott találod magadban.

Ha egészen kis korodtól kezdve valamit úgy tudsz és hiszel, ezt később nehéz módosítani. Kis korodban lényegében azt hiszed el, hogy hol van a világban a helyed és ez azoknak kedvez, akik vezető pozíciót foglalnak el ebben a világban. Amikor kialakul az, hogyan látod a világot, az aurádban rögzül egy gyűjtőpont. Akinek sikerül ezt a gyűjtőpontot elmozdítania, másképp fogja látni a világot. Ezt az elmozdítást természetes formában általában egy trauma váltja ki, mesterséges formában pedig a drogok, melyek használata során rájössz, hogy a világ (más) sokkal több, mint amit eddig tudtál és hittél róla.
Two basic things determine the world. What you know about it and what you believe about it. Since you were born just yesterday, you are facing two challenges. One is the school where they tell you what you know. The other is the churches where they tell you what to believe. That is, in the two main things, others explain the world to you. Only later will you have the opportunity to modify them, which will put your society at risk.

If the human brain is like a holographic computer and the world is a holographic environment, the question is whether there is any relationship between the two. Esoteric deals with this. Meaning of inner world. Its purpose is to find the way in which you access the world. The principle of operation is as follows. If you cut a small piece of a hologram sheet with scissors and illuminate it with laser light, you will not see the small piece, but the whole picture is small. Such is the nature of the hologram. If you look at yourself in a tiny slice of light and illuminate it with enlightened light, you will find the whole world in you.
.
If you know and believe something from your very little age, it's hard to change later. In your early age, you basically believe where your place is in the world and it favors those who occupy a leading position in this world. When it comes to how you see the world, a collection point is fixed in your aura. Anyone who succeeds in moving this collection point will see the world differently. This displacement is naturally caused by a trauma, and in artificial form, the drugs you use to discover that the world (other) is much more than you knew and believed.


Az emberi agy és az ÉlményPark kapcsolata | The relationship between the human brain and the ÉlményPark

Az ezoterikus anyagokban olvasható, hogy a harmadik dimenzióból lehetőség van magasabb dimenziókba emelkedni. A gyakorlatban azonban ezt nehezen lehet bővebben kifejteni a 3D-ben. Az ÉlményParkban lehetőség van arra, hogy valaki úgy emelkedjen fel, hogy közben megmarad a 3D-s világa az abban elfoglalt életével. Ennek azért van jelentősége, mert a felemelkedés a Kollektív Tudathoz történő közeledést is jelenti, ami akár el is pusztíthatja az egyéni tudat által felépített igazságra alapuló világot. Az ÉlményPark lehetővé teszi azt, hogy az általad ismert (demokrata) világ fejlődjön és léphessen egy következő szintre, ami egy szigorú hierarchiára épülő kollektív tudat számára komoly problémát is jelenthet, hisz nem fogja önmagát harmóniában érezni a gondolkodó ember olyan tulajdonságai miatt, mint a kritika, az ellenvélemény és a verseny. Sok ilyen dolog az időnek köszönhető, hisz a tétlenség fájni is tud, azaz sok ilyen dolog azért alakult ki, hogy az elemek elkerüljék az idő egyik negatív tulajdonságát, az unalmat. Ahogy elhagyod a fizikai síkot, egyre inkább az állandóság világába lépsz, ahol sok olyan dolog már nem fontos, ami előtte volt. Ám sok olyan dolog meg fontossá válik, ami az előtt nem volt annyira fontos és itt is van az a pont, ahol az ÉlményPark létrejöttének jogossága megválaszolódik, hisz aki az egyéni tudatban eltöltött időben elért egy fejlettséget, az nem szeretné elveszíteni azt és belépni egy középkori hangulatú hierarchikus világba. Az ÉlményParkban lehetőség van a tanulásra, közte a hatalom tanulására, mert ugye egy kollektívában mindenki a kollektíva része és önmagadban azt teszel önmagaddal, amit akarsz, tehát nincs semmi, ami arra ösztökélne, hogy vedd figyelembe mindenki szempontjait. Ugye ezt te érted, ám a kollektív tudat nem, hisz számára mindenki ő maga.

Az ÉlményPark azért jött létre, hogy rendezzen egy sor hasonló problémát, ám kinőtte magát, mert kiderült, hogy a magasabb dimenzióknak is vannak olyan problémái, amiket eddig nem volt lehetőség vázolni olyan gondolkodó lényeknek, akik eredményesen megoldhatták volna ezeket is. Mindezeket fergeteges show-k, filmek és játékok képében, amik létrejötte múlt időbe teheti a félelmet.

A belépés ebbe a környezetbe mindenki számára könnyű, mert csak egy gondolat. Ám hogy a játék tényleg igazi játék legyen, sok olyan gondolat számít ilyen regisztrációnak, akik nem is tudják, hogy létezik az ÉlményPark, csak a problémájuk megoldásáért imádkoznak, amikre végre itt is a megoldás.
It can be seen in esoteric materials that from the third dimension it is possible to rise into higher dimensions. In practice, however, this can be hardly explained in 3D. In ÉlményPark, you have the opportunity to rise up while your 3D world stays with it. This is important because ascension also means approaching the Collective Consciousness, which can even destroy the world of truth built by the individual consciousness. The Adventure Park makes it possible for the (democratic) world you know to develop and move on to the next level, which can be a serious problem for a collective consciousness based on a strict hierarchy, because it will not feel itself in harmony because of the qualities of a thinker like Criticism , Opposition and Competition. Many of these things are due to time, because inactivity can hurt, that is, many of these things have come about so that the elements avoid the negative attributes of time, the boredom. As you leave the physical plane, you are increasingly moving into a world of permanence where many things are no longer important to you. But there are many things that are so important that were not so important before, and here is the point where the legitimacy of the ÉlményPark is answered, because who attained a level of development in the time of individual consciousness does not want to lose it and enter a medieval atmosphere in a hierarchical world. There is a chance to learn in the ÉlményPark, including learning about power, because everyone in the collective is part of the collective, and in yourself you do what you want, so there is nothing that would encourage you to consider everyone's aspects. This is what you mean, but not the collective consciousness, for everyone is himself.

The ÉlményPark was created to settle a number of similar problems, but it grew out because it turned out that the higher dimensions also had problems that could not be outlined by thinking creatures who could have successfully solved them. All of this in the form of hilarious shows, movies and games that may have taken fear over time.

Entry into this environment is easy for everyone because it is just a thought. But in order for the game to be a real game, there are many thoughts of such registration who do not even know that the ÉlményPark exists, but only pray for their solution, which is finally the solution.