Minden bizonnyal vannak olyanok, akikben felmerült, ha meg akarom állítani a túlszaporodást, akkor hogyan tudnám elkerülni azt, hogy rasszista legyek. Ugyanis szerencsétlenségemre Afrika és India áll egy olyan népességrobbanás előtt, amit elképzelni se tudtok még a mában. Ők meg ugye nem fehérek és rasszista/fasiszta (ugye az átlagelme e két fogalmat összemossa) csak a fehér ember lehet (a ruandai fekák nem voltak fehérek, ezért nem is lehettek fasiszták) és én meg pont fehér ember vagyok. Igen, mégpedig egy olyan fehér ember, aki egyszerre használja azt, amit a többiek külön-külön, beleértve szinte minden olyan nem fehér bőrűt, akik az eszüket egyáltalán nem használják és egy csomó fehéret, akik meg csak azt használják.

There are certainly some who have come up if I want to stop overcrowding, so how can I avoid being racist. Because of my misfortune, Africa and India are facing a population explosion that you can't imagine yet. They are not white and racist / fascist (the average of these two concepts is blurring) can only be the white man (Rwandan people were not white, so they could not be fascists) and I am a white man. Yes, it is a white man who uses both of them at once, including almost all non-white skins who do not use their minds at all, and a lot of whites who use it only.

Aki ha meglátja, miket fogok művelni, biztosan ellát valamiféle alacsony látószögű váddal, mondjuk hogy tömeggyilkos lennék. Azért nevezem alacsony látószögű vádnak, mert ugye büntetni csak föntről tudnak, ami magasabb látószöget is jelent egyben, ám sajnos helyzetem olyan, hogy amire hivatkozom, az sokuknál is magasabb látószögön van. Nem fogok megölni senkit, csak áthelyezem őket egy másik pályára. Ha lenne egy holoszervered, amin lenne egy csomó üres pályád és egy túlzsúfolt, te se tennél másképp. Nos nekem van.

If you see what I'm going to cultivate, you will certainly have some kind of low-angle accusation, say I would be a mass murderer. I call it a low-angle accusation, because they only know the punishment from above, which also means a higher angle of view, but unfortunately, my situation is that I refer to it at a higher angle of view than many. I'm not going to kill anyone, just move them to another track. If you had a holoserver with a lot of empty paths and an overcrowded, you wouldn't do otherwise. Well I have.
Amikor erre a feladatra vállalkoztam, nem arra vállalkoztam, hogy kinyírok egy csomó niggert meg curry niggert, hanem arra, hogy egy anomáliába fordult (máskülönben megszűnő) világot tudatrendezek, a ti nézőpontotokból csak simán rendezek.

When I took on this task, I did not undertake to kill a lot of niggers and curry niggers, but to turned an anomaly (otherwise terminating) world of consciousness, from your point of view, I am just smooth.

A túlnépesedésre több magyarázatot is találtam, amik jellemzője, hogy ahány tudatszint, annyiféle jó válasz van rá, amik viszont összekeverednek. Ha mondjuk valaki csak a 3D-ből szeretne egy darab választ. Ha a tested a 3D-ben van, a tudatod viszont ki tudja hol, ebben a 3D-ben úgy is össze lehet veszni, ha mindenkinek igaza van és most értetted meg a sok monoteista vallás egyidejű létezését és a vallásháborúkat is. Meg amikor a két ellenséges B-közép egymás torkának esik, a vezetőik meg másnap a szokásos kártyaparti közben beszélik meg az eseményeket.

I have found more explanations for overpopulation, which is characterized by how many levels of consciousness have so many good answers that are confused. If you say someone just wants a response from 3D. If your body is in 3D, but your consciousness knows where, in this 3D you can be lost if everyone is right and you have understood the simultaneous existence of many monotheistic religions and wars of religion. And when the two enemy groips fall into each other's throats, their leaders will talk about the events the next day during the usual card deck.

Szóval ebben a mezőnyben egyrészről ott állsz szemben egy rakás hülyével jóindulatú emberrel, akik (az ő nézőpontjukból) jogosan háborodnak fel rád, másrészről meg egy rakás angyallal mindenféle érdekek mentén mozgó nagyobb látószögű emberrel, akik neked biztosan nem akarnak jót, mivel mindenben csak a hatalmat látják. Itt írogatni erről is tök felesleges lenne, ha nem lenne szórakoztató annak alternatívájaként, hogy várakozás közben csak bámuljam a falat, mert dolgozni nem engednek azok a lények, akik valamiért felelősséggel tartoznak irántam és be vannak fosva a látószögükbe még csak érintőlegesen sem fér bele az, hogy egy ilyen rangú lény ilyesmivel üsse agyon az időt.

So in this field, on the one hand, you are facing a bunch of idiots benevolent people who (rightly from their point of view) are rightly warring against you, and on the other hand, a bunch of angels people with a wide angle of interest, who certainly don't want you because they only see power in everything. It would be superfluous to write about it here too if it wouldn't be fun as an alternative to just staring at the wall while waiting, because those creatures who have some responsibility for me and they are fuzzy not even touched by their eyes in that way like that, hit the brain with time like that.
A legjobb ezt az egészet úgy elképzelni, mintha lenne egy henger alakú toronyházad, aminek sok emelete van. Korábban már mint Virágforma utaltam rá. Attól függ, melyik emelet melyik szárnyában van a szobád, milyen (tudat)szinten és milyen minőségi szinten vagy. Abban biztos lehetsz, a szomszédaid is hasonló emberek lesznek és nem lesz közöttetek olyan vita, ami a másik másságáról szólna, mert nem lesznek mások akkor sem, ha más a bőrük színe. Attól még kitörhetnek ilyen háborúk, hisz a minőség azt jelenti, hogy ha két alacsony minőségű ilyen ember akad össze az alsóbb szinteken, lehet hogy ilyen okból fognak egymással harcolni, ám ugyanennek a szárnynak a felsőbb emeletén már békében megférnek egymással.

It is best to imagine this as if it were a cylindrical tower block with lots of floors. Previously, I referred to it as a Flower Form. It depends on which floor you have in your wing, what level (consciousness) and quality level. You can be sure your neighbors will have similar people and there will be no debate between you about the other's because there will be no other, even if their skin color is different. Such wars may still break out, because quality means that if two low-quality people meet at the lower levels, they may be fighting for one of these reasons, but they are already in peace on the upper floor of the same wing.
Az épület tetején pedig már nincsenek szárnyak, csak egy olyan terem, ahova minden irányból emelkedni lehet. Hogy hova, arról most nem beszélnék, hisz ez ráér akkor is, ha már annak közelében vagy. Ez egészen pontosan megfelel annak a programnak, ami arra a kérdésre ad választ, hogyan jutsz oda? Úgy neveztem el, hogy Emberi Agy Hypertér azt a megoldást, ami úgy néz ki, mint egy metrojárat. A tudatoddal kell gondolatban megkeresned az Állomást, a jegyed te magad vagy a jelen minőségben. Azaz megteheted azt is, hogy előbb fejleszted még magad és csak utána hívod be ezt a programot és hátha így már más emeletre visz.

There are no wings at the top of the building, just a room where you can rise from all directions. I wouldn't talk about where, right now, even if you are near it. This is exactly what the program answers to the question, how do you get there? I called it Human Brain Hypertension the solution that looks like a subway ride. With your consciousness you have to look for the Station in your mind, your ticket yourself or the present quality. That is, you can also do it first and then invite this program and see if it takes you to another floor.
Amikor valakik döbbenten érkeztek a fejem fölé azzal, hogy én rasszista lennék, lett egy csomó válaszom rá. Először mondom a komoly választ, aztán jön a poénosabb. Ha én nem kedvelem a bunkó, primitív fehér embert, akik mondjuk semmi kivetni valót nem látnak az erőszakos bűnözésben, akkor miért kellene szeretnem az övékét? Mert feketék? Mert arabok? Ugye a zsidók is fehérek, de ebbe most ne menjünk mélyebben bele, mert nagyon meglepődnétek. A fehér emberrel szemben indított, általam rasszizmusfegyvernek nevezett taktika is erről szól, mégpedig olyanok részéről, akik nem is tagadják a fehér emberrel szembeni utálatukat. De nekik szabad, mert ők ugye az áldozatok. Nos lehet, csak nem velem szemben, akinek nem csak ilyen papírja van, hanem másféle is, ami alapján simán kinyírhatná az összes színes bőrűt is, ha akarná, de nem akarja. Helyette kitalálta ezt, amit volt lehetőségetek most mélyebben megismerni.

When someone came to my head in shock, being racist, I got a lot of answers. First I say the serious answer, and then the more polite. If I don't like the jerky, primitive white man who says nothing to put out to do in violent crime, then why should I want them? Because they're black? Because arabs? The Jews are also white, but let us not go deeper into this, because you would be very surprised. The tactic that I launched against the white man, called the racist weapon, is about this, too, from those who do not deny their hate against the white man. But they're free because they're the victims. Well, maybe not just with me, who would make it easy to cut all the colored skins if he wanted to, but I didn't want to. Instead, he figured out what you had the opportunity to learn more about now.
Még így a végére egy gondolat. Abban mindenki egyetért (gondolom az érintettek kivételével), hogy azért van az a szint, ami alatt nincs értelme senkit sem életben hagyni. Ők energia formában visszatérnek a Forrásba. A többiek pedig alanyi jogon vesznek részt ebben a rendezési folyamatban, ugyanis a fehér ember sem egyforma és ez a fehér ember már rég túlhaladta a hódoltság és a hála-lekötelezettség korát. Viszont ez a fehér ember csak az épület magasabb szintjein található, így könnyen lehet, hogy akik ilyesmiket várnak el (sokszor lehet jogosan), azok már a Játék részei. Mert ha már csinál valamit az ember, azt csinálja nagyban és ezzel a részvétellel mindenki - áldozatos angyali feladat keretein belül - részt vesz egy gigantikus gyógyításban is, amit azért nem ecsetelek nektek, mert ugye (ilyenkor persze) kisemberek vagytok. Mert a felelősség csak a nagy emberek privilégiuma!

Even so, at the end, a thought. Everyone agrees (with the exception of those involved) that there is a level below which it makes no sense to leave anyone alive. They return to the Source in energy form. The others are subjected to a subjective right in this sorting process, because the white man is not the same and this white man has long surpassed the age of conquest and gratitude. However, this white man is only on the higher levels of the building, so it is easy that those who are expecting such things (often rightly) are already part of the Game. Because if you already do something, you do it a lot and with this participation everyone - within the framework of a sacrificial angelic job - participates in a gigantic healing that I don't brush you because you (of course) are little men. Because responsibility is just the privilege of big people!

Ja, majdnem elfelejtettem a rasszistavádra a poénos válaszom. Rasszista még sosem voltam és örülök, hogy ezt is kipróbálhatom! Üzletileg pedig csak az interdimenzionális utazási irodámnak csináltam most reklámot.

Yeah, I almost forgot about my racial response to my poetic response. I have never been a racist and I am happy to try it out! And commercially, I just made advertising for my interdimensional travel agency.

Az emberi tudat új felépítése | The new structure of human consciouness    >>>>>
Az emberi tudat új felépítése röviden, tömören és érthetően | The new structure of human consciouness in short, concise and understandable     >>>>>
Személyzeti politika | Staff policy     >>>>>
- Mit keres ez a nő az ágyunkban?
- Most nekem hiszel drágám, vagy a saját szemednek?