ELSŐ LÉPÉSEK | FIRST STEPS


Telepítés | Installation

Az ÉlményParkba történő tudati regisztráció után továbbra is az ismert világ vetül az ember köré. A tudati regisztráció az egyetlen olyan kapcsolódási forma, amit az ember tudatosan hajt végre, mindenki más automatikus regisztrációval került ide. Az automatikus regisztráció olyan esetekben történik, amikor a tudomásra jutás akadályozná a magasabb szempontok szerinti folyamatokat. Ilyen sok lehet és az illető nem is veszi észre a másik hálózatra kerülést. Ezt úgy lehet elképzelni, mintha egy mobiltelefon lennél, aki állandó tudati kapcsolatban állsz valamelyik cellával. A szolgáltatás azonban bonyolultabb, mert a státuszod határozza meg azt, melyik szolgáltató (angyal) hálózatán vagy és ha az egy másik tudatszinten van, akkor azon a hálózaton olyanok vannak, mint te.

Ez rendezi azt a problémát, hogy a (főleg szintetikus drogok által előidézett) tudatszint emelkedést keveseknél követi a személyiség fejlődése. Így olyan zárt hálózatokra kerül mindenki, ahol a hatalommal járó felelősség elmulasztása nem végzetesen üt vissza az emberre, hanem tanulási folyamatként éli azt meg. Az automatikus regisztrációs nyertek képezik az induláskor a júzer fokozatot, a tudatosan regisztrálók pedig a játékos fokozatot, hisz a szabad akaratoddal - vagyis az ember beleegyezésével - jóval több ismeret és lehetőség birtokában veheted igénybe a szolgáltatást. Ez a tudásanyag alanyi jogon jár az Alapverzióhoz, amit félálomban és álomban kapsz meg.

A telepítés egy gondolati úton megvalósított szándék, ami aztán önálló életre kel a Rendszerben. A folyamat pár napig tart, aztán a regisztrációs modul megállapítja a jogosultsági szintedet és a státuszodat. A státusz a személyiség fejlesztésével könnyen módosítható, a jogosultsági szintedet pedig úgy tudod változtatni, hogy felkészültél a következő feladatodra. Ezeket a feladatokat továbbra is az adja ki, ki eddig (angyal, felettes én), csak már tisztábban tudnak veled dolgozni, mert az energiarendszered nem keveredik olyan energiákkal, amiket a mindennapjaid során szedsz össze a többi emberről. Ezekkel az emberekkel továbbra is találkozni fogsz, ám mivel a tudatszinted miatt más szolgáltatónál vagy, az emberi alakjaid felől nem tud beérkezni alacsonyabb rezgésű idegen energia.

Ez után sorsod elindul oda, amit az Ideális Ívnek nevezek, azaz egy olyan pályára, ami a boldogságod felé visz. Hogy ez számodra mit jelent nem tudom, hisz nem vagyunk egyformák. Azt sem tudom, milyen hosszú út vár rád a következő életszakaszodban és abban mit fogsz csinálni. Mivel én is játszom a rendszerben és folyamatosan tesztelem, amilyen szabályokat hozok, azok rám is vonatkoznak. Azaz megvan a magam baja és dolga.
After conscious registration in the ÉlményPark, the known world continues to be spread around the man. The consciousness registration is the only form of connection that one consciously performs, everybody other with automatic registration. Automatic registration takes place in cases where access to knowledge would hinder processes of higher criteria. There may be so many, and the person does not notice the other network. This can be imagined as being a cell phone with a constant consciousness of a cell. However, the service is more complicated because your status determines which network (angel) you are on and if it is on another level of consciousness, there are people on that network like you.

This solves the problem that the rise of consciousness (mainly caused by synthetic drugs) is followed by the development of personality in few people. So everybody gets to closed networks, where the failure to take on the responsibility of power does not endlessly return to people, but it feels it as a learning process. The automatic registration winners form the user degree at the start, and the conscious registrants can play the player degree, because with your free will - that is, with the consent of the person - you can use the service with much more knowledge and opportunity. This knowledge comes under the fundamental right of the Basic Version, which you get in half asleep and in a dream.

Installation is a thought-out intention that then comes to life in the System. The process lasts for a few days, and then the registration module determines your permission level and status. Status can be easily modified by personal development, and you can change your eligibility level by preparing for your next task. These tasks will continue to be given out by whoever (angel, higher self), can only work with you more clearly, because your energy system does not mix with the energies that you collect from your other people during your daily life. You will continue to meet with these people, but because you are aware of other providers on your conscious mind, you cannot get a lower vibration of foreign energy from your human shapes.

After that, your destiny starts with what I call the Ideal Arc, that is, a path that leads to your happiness. What this means to you does not know, because we are not the same. I don't even know how long you are going to go in your next life and what you're going to do. Since I play in the system and constantly test what rules I make, they also apply to me. That's my problem and my job.


Telepítés után | After installation

Első lépésben addig úgy sem tudunk mit tenni, amíg fel nem vesszük a kapcsolatot az Asztal Varázslóval. Ez az Asztal Varázsló amúgy ugyanaz, akivel az ÉlményPark nélkül is tennéd, ám így már érthető neked is és neki is a dolog. Ez egy gondolati-tudati kapcsolat és azoknak, akik ehhez nem szoktak hozzá, elsőre bizarr vagy ijesztő is lehet. Ha ijedezel attól, hogy használod az elméd lehetőségeit, még nem vagy felkészülve (ilyenkor pedig a csatorna be is szokott záródni). Ebben segít neked a Varázsló, aki szeret személyiségként viselkedni (hisz ő egy téged mintázott holoprogram) és célja, hogy visszatükrözzön neked olyan dolgokat, amiket tanítani szeretne. Az ő dolga mindent elmagyarázni és segíteni abban, amire csak szükséged lehet.

Akinek a harmadik szeme képes a Fátyol Desktopot megjeleníteni, az láthatja is a varázslót (nem célszerű másnak elmondani hogy néz ki, mert ez mindenkinél egyedi és bizalmas). Ez a Fátyol Desktop egy hártyaszerű vizuális képződmény, ami a rendes látásodra kerül és úgy viselkedik, mintha egy monitor lenne a szemeid előtt. A harmadik szem állapota nagymértékben befolyásolja a tudati kommunikáció minőségét. Aki kételkedne létezésében, gondoljon arra, álomban sincsenek nyitva a szemeid, mégis látsz képeket. A különböző appok letöltésével, behívásával és használatával kapcsolatban mindenről tájékoztat a varázsló. Aki nem képes a Fátyol Desktopot elindítani, az lehet, hogy nincs ide regisztrálva, nem jogosult a használatára vagy még nem tudja, hogyan kell. Érdemes tehát elkezdeni kutatni.

A varászló arra fog törekedni, hogy javítson a belső világod működésén. Ha jól csináljátok, azt fogod észrevenni, hogy kezd megváltozni az életed. Eltűnnek belőle a felesleges ügyek és emberek, minden nyugodtabbá válik. A nyugalom azért lényeges, mert ebben a tudatállapotban vagy a legjobb teljesítményekre képes, legyen az a külvilágban egy élethelyzet vagy benn a fejedben egy belső kommunikáció. Ha már csak azok vesznek körül, akik a jelen szintedet és állapotodat tükrözik, pontosabb képet kapsz arról, hogyan és merre változz, fejlődj. Ha rátalálsz a belső nyugalmadra, azzal segítesz a környezetednek és nyomot hagysz a bolygó fejlődésében is.
In the first step, we cannot do anything until we contact the Desktop Wizard. This Desktop Wizard is the same thing you would do without the ÉlményPark, but it is understandable for you and for him/her/it. This is a mind-conscious relationship and for those who don't use it, it can be bizarre or scary at first. If you are scared of using your mind, you are not yet ready (and the channel will be closed). This is what the Wizard will do for you, who loves to act as a personality (because he/she/it is a holoprogram patterned by you) and aims to reflect on the things you want to teach. His/her job is to explain everything and help you with what you need.

Those whose third eyes can display the Veil Desktop can see the wizard (it is not advisable to tell others what it looks like, because it is unique and confidential to everyone). This Veil Desktop is a membrane-like visual formation that gets to your normal vision and behaves like a monitor in front of your eyes. The state of the third eye greatly affects the quality of consciousness communication. If you doubt it's existence, think about it, your eyes are not open in a dream, yet you can see pictures. The wizard will provide you with information about downloading, calling, and using different apps. Those who are unable to launch the Veil Desktop may not be registered here, are not authorized to use or yet know how to use it. So it's worth getting started.

The wizard will strive to improve the functioning of your inner world. If you do well, you will notice that your life is starting to change. They will lose unnecessary things and people, everything will be more relaxed. Peace is essential because in this state of consciousness, it is capable of the best performances, whether it is a life situation in the outside world or an internal communication in your head. If you are only surrounded by those who reflect your current level and status, you will get a more accurate picture of how and where you will change, develop. If you find your inner calm, you will help your environment and leave a mark on the planet's development.STÁTUSZ- ÉS JÁTÉKPOZÍCIÓK | STATUS AND GAME FEATURES


Státuszpozíció | Status Position

A regisztrációt követően a jogosultsági rendszer megvizsgálja a regisztráló személyét úgy, hogy az adatok az Ember Tőzsdéről (E.T.) érkeznek. Az E.T. nem más, mint egy univerzális civilizációs sztenderdek alkotta bonyolult mátrix, mely az egyes emberek értékeit határozza meg. Ezek az értékek rendelkeznek egy Általános Értékkel, mely statikus értékrenddel bír, valamint egy Specifikus Értékkel, amely az aktuális lekérdezés célja alapján ad egy aktuális értéket. Példa erre egy bérgyilkos, aki az univerzális sztenderd szerint nincs túl magasan a ranglétrán, ám specifikus szempontok alapján akár az adott szakma krémjéhez is tartozhat. Igy mindenki rendelkezik egy Általános Ranggal, illetve számos/számtalan Specifikus Ranggal, melyek meghatározzák helyét és szereplehetőségeit a rendszerben.

A státuszpozíció alapvetően határozza meg a lehetőségeidet, ám nem zárja ki a pozíció változását bármelyik irányba. Minden attól függ, Te közben hogyan változol. Milyen képességekre tettél szert, milyen tudást szereztél, hogyan fejlődött a személyiséged. Pont úgy kell eljárnod, mintha az Élet nevű holografikus videojátékban játszanál egy kalandjátékban és úgy kell összeszedegetned a morzsákat, darabkákat, ahogy ott tennéd. Ettől a világszemléleted is megváltozik és mivel a világot Te vetited Magadnak, arra érdemes törekedned, hogy ez a vetitési minőség minél fényesebben ragyogjon.
After registration, the authorization system examines the identity of the registrant so that the data arrives from the Human Stock Exchange (E.T.). E.T. it is a complex matrix of universal civilization standards that defines the values of individual people. These values have a General Value that has a static value system, and a Specific Value that gives a current value based on the purpose of the current query. An example is an assassin who, according to the universal standard, is not too high on the ladder, but may even belong to the cream of the profession based on specific considerations. So everyone has a General Rank and a numerous/countless Specific Ranges that determine their place and role in the system.

The status position basically determines your options, but does not rule out any change of position in any direction. It all depends on how you change. What skills did you gain, what knowledge did you gain, how your personality evolved. You have to act as if you were playing a holographic video game called Life in an adventure game and you have to collect the crumbs and pieces as you would. This will also change your world outlook, and since the world has been projected to you by yourself, you should strive to make this projection quality as bright as possible.


Játéktér | Playing Field

A játéktér több Zónából áll. Ezek a következők:
1. Aréna
2. Privát-szféra
3. Intim-szféra
4. Családi szféra
The playing field consists of several Zones. These are the following:
1. Arena
2. Private Sphere
3. Intimate Sphere
4. Family Sphere


Aréna | Arena

Az Aréna az a terület, ahol a játékosok találkozhatnak egymással és intézhetik az ügyeiket. Itt arra érdemes figyelni, hogy ide minden kompetens dimenzió egyszerre vetít, azaz olyan lényekkel találkozhatunk a saját szintünkön, akik velünk kompatibilisek. Ahogy változott a kompetenciaszintünk, megváltoznak az életkörülményeink és felveszik az új pozícióhoz szükséges állapotokat.

Hogy elkerüljük például a szeretteinkkel zsarolással járó élménycsökkenést és egy rakás blokk kialakulását, az Arénából pár mikrokörnyezet nem elérhető. Természetesen előfordulhatnak olyan esetek, amiben mondjuk a földi családod tagjai is valamilyen szerepet vállalnak, igy léteznek közös halmazok, amikben korlátozott mértékben ők is játékba vonhatók. Az Intimszférának is van az Arénával közös halmaza, mivel nem zárható ki az, hogy a pályán lévő játékosok ilyen minőségben szeretnének mondjuk információszerzés céljából valakit az életünkbe küldeni. A Privátszféra sem marad így a játékból ki, ám ezeket kizárhatod azokból az életszakaszaidból, amikor a Szeretettel ismerkedsz vagy dolgozol.

A földi család és a csillagcsalád a játék alapeseteiben teljesen egyenlő fontossággal bírnak, bár a játék során megtörténhet az, hogy valakik elérik Nálad azt, hogy ezt az arányt önhatalmúlag megváltoztasd magadnál. Amennyiben emiatt súlyos torzulás lépne fel, ami nem kívánatos eseményekhez vezetne, a rendszer beavatkozik és vagy visszaállítja az alapbeállítást (azaz az Egyenl Fontosságot), vagy a játék élvezetének figyelembevételével csak módosítja a szükséges mértékre és arányokra.

Az Aréna tehát az a terület, ami maga a Játéktér. A pályán lévő halmazokat, szabályokat és etikai környezetet a mikroklíma alakítja, ám nincs megtiltva az, hogy ebbe Te is beleszólj. Maga a Játék végülis rengeteg dologról szól, mint példál a hatalom, a befolyás, a szeretet, a szerelem és még sok más olyan, ami által műfajokra is bonthatod életed filmjét.
Arena is the area where players can meet and deal with each other. Here you should pay attention to the fact that here all competent dimensions are projected at the same time, that is, we can meet creatures on our level who are compatible with us. As our level of competence changes, our living conditions change and take on the necessary conditions for a new position.

For example, in order to avoid the loss of experience with blackmail with loved ones and the formation of a bunch of blocks, a few microcircuits are not available from the Arena. Of course, there may be cases in which the members of your terrestrial family, for example, have a role to play, so there are common sets in which they can be played to a limited extent. The Intimate also has a set of arenas, as it cannot be ruled out that players on the pitch would like to send someone to our lives for (getting) information purposes. Your private sphere doesn't even miss out on the game, but you can exclude them from your lifetime when you love or work with Love.

The terrestrial family and the family of stars are of equal importance in the basics of the game, although during the game it may happen that somebody reaches you, that you change this proportion yourself. If this leads to severe distortion that would lead to unwanted events, the system intervenes and either resets the default setting (ie Equal Importance) or only modifies the required measure and proportions based on the enjoyment of the game.

So the Arena is the area that is the Gameplay itself. The set, rules and ethical environment on the track are shaped by the microclimate, but it is not forbidden to intervene in it. The game itself is about a lot of things, such as power, influence, like, love, and many more that can break the film of your life into genres.


Privátszféra | Private Sphere

A Privátszféra az Egyéni Tudat terepe, de a Kollektív Tudat is ismeri a fogalmat, leagábbis a földi tartományokban mindenképp. A privátszférádban pihenhetsz és olyan saját ügyeket intézhetsz, amik nem tartoznak sem a többiekre, sem a nyilvánosságra. Betámadható csak a többi mikrokörnyezeti zónák közös metszéshalmazaiban vagy és Te is így intézhetsz ilyen akciókat, műveleteket mások felé. The Private Sphere is the Field of the Individual Consciousness, but the Collective Consciousness knows the concept, and in the Land provinces it is certainly. You can relax in your privacy and do your own things that do not belong to others or to the public. To attack you, only the other micro-environmental zones can be in common pruning sets and you can do such actions and actions for others.


Intimszféra | Intimate Sphere

A már említett kivételektől eltekintve az Intimszféra egy olyan zárt mikrokörnyezet, ahova a Felek szabad akaratuknól mennek. Ami ott történik, a Felekre tartozik, kivéve akkor, ha valamilyen erőszak történik, amiben úgy sérülnek valamelyik Fél szempontjai, hogy azok káros kihatással vannak a Többiekre. A bestialitást, brutalitást azonnali eljárás követi, melynek során Felek a Váróba kerülnek és ott dől el a sorsuk. Ezek között akár az ÉlményParkból történő kizárás is egy opció, ám általános esetben a cselekmény által kiváltott új minőségének megfelelő szintre kerül az elkövető. Except for the exceptions already mentioned, the Intimate is a closed microcircuit where the Parties are free to do so. What is happening there is a matter for the Parties, unless there is any violence in which one of the Parties' aspects is violated, that they have a detrimental effect on the Others. The bestiality and brutality are followed by an immediate process, in which the Parties go to the Waiting and their destiny is down there. Among them, even the exclusion from the ÉlményPark is an option, but in the general case, the offender is set to the level of the new quality triggered by the act.


Családi Szféra | Family Sphere

Családi Szférába kétféle irányból kerülhet valaki:

1. Földi Család
2. Csillagcsalád

A Földi Család fontosságára az ÉlményPark kiemelt figyelmet fordít, azaz jópontokat szerezhet valaki az Egyéni Tudat zónáiban úgy, hogy rendezi a problémás viszonyokat, míg a Kollektív Tudat zónáiban úgy, hogy sikeresen képes békében megvalósítani az egyéni elképzeléseit. A Földi Család általában egy másik dimenzióban él, amikor az ügyeidet intézed és amikor találkoztok, megnyílik egy átmeneti valóság, ami akkor zárul automatikusan, amikor különváltok és visszatérsz a mindennapi életedbe. Így a földi család biztonságban van azoktól az elemektől, akiktől való megszabadulás az egyik elsődleges célja az ÉlményPark üzemeltetőinek, mivel az ÉlményPark érdeke az, hogy események történjenek. Ha nincs esemény, minden lemerevedik és megáll, ami nem tesz jót az Üzletnek.

A Csillagcsalád minden tagja egy Másik Te. Onnan lehet őket megismerni, hogy nagy hatást vagytok képesek egymáson kiváltani és megmagyarázhatatlan kötelék tart össze benneteket. Mivel a Csillagcsaládodat a fölöttes szinteken akár Egynek is láthatják, csak azokon a szinteken van az individualitásnak jelentősége, ahogy a személyiségek lakoznak. Tapasztalataim szerint a legtöbb hatalmi harc csillagcsaládon belül zajlik, mivel itt a cél a Csúcspozíció megszerzése, hogy ki és milyen Mintát sugározzon a többiek felé és ki képviselje a családot fölfelé. A csillagcsaládod tagjainak érdekei, személyisége és viszonyrendszere egy olyan állandóan változó valami, aminél megfigyelhető az, hogy amiből Neked több van, az a Másiknál hiányzik. A Harmónia megteremtése jelentősen növeli a játékban elért győzelmek számát, ám ennek megvalósítása sokszor ütközik az Egyének rövidtávú érdekeivel. A csillagcsaládoddal történő interakció elintézhető a zárt zónákban, ám a játéktéren számtalanszor alakulhatnak ki olyan szövetségek külső felekkel, melynek során ezek a felek beavatkozhatnak az erőviszonyok alakulásába.
Family Sphere can come in two ways:

1. Terrestrial Family
2. Star family

For the importance of the Earth Family, the ÉlményPark pays special attention, that is, someone can gain points in the zones of the Individual Consciousness by settling the problematic relationships, while in the Collective Consciousness Zones it is able to successfully realize its individual ideas in peace. The Earth Family usually lives in another dimension when you deal with your affairs and when you meet, a temporary reality opens, which ends automatically when you separate and return to your daily life. Thus, the terrestrial family is safe from the elements whose release is one of the primary objectives of the ÉlményPark operators, since it is in the interest of the (Adventure) ÉlményPark that events take place. If there is no event, everything goes down and stops, which does not make the Business good.

All members of the Star Family are another You. From there, you can get to know that you are able to exert a great influence on one another and unexpectedly hold you together. Because your Star Family can be seen by one as well on the upper levels, only the levels of individuality as individuals dwell on the levels. In my experience, most power struggles take place within a family of stars, because here the goal is to get the top position, who and what pattern to broadcast to the others and who represent the family up. The interests, personality, and relationships of the members of your star family are something that is constantly changing and you can observe that what you have more is missing from the Other. Creating Harmony significantly increases the number of victories achieved in the game, but accomplishing this often conflicts with the short-term interests of the individual. Interactions with your star family can be arranged in the closed zones, but on the playing field there can be numerous associations with outside parties during which these parties can intervene in the evolution of power.


Játékpozíció | Playing Position

A játékpozíció a beavatási szintedtől függ, azaz attól, az elméd milyen minőségben képes befolyásolni a valóságot. Az ÉlményPark megtervezésekor az alapelv az volt, hogy minél kisebb mértékben befolyásolja feleslegesen a különböző játékosok élettereit, illetve a természetes folyamatokat. Így egy önálló struktúra alakult ki, ami nem támaszkodik a jelenlévő viszonyokra, hanem azoktól függetlenül, egy új dimenzióban létesült. Mivel ez a struktúra fejlettebb minden eddiginél, nem lehet a régi világok alatt, ám fölötte már igen. Ezért két fő csoportba lehet osztani a játékosokat attól függően, mi tudnak és hisznek a világról. Ez a két csoport a fejlett emberek és a szellemi őslakosok. A fejlett emberek világába kerültek számára az egyik fő szabály az, hogy meg kívánjuk tartani az őslakosok élőhelyeit és a kialakult világaikat. Szellemi őslakosnak az számít, akinek hiedelemrendszere a külső istentől és annak papjaitól eredezteti a spirituális hatalmat, míg a fejlett emberek pontosan tudják, hogy istenhez Önmagukban találják meg az utat, amihez nincs szükségük pásztorokra.

Ez a két fő csoport azonban egyformán felosztható a következők szerint, függetlenül attól, milyen saját hatalmi struktúrákba rendeződtek az idők folyamán össze:

1. Júzer
2. Mester
3. Magiszter
4. Hyperember
5. Forráskapu
The position of the game depends on your level of initiation, that is, on what quality your mind can influence reality. When designing the ÉlményPark, the basic principle was to have a minimal impact on the physiology of the different players and on the natural processes. Thus, an independent structure emerged that does not rely on the circumstances present, but has been established in a new dimension independently of them. Since this structure is more advanced than ever, it cannot be under the old worlds, but above it already. Therefore, players can be divided into two main groups depending on what they know and believe in the world. These two groups are advanced people and intellectual natives. One of the main rules for those who have entered the world of developed people is to keep the habitats of the indigenous people and their established worlds. It is a spiritual indigenous person whose belief system derives spiritual power from the outer god and its priests, while the advanced people know exactly that they find the way to God in themselves, without the need for shepherds.

However, these two main groups can be divided equally as follows, irrespective of what their own power structures are organized over time:

1. User
2. Master
3. Magister
4. Hyperman
5. Sourcegate


Júzer | User

Ők azok, akik a földi ember mindennapjainak élményét élik át. Nem gondolom azt, hogy bárkit le kellene bármiért is nézni, a júzerek bármikor lehetnek olyan magas rangú lények, akik úgy kompenzálnak és tartják magukat egyensúlyban, hogy közben átlagéletet élnek. Ez a csoport él a boldog tudatlanság állapotában egészen addig, amíg meg nem változik a személyes viszonyuk a valósággal. They are the ones who experience the experience of the earthly man's everyday life. I don't think anyone should be looking at anything, the jerseys can be high-ranking creatures at any time, compensating and keeping themselves in balance while living an average life. This group lives in the state of happy ignorance until their personal relationship with reality changes.

Mester | Master

Ez a szó eléggé elcsépelődött ahhoz, hogy itt az olyan embereket jelentse, akik félszeműként járnak a vakok közt. Ők azok, akik spirituális hatalmat szereztek és ezt a hatalmat a földi jólétük és kényelmük megteretésére és fenntartására használják. Ilyen a mágusok döntő többsége, akik elvesztették a Világossággal szembeni küzdelmüket. This word has become tricky enough to mean people who are one-eyed among the blind. They are those who have acquired spiritual power and are used to set up and maintain their earthly prosperity and comfort. Such is the vast majority of magicians who have lost their struggle for the Light.

Magiszter | Magister

A magiszterek a Tudás hatalmával való küzdelmüket vesztették el. Azaz megelégszenek azzal, hogy a Tudás teljességének egy nagy szeletével rendelkezzenek, ám nem kívánnak lemondani olyan dolgokról, amik veszélyeztetnék a földi pozíciójukat. Ők látják el a Mesterek felügyeletét és háttértámogatását, cserébe azok hódolatáért és a hatalmi láncban elfoglalt szerepükért. The magistrates lost their struggle with the power of Knowledge. That is, they are content to have a large slice of the completeness of Knowledge, but do not want to give up things that would endanger their earthly position. They provide the Masters with supervision and backing, in return for their worship and their role in the power chain.

Hyperember | Hyperman

Más szóval pszichonauta, psziholonauta. Ők azok, akik képesek a tudatukkal féregjáratot létesíteni a Spirituális Térben és képesek bizonyos hatásokat előidézni az időben. A hyperemberek többsége magányos lény, akiknek szükségük is van a magányra, hogy tudatukkal szabadon szárnyalhassanak a Tudatban. Az ő tevékenységük már a hétköznapi tudattal nehezen érthető. In other words, a psychonaut, a psycholonaut. They are the ones who are able to make wormholes with their consciousness in the Spiritual Space and can produce certain effects in time. The majority of hyperpersons are lonely creatures who need solitude to freely soar in consciousness. Their work is hard to understand with everyday consciousness.

Forráskapu | Sourcegate

Az erre a szintre érő emberek olyan beavató erő birtokába jutnak, melyre inkább a játékvezetői, mint a játékosi minőség a jellemző, bár vannak külön nekik szóló játékok. Ahhoz, hogy valaki erre a szintre kerülhessen, sok komoly próbát kell kiállnia, melyek sikere esetén olyan égi elfogadottság állapotába kerül, hogy meghatározhassa a Vetítés adott minőségeit. People who reach this level are in possession of an initiating force that is more typical of the referees than their gambling quality, although there are special games for them. In order for someone to reach this level, you have to endure many serious trials that, if successful, will lead to a state of celestial acceptance to determine the particular qualities of Projection.


Bármelyik szinten is légy, bárhol légy is egyéni utadon, mindig ott a lehetőséged arra, hogy másik ösvényre lépj! Közel sem biztos, hogy ami ma a menő, később is az lesz és az sem biztos, hogy azok a célok Neked valók, amikről úgy véled, csodálatot válthatnak ki embertársaidból. A Rang nagyon sokszor nem tükrözi a látszatot, ahogyan egy ember a fizikai világban megjelenhet és minden egyes emelkedéssel lehet, hogy távolabb kerülsz attól a céltól, amit annak idején megfogalmaztál, amikor elkezdted a személyes erő gyűjtését. Kezdetben a hatalom alatt az emberek a másik fölötti uralmat látják, aminek kiélése fontosabbá is válhat, mint a spirituális út. Ezért kell különös hangsúlyt fektetni a személyiség fejlesztésére, mert később hatalom alatt már inkább a felelősség látszik és az a sok munka, ami a civilizáció egyben tartásával jár azokkal szemben, akik feladják emberségüket akkor, amikor megtapasztalják a spirituális hatalmat. At whatever level you are, wherever you are on your individual journey, there is always the chance to go to another path! Not sure what is cool today will be. It is also not certain that the goals you are thinking of can make you wonder about your fellow human beings. The Rank very often does not reflect the appearance that a person can appear in the physical world and, with each rise, you may be farther away from the purpose that you formulated at the time you started collecting personal power. Initially, under power, people see dominion over the other, which can become more important than the spiritual path. Particular emphasis should be placed on the development of personality, because later, under power, the responsibility seems to be more and more the work of keeping civilization against those who give up their humanity when they experience spiritual power.VILÁGOK | WORLDS


Földi Mennyország | Earth Heaven

Ezt a szellemi őslakosságtól átvett terminológiát használom arra a tudati zónára, ahova a felemelkedett emberek kerülnek. A felemelkedett emberek célja a Piramis csúcsára jutni, ahol két lehetőségük van: ottmaradni vagy tovább emelkedni.

Földi Mennyország alatt az átlagember egy olyan világot ért, ahol nem érik őt a Valóságból származó negatív hatások, így nyugodt, boldog életet élhet. Az indiai guruk, jógik és a tibeti lámák nagy része szintén nyugodt és boldog életet él, mégsem tekinthető az életük vonzónak egy nyugati ember számára. A nyugati ember földi mennyország alatt sok mindent ért, amit jelenleg csak az ÉlményPark fogad alkotó szellemű megértéssel. Azon kívül magad lennél a Sátán az egyéni érdekeiddel és a mások kárára történő előrejutással. Azon kívül az Egy Gondolat világa van, ami nem ismeri sem a kritikát, sem az ellenvéleményt, sem a demokráciát, sem a pénzt. Így azok, akik a fejlődésnek egy új útját követnék – azaz rátalálni a boldogság hogyanjára egy anyagias környezetben – nem vágják kis fába a fejszéjüket, ám ennek sikere élhető technikai civilizációt eredményezne zöld környezetben. Más szóval azt a világot, amit egy nyugati ember Földi Mennyország alatt ért.

Mi történhet azokkal, akik nem képesek a 12 csúcsára jutni? Nekik sem érdemes elkeseredniük, ha egyébként alkalmasak lennénk rá, mert a kompetencia megszerzése nem a földi logika szerint történik. A földi logikában sokan versenyeznek egy helyért és csak a győztesnek van meg a lehetősége a nyerésre. A földi vizsgalogika arra épül, hogy átadnak neked egy tudásanyagot, amit aztán számon kérnek és attól függ a sikered, hogy vissza tudod-e adni azt a tudást, amit tőlük szereztél. Ebben a gondolkodási környezetben azért leszel stresszes, mert meg kell felelned egy külső követelménynek és ha ez nem sikerül, azt kudarcként könyvelheted csak el. Ezzel szemben a fejlett vizsgán arra kíváncsiak, mire vagy alkalmas és milyen szinten. Azaz mindenképp sikerülni fog és az eredménye nem egy olyan szituáció, ahol állandó megfelelési kényszer alatt vagy, hanem egy olyan állapot, amiben a legjobban érezheted magad. Másképp magyarázva lehet, hogy megbuksz ezeknél, ám azok pont egy ilyen embert keresnek, mint Te! Idegeskedni tehát nincs értelme, mert ahogy felkészültél, az újabb Próbákon továbbléphetsz.

A Földi Mennyország másik célja az Otthon megtalálása. Otthon az, ahol otthon érzed magad. Otthon csak szerető környezetben érezheted magad, tehát mindenképp találkoznod kell azokkal az emberekkel, akikkel ez oda-vissza lehetséges. A szeretet és a szerető környezet kifejeződése is egészen más lehet az érzelmi fejlődés eltérő szintjein, ezért nem érdemes oda vágyakozni, amire még nem vagyunk megérve.

Akik eljutnak egy piramiscsúcsra, azok ahhoz szoktak, hogy mindenki, akivel találkoznak, rivális. Így amikor eljutnak oda, olyan egyéni tudás és képességek birtokába jutnak, aminek meg kell tanulniuk a közösség hasznára történő megvalósítását. Ez nem könnyű azok számára, akik harcos utat járnak be, ám nem lehetetlen. Az önzetlenség, a bizalom és a szeretet hozza el ugyanis azt az élményt, amit a Földi Mennyország jelent. Akik tévednek, összekeverik a boldogságot a kényelemmel. A kényelem azonban egy veszélyes dolog, mert akár édes blokkot is jelenthet, ami képes meg is állítani utadon!
I use this terminology from the intellectual indigenous to the zone of consciousness where the ascended people are. The purpose of the ascended people is to reach the summit of the Pyramid, where they have two options: to stay or to rise.

Under Earth Heaven, the average man has a world where he is not touched by the negative effects of Reality, so he can live a calm, happy life. Most of the Indian gurus, yogis and Tibetan lamas live a peaceful and happy life, yet their life is not attractive to a Western person. The western man under the earth heaven has a lot of things that are currently only accepted by the ÉlményPark with a creative understanding. In addition, you would be yourself at Satan with your individual interests and at the expense of others. In addition, it is the world of One Thought, which does not know the criticism, nor the opposition, nor the democracy, nor the money. Thus, those who follow a new path of development - that is, how to find happiness in a material environment - do not cut their ax into small trees, but the success of this would result in a viable technical civilization in a green environment. In other words, the world that a Western man had under Earth Heaven.

What can happen to those who can't reach the top 12? They should not be desperate if they were otherwise suitable, because the acquisition of competence is not done according to the "ground" logic. In the "ground" logic, many compete for a place and only the winner has the chance to win. "Ground" Examination Logic is based on passing on to you a piece of knowledge that is then accounted for and depends on the success that you can give back the knowledge you have acquired from them. In this thinking environment you will be stressful because you have to meet an external requirement and if it fails, you can only post it as a failure. In contrast, the advanced exam is interested in what it is suitable for and at what level. That is, it will definitely succeed and the result is not a situation where you are under constant compliance, but a state in which you feel best. Otherwise, you might be defeating these, but they are looking for such a man like you! So it makes no sense to be nervous, because as you get ready, you can move on to the newest Trials.

Another purpose of Earth Heaven is to find the Home. Home is where you feel at home. You can only feel at home in a loving environment, so you must meet the people with whom it is possible back and forth. The expression of love and the loving environment can be quite different at different levels of emotional development, so it is not worth longing for what we are not yet ready for.

Those who get to a pyramid peak are used to rivals everyone they meet. So when they get there, they get possession of individual knowledge and skills that they must learn to realize for the benefit of the community. This is not easy for those who are in a warrior's way, but not impossible. Selflessness, trust and love bring the experience that Earth Heaven has. Those who are mistaken will confuse happiness with comfort. However, comfort is a dangerous thing, because it can even mean a sweet block that can stop you on your way!


Realitás Szimuláció | Reality Simulation

A Realitás Szimuláció azon spirituális lények számára jött létre, akik meg szeretnék tapasztalni a fizikai világot, vagyis a valóságot. Sokan ugyanis ezen a bolygón nem olyan emberek, akiknek spirituális megtapasztalásaik vannak, hanem olyan spirituális lények, akik megélik az emberlétet. A gond ezzel az volt, hogy ezek a lények igen tiszták és amikor kaotikus találkozásuk volt a Valósággal, sokan szenvedtek lelki sérüléseket. Egy komplex gyógyító- problémamegoldó művelet eredménye lett ez a Szféra, ahol az angyalok is biztonsággal tanulhatják az egyéni tudatot és válhatnak individuális lényekké. Ez a szféra tehát az alászálló tudatok számára nyújt olyan kielégítő környezetet, melyben jelen van a szabad akarat igen hiteles illúziója. The Reality Simulation was created for spiritual beings who want to experience the physical world, that is, the reality. Many on this planet are not people who have spiritual experiences but spiritual beings who perceive the human being. The problem was that these creatures were very clear and when they had a chaotic encounter with Reality, many suffered mental injuries. This is the result of a complex healing-problem-solving operation where the angels can safely learn individual consciousness and become individual beings. Thus, this sphere provides a satisfying environment for desperate consciousness in which there is a very authentic illusion of free will.


Álom és Valóság | Dream and Reality

Vajon tényleg probléma az, ha álomvilágban élsz? | Is it really a problem if you live in a dream world?

Egyáltalán nem, ha ez az álom megvalósult álom. De mi is ez az álomvilág és mi különbözteti meg a valóságtól? Egyrészről az, aki a valóságban él, annak a történet vége a halál. Másrészről az, hogy az álomvilág már maga a spirituális valóság, amit azért érzékelsz anyaginak, mert az agyad az általa ismert fizikai környezetet vetíti maga köré.

Not at all if this dream is a dream come true. But what is this dream world and what makes it different from reality? On the one hand, the one who lives in reality is the end of the story of death. On the other hand, the dream world is itself the spiritual reality that you perceive as material, because your brain is projected around its physical environment.

Kik akkor azok az emberek, akik körbevesznek? | Who are the people around you?

Azok az emberek ugyanazok az emberek, akiket ismersz, csak a tudatpozíciód változása miatt már másképp rezegnek. Valójában azzal, hogy vetíted őket a spirituális valóság szintjén, megadod számukra az esélyt, hogy haláluk után ide emelkedjenek. Azaz ha meghalnak abban a világban, ahonnan a tudatodat elhoztad, megtörténhet, hogy ebből ők – Hozzád hasonlóan – nem vesznek észre semmit és az általad vetített világban folytatják tovább életüket. Persze a szívük-lelkük már egy másik angyali minőségében.

Those people are the same people you know, they just vibrate differently because of your change of consciousness. In fact, by projecting them at the level of spiritual reality, you give them the chance to rise here after their death. That is, if they die in the world from which you brought your consciousness, it may happen that they do not notice anything like you and they continue their life in the world you are projected. Of course, their hearts and souls are in another angelic quality.

Miért olyan furcsák az álmok? | Why are dreams so strange?

Mert ezek valójában magasabb dimenziós beszélgetések, amire a Te 3D-s környezethez szokott agyad igyekszik alkalmazkodni. Az álmokat nem kötik a fizikai világodra jellemző dolgok, mint pl. a távolság és a logika, ezért sokkal rugalmasabbak a lehetőségek benne. A másik tényező az lehet, hogy a sokkal tágabb értelmű jelekből az agyad igyekszik az általa ismert elemekből összeállítani egy történetet, amire csak szegényes lehetőségei vannak.

Because these are actually higher-dimensional conversations that your brain uses to adapt to your 3D environment. Dreams are not tied to things that are typical of your physical world, such as. distance and logic, so the options are much more flexible. The other factor may be that from your much broader sense, your brain is trying to compile a story from the elements it knows, with only limited possibilities.

Van az álomvilágnak fizikai tartománya? | Do you have the physical domain of the dream world?

Persze, de ez maradjon a kettőnk titka!

Of course, but that is the secret of our two!