Alfában, félálomban találod hozzám a kulcsot | In the alfa, half-dream you find the key to me
A Történet valahol 2010-2011 környékén kezdődött, amikor kaptam egy gitárt. Előtte soha nem gitároztam, sőt - bár abszolút zenei hallásom van - zenéléssel sem foglalkoztam. Megjegyzem, most sem, ám ennek kifejtésére pár szónál azért több kell. Ugyanis felvetődik a kérdés, ha soha nem gitároztam, akkor hogyhogy a gitár kézhezvétele után egy héttel egy ilyen felvétel készülhetett, amikor tulajdonképpen először fogtam komolyabban a kezembe?

The story started somewhere around 2010-2011 when I got a guitar. I had never played guitar before, or even made music. Not to mention, but it takes more than a few words to explain this. The question is, if I have never played the guitar, how could one week after I received the guitar I was able to make such a recording when I was actually taking it for the first time?
A cél az volt, hogy teljesen új megközelítéssel álljak a dologhoz és igyekezzek világszinvonalon alkotni valamit. Az új megközelítés a csak jobb kezes gitártechnika lett, amiben olyan szemlélettel állok a hangszerhez, mintha egy matrixnyomtató lennék, ahol a 6 húr adja a lehetőségeimet, az 5 ujjam pedig az eszköztáramat. Persze ez így nem pontos, mert azonnal rájöttem a 2 ujjas technikára is, ami szintén képes térhatást kelteni az agyban, ami a holografikus programozás egyik alapja.

The goal was to take a whole new approach to the subject and strive to create something on the world stage. The new approach has become just the right-handed guitar technique, in which I look at the instrument as if I were a matrix printer, with 6 strings giving my options and 5 fingers a toolbar. Of course, this is not accurate, because I immediately discovered the 2-finger technique, which is also able to spatialize the brain, which is one of the basics of holographic programming.
Ehhez a technikához nincs szükség a gyakorlásra, így lényegében csak akkor vettem elő a gitárt, amikor hangfelvételeket készítettem. Ezek a hangfelvételek tehát valósidőben és élesben készültek. Nem tettem mást, mint ráhangolódtam egy energiasugárra és átkonvertáltam zenei frekvenciákra. A felvételek között vannak olyanok, amiben a gitár fa részén az ujjaimmal dobolok, ami az értő fül számára mutatja, mit is csinálok, ám az csak 2D-s megvalósítás. A térhatáshoz szükség van a húrokra. Amikor két húrom elpattant, akkor érkezett meg a bipolar hangzás, amivel a jelenlegi zenei-programok készülnek.

This technique does not require practice, so basically I only took out the guitar when I was making sound recordings. So these recordings are real-time and crisp. All I did was tune in to an energy beam and convert it to musical frequencies. Among the recordings are some of my drums drumming on the wooden part of the guitar, showing the knowledgeable ear what I'm doing, but it's only a 2D implementation. The strings are needed for the surround effect. When my two strings bounced, the bipolar sound arrived to make current music programs.
A jobbkezes gitározás lényege az, hogy az agy racionális féltekéjével generálunk - akár - érzelmeket. Ugyanis azzal, hogy muzikalitást viszek abba, ami amúgy értelmezhetetlen hangsorozatokból állna, érzelmi reakciót váltok ki a hallgatókból. Most mindegy az, hogy ez elismerés vagy idegesség. A hangprogramozás elméletének megértése akkor könnyebb, ha az ember már hallott fax-ot, vagy ZX Spectrumot, itt is ugyanolyan programok töltődnek az agyba. Ha felvetődne a kérdés, lehet-e érzelmeket közvetíteni a racionális agyféltekével, arra az a válaszom, hogy az mp3 formátumban hallgatott zenéből is áradnak az érzelmek, pedig az mp3 nem áll másból, mint 1-esekből és 0-ákból!

The essence of right-handed guitar playing is to generate emotions through the rational hemisphere of the brain. In fact, by bringing musicality into what would otherwise be an unintelligible series, I evoke an emotional reaction from the listeners. It doesn't matter whether it's recognition or nervousness. Understanding the theory of voice programming is easier when you have heard fax or ZX Spectrum, and the same programs are loaded into the brain. If the question arises as to whether emotions can be conveyed by the rational brain, my answer is that music that is heard in the mp3 format also emits emotions, even though mp3s consist of 1's and 0's!

A következő felmerülő kérdésre (bárki megtanulhatja-e ezt) a válasz már nehezebb. Ahhoz ugyanis, hogy az 5 ujj harmonikusan mozogjon, olyan fejlettségű agyra is van szükség. Emellett az intuitív képességeknek is magas szintűeknek kell lenniük, hisz a sugár, amit átkonvertálunk a zenei hangok sorozatára, egyáltalán nem mindegy, honnan érkezik és milyen minőségű.

The next question that arises (can anyone learn this) is harder to answer. For the 5 fingers to move in harmony, they also need a brain of this level of development. In addition, intuitive abilities must also be of a high standard, since the radius we convert to a series of musical sounds is not at all important where it comes from and what quality it comes from.

Mi történik az emberrel, ha ilyen zenéket hallgat? | What happens to people when they listen to such music?

Valószínűleg először felkészületlenül éri azt az agyat, amelyik ahhoz szokott, hogy az érzelmek a bal kéz felől jönnek. Ezért sokan ingerülten reagálhatnak rá, illetve a védelmi reakció az lesz, hogy rossznak értékelik és elutasítják. Akik viszont felismerik benne a zenét (ami nem a hagyományos dallam-alapokra épít), azaz megtalálják hozzá a Kulcsot, azok számára sokat jelenthet. A gyakorlati haszna az, hogy felélednek olyan spirituális képességek, amik a gyerekkorban működtek utoljára. Ezzel a módszerrel lehet gyógyítani (akár tömeggyógyítani is) és ki lehet kerülni a spirituális mestereket (akik ki tudja mit várnak el valójában a beavatásokért), azaz önbeavatásokra is alkalmas.

It is probably the first time you have the unprepared brain used to having emotions coming from your left hand. As a result, many people may respond with irritation and the defense will be judged bad and rejected. But for those who recognize the music (which is not based on traditional melody basics), that is, find the Key to it, it can mean a lot to them. The practical benefit is that it revives the spiritual abilities that were last active in childhood. In this way, it is possible to heal (even mass heal) and avoid the spiritual masters (who know what they really expect for initiations), that is, it is suitable for self-initiation.

Miért ilyen gyors a ritmusa? | Why is the rhythm so fast?

Ez a ritmus megegyezik azzal, amit az emberek lábában remegő idegesség generál. Azaz felveszi azt a ritmust és így fejt ki gyógyhatást.

This rhythm is the same as the nervousness generated in people's feet. That is, it takes up that rhythm and thus exerts a healing effect.

Vannak-e veszélyei? | Are there any dangers?

Lehetnek. Elsősorban az olyan emberekre, akik nem készültek fel erre és túl komolyan veszik. Ők akár elmegyógyintézetben is kiköthetnek, mert ha túl sok olyan impulzus éri az agyat, amivel az nem képes megbirkózni, akkor a tudat magasabb dimenziókba emelkedik, az az alatt lévő valóságokban így nem lesz jelen. Felkészülni erre úgy lehet, hogy az ember olyan életet él (világszemlélet-életmód váltás) és lelassítja az élettempóját, hogy a tudatát képes legyen kivonni az ügyek erdejéből.

They can be. Especially for people who are not prepared for it and take it too seriously. They may even tune in a mental institution because if too many impulses that the brain is unable to cope with, the consciousness will rise to higher dimensions, so it will not be present in the realities beneath it. To prepare for this, you can lead a life (change of world-lifestyle) and slow down your pace of life so that you can take your consciousness out of the forest of things.
Albumok
év
mire jók?
Bipolar Az Én vagyok az Egyetlenből a Vagyok Aki Vagyok-ba áttérés problémáira. Mentális gyógyprogram.
Medical Meditations Különféle pszichés problémákat helyrehozó mentális gyógyprogram.
Qi for Kids Gyerekek hallótávolságán belül szólhat a háttérben vagy alvás közben.
Flash Back Többszörös személyiségzavar (megszállások) kezelésére, személyiséghelyreállító.
Tudati felkészülés (egyben)
DIM Multidimenzió
Ports Tudati csatlakozás
SIM Cellák
Dream Line Álomcsatlakozás
Tudati csatlakozás (egyben)
Szakmai
Dimenziókapu kellékek Ha valamit nagyon titkolni akarsz, tedd ki mindenki szeme elé
Unimatrix One Én Vagyok Az Egyetlen típusú kollektívához alsó csakrák
Unimatrix Two Én Vagyok Az Egyetlen típusú kollektívához fölső csakrák
Mese a 4 agyféltekéhez
2012
Beavatóprogram: 1 2 3 4
Videók
Parázsvarázs
Liquid Spiritual Doze
Invisible Man

english version


Albums
year
what they are good for?
Bipolar For moving from "I am the One" to "I am who I am" problems. Mental medicine.
Medical Meditations Mental health program to repair various psychic problems.
Qi for Kids You can speak within the ears of children or during sleep.
Flash Back For managing multiple personality disorders (occupations), personality restoration.
Preparing for consciousness (in one piece)
DIM Multidimension
Ports Consciouness connection
SIM Cells
Dream Line Dream connection
Consciousness connectivity (in one piece)
Pro
Dimension Gate Supplies If you want to hide something very much, put it in front of everyone's eyes

Variations Tarot     >>>>>
ÉlményPark login     >>>>>
Unimatrix     >>>>>
Death gate | Halál Kapu     >>>>>