Miért bízzunk benned? | Why should we trust you?

Ne bízzatok bennem, használjátok a szolgáltatást. Amiért azt hiszitek, bíznotok kell bennem, az még egy régi szemlélet, de ezzel bizonyítod, hogy nem érted az ÉlményParkot, hisz a vetítés Te vagy ebben. Azaz ha bennem nem bízol, magadban nem bízol, csak rám vetíted ezt a bizalmatlanságot ki. Nekem csak addig volt közöm ehhez, amíg el nem magyaráztam, hogy miben higgy, mintha a windowst magyaráztam volna el. Ha elkezded használni, magadban kell bíznod vagy Bill Gates-ben?

Don't trust me, use the service. For what you think you have to trust in me, it's an old approach, but you prove that you don't understand the ÉlményPark, because the projection is you. That is, if you do not trust me, you do not trust in yourself, you will expose me to this distrust. I had nothing to do with this until I explained what I thought I would have explained the windows. If you start using it, do you have to trust yourself or be in Bill Gates?

Ez a tisztesség szerintem csak álca. Senki sem ilyen tisztességes! | This honesty I think is just a mask. No one is so decent!

Kivéve egy olyan embert, aki asfixiásan született egy olyan családba, ahol rendőrtábornok volt az apja. Az asfixiás embereknek születésükkor agyuknak az a területe sérül, ami a társadalmi beilleszkedést szabályozza. Ezért legtöbben társadalmon kívüli, bűnöző életmódot folytató emberré válnak. Nos a társadalmon kívüliség eddig is végig kísért és egyáltalán nem zavart. Ez másnak gyenge pontja lenne, mármint a bármi áron egy közösséghez tartozás, nekem viszont ezt nagyon meg kell néznem és kevesen is felelnek ennek meg. Bűnöző is lehetnék, ám tisztességes embernek lettem nevelve. Ezért ragaszkodom ilyen mereven ehhez, mert ha bűnöző lennék, akkor nagyon nagy bűnöző lennék. Bár égi értelemben az ÉlményPark maga egy akkora bűnözés, hogy átlépte a bűn fölső határát.

Except for a man who was born asphyxically to a family where his father was a police general. Asphyxic people at the time of their birth are damaged by the area of their brains that regulate social integration. That is why most of them become people who are outside the society and who pursue a criminal lifestyle. Well, the extraterrestrial community has been haunted by it and not disturbed at all. This would be a weak point for someone else, like belonging to a community at any price, but I have to look at it very much and some do it. I could be a criminal, but I was educated as a decent man. That's why I insist on this, because if I were a criminal, I would be a very big criminal. Although in heavenly sense, the ÉlményPark itself is such a crime that it has crossed the upper bound of sin.

Ha az iskola és az egyház alakítja ki az ember véleményét a világról, akkor te hogyan jutottál el ide? | If the school and the church form the man's opinion of the world, then how did you get here?

Úgy, hogy rendkívüli intelligenciám van és alig figyeltem oda az iskolában, otthon pedig alig tanultam. Ha megteszem, biztos sokra vihettem volna. Persze így is az történt, csak kívül a társadalom főáramán. Az egyházakat pedig úgy kerültem ki, hogy szerencsés helyre és korba születtem, így nem vagyok megkeresztelve sem.

With an extraordinary intelligence and little attention at school, I haven't learned at home. If I do, I would have taken a lot. Of course, it was just outside the mainstream of society. And the churches have come out that I was born in a lucky place and age, so I'm not baptized either.

Miért avatkozol egyáltalán ebbe bele? Mi közöd van neked ilyen szinten ehhez? | Why do you intervene at all? What do you have to do with that at this level?

A kompetenciát alanyi jogon szereztem ehhez. Úgy, hogy volt bátorságom ahhoz, amihez itt senkinek sem. Valamint odafigyeltem mindenre, amiről a vallások és ezoterikus tanítások szólnak. A közöm pedig az hozzá, hogy megmentettem a világot. Tudom, hogy ettől csak még mérgesebbek lesznek rám azok, akik meg akarnak ölni, ám leszarom, mert akármit tehetek, ezek úgyse fognak megváltozni. Illetve egy dolgot tehetek és azt tettem. A világnak már vége lett és azért nem veszitek észre, mert felmásoltam az egész univerzumot a 26. dimenzióba, mégpedig egy 3D-s szimulált környezetbe. Ahol úgy van lehetőség a dolgok megváltozására, hogy azok fölött vagyunk, akik veszélyt látnak az emberiségben. Én megszüntetem ezt a veszélyt, de nem úgy, ahogy tervezték, hogy kipusztulunk.

I acquired the competence on subjective rights. So I had the courage to do anything to anyone here. I also paid attention to everything about religions and esoteric teachings. And I have to do with saving the world. I know that only those who want to kill me will be even more angry, but I will fall down, because whatever I can do, they will no change. Or I can do one thing and do it. The world has come to an end and you will not notice it because I have copied the entire universe into the 26th dimension, in a 3D simulated environment. Where it is possible to change things, we are above those who see danger in humanity. I will put an end to this danger, but not as it was designed to be extinct.

Mi van akkor, ha a hatalomtól elborul az agyad? Mi a garancia veled szemben? | What if your brain is overwhelmed by power? What is the guarantee against you?

Jó kérdés! Nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Nem vagyok hülye és pont a szemem előtt látok egy ilyen rossz példát. Egyszerűen mondom a lényegét. Én vagyok az ÉlményPark tulajdonosa. Ám a Szolgáltatás minősége prioritást élvez a saját játékpozícióm pillanatnyi érdekei fölött. Ha elborul az agyam, akkor ugyanúgy repülök a pozíciókból, ahogy te. Aztán ha tanultam a saját hibáimból, ismét felküzdhetem magam oda. A pozíciók nem tőlem függnek, hanem tőletek! A paraméter úgy szól, hogy a "legalkalmasabb és legrátermettebb". Valamint addig, amíg ezek a feltételek fennállnak.

Good question! I dealt a lot with this question. I'm not stupid and I see such a bad example just before my eyes. I simply say the point. I am the owner of the Adventure Park. But Quality of Service is a priority over the current interests of my own gaming position. If my brain is overwhelmed, I will fly the same way as you do. Then, if I learned from my own mistakes, I can fight myself again. The positions do not depend on me, but on you! The parameter says "the best and most suitable for the task". And as long as these conditions persist.

Jöhet a többi kérdés. Meditációban tudod önmagadban feltenni és ha a kérdés jó, itt fogod találni.
Other questions may come. You can ask yourself in meditation and if the question is good you will find it here.