Szakmai tájékozódás | Profession Orientation


Az egyéni tudat kollektívája | The collective of individual consciousness

Ha figyelembe szeretnénk venni az egyéni tudatok szempontjait, lefordítva olyan kollektívát szeretnénk, amiben az emberek jól is érzik magukat, ahhoz szakítanunk kell az összes eddig ismert kollektív szerveződési mintával. A dolog nagy hátránya, hogy ezt csak a fejlett emberrel lehet megcsinálni. Itt is bukott el az összes égi kísérlet a földi menny megteremtésére. Ha rossz embereket választanak hozzá, inkább a földi poklot hozzák létre, ami mennynek fog látszani. Folytathatnám oldalakon át a kollektív tudat hibáit, aki azonnal megsértődik, ha nem zengik dicsőségét egész nap. A kollektív tudatoknak meg van erre is a lehetőségük... az alsóbb világokban. Mert a világot ők biztosan nem tudják helyreállítani!

A fejlett embernek elég csak annyi, hogy "oldd meg ezt a problémát" és hagyni, hogy tegye a dolgát. Ehhez olyan fejlett angyali gondolkodás szükséges, amilyennel még nem találkoztam. Mindenki nagy sátánozása közepette elkészítettem az igazi földi menny tervét, amit azonban sajnos csak a gépi világokban lehet megcsinálni. Megpróbáltuk az erre nyitott kollektívákban is, mindig az lett a vége, hogy "dögölj meg!", mert nem az van, amit ők akartak. A fejlett ember világában a felek között egyenlőség van. Aki ezt nem érti és az egyenlőséget a mások feletti uralom megszerzésére használja, repül egy olyan alsóbb világba, ami neki való. Az egyenlőségben is van hierarchia, ám az nem üt vissza végzetesen a kollektívára a mérgező unalom formájában. A fejlett ember világában a hatalom nem hangulatember ribancok kezében van, hanem átlátható és számon kérhető rendszerben üzemel, ahol a szabadságnak és a szabad akaratnak kiemelt fontossága van. Erre tényleg csak kevesen képesek ebben a feltupírozott ősemberekkel teli világban, amit azért hoztak valakik létre, hogy lemásolják az igazi emberiség világát. Ez a kísérlet még sikerülhet, ha kivesszük azok kezéből a vezetést, akik csak ennyire képesek és visszük tovább azzal a kb. 3000 emberrel a 7 milliárdból, akiknek sikerült az igazi ember szintjéig fejlődniük.

Mindenki megnyugodhat, mert ebben a multiplex vetítésben minden valóság teljes értékű, ahol teljes életet éhet. Nekem azonban olyan szinten elegem lett a majmokból (és ebbe beleértem a minket állatokként kezelő idegen fajokat is), hogy arra is fel vagyok készülve, hogy egyedül maradok a saját világomban. Mert még egyedül is sokkal jobban érzem magam a tökéletesen megalkotott vetített hologramok között, mint ebben a csordában, ahogy itt mindenki értelmezi a szeretetet. Ám ez előtt még ott van egy újabb kísérlet, amire a jelen mérés szerint egészen pontosan 3141 ember jogosult. Mivel ez a Fehér Ember Ege nevet viseli, a paraméterei is a fehér emberre lettek megalkotva, ami nem zárja ki, hogy mások is bekerüljenek, mert a multiplex vetítés erre lehetőséget ad.

Ebben a világban igazi demokrácia van és a kollektív tudat egy olyan spirituális csatorna, ahol csak három tevékenység zajlik:

ADATÁTVITEL - KOMMUNIKÁCIÓ - KOORDINÁCIÓ

Mert az ember értelmes, gondolkodó lény, aki megoldja maga is a többit. Az eltévelyedő bárányok pedig repülnek! Hogy hova, azt úgy hívják, hogy Váró. Ott dől el minden, hogy merre tovább. Vissza, egy másik világba vagy vissza a Forrásba.
If we want to take into account the aspects of individual consciousness, so if we want a collective that people feel comfortable with, we need to break the pattern of collective organization known so far. The big disadvantage of this is that it can only be done with the advanced man. All the celestial attempts to create the earthly heaven fell here. If they choose the wrong people, they create the earth hell that will look like heaven. I could continue through the pages of collective consciousness mistakes, who are immediately offended if they do not chant their glory all day. Collective consciousness has the potential for this ... in the lower worlds. Because I'm sure they can't recover the world!

For an advanced person, it is enough to "solve this problem" and let it do its job. This requires advanced angelic thinking as I have never met. In the midst of everyone's great satan, I made the plan of the true earthly heaven, but unfortunately it can only be done in machine worlds. We've tried it in open collections too, it has always been the end to "die!". There is equality between the parties in the developed world. Who does not understand this and uses equality to gain control over others flies to a lower world that is right for him/her. There is also a hierarchy in equality, but it does not fatal to the collective in the form of toxic boredom. In the world of advanced man power is not in the hands of moody sluts, but in a transparent and accountable system where freedom and free will are of paramount importance. Only a few are able to do this in a world full of uptuned human beings, created to replicate the real world of humanity. This attempt can still be successful if we take the lead from those who are so capable and carry on with that app. with 3,000 people out of the 7 billion who managed to develop to the level of the real man.

Everyone can calm down, because in this multiplex projection every reality is full, where it can live a full life. However, I have had enough of the monkeys (and I include alien species treating us as animals) at the level that I am also prepared to stay alone in my own world. Because I feel much more alone between perfectly designed projected holograms than in this herd, as everyone here understands love. But there is another attempt before that, according to the present survey, there are exactly 3,341 people entitled. Since it is called White Man's Heaven, its parameters have been created for the white man, which does not rule out the inclusion of others because the multiplex projection gives this opportunity.

There is real democracy in this world and collective consciousness is a spiritual channel where only three activities take place:

DATA TRANSMISSION - COMMUNICATION - COORDINATION

Because man is a intelligent, thoughtful being who solves the rest of himself. The lost lambs fly! That's where it's called Waiting. There's everything down to where. Back, back to another world or back to Source.


Holoappok lehívása és használata | Call and use holoapps

Akik képesek a harmadik szemük vizuális használatára, nem csak elképzelhetik, hanem láthatják is azt, amiről most beszélni fogok. Nem véletlenül használtam a "vizuális" kifejezést, mert az ember harmadik szeme ennél jóval tágabb tartományról szól. A fejlesztéseknél az első számú szempont az egyszerűség és a könnyen használhatóság volt. Azért írok ezeket elsősorban kezdőknek, mert az ebben jártasabbak nem hiszik el, hogy ezt ilyen egyszerűen is lehet. Nekem volt nagyon bonyolult, hogy ez most neked egyszerű legyen!

Aki jól figyelt, megláthatott egy másik szót is, ez pedig az "elképzelhetik". Ha már el tudod képzelni, használod is a harmadik szemedet, aminek amúgy én sem látom a vizuális tartományát. Elkövettem azt a hibát, hogy a kelleténél tovább maradtam egy ezoterikus csoportban, ahol megfosztottak tőle. Ám. Egy német mondás: "Aki a legrosszabbat teszi veled, az teszi neked a legjobbat". Ugyanis az asztrálsík sok látnivalója is csupán illúzió, ahol sokkal jobban lehet mindent érezni, ha vakon játszol ott.

Azaz a holoappok használata szemszögéből mindegy, látod-e azt, amiről most olvasol vagy sem. Az ÉlményPark zsenialitása az, hogy a benne szereplő elemek logikai kapcsolatban is állnak egymással, így az, hogy milyen holoappokat tudsz lehívni vagy használni, függ a pillanatnyi loginodtól. Ami viszont függ attól is, épp milyen állapotban vagy, milyen megszállás vagy befolyás alatt állsz. Nem tudsz tehát mindent mindig használni.

Általános tézis, hogy nem tudsz mást elképzelni, azaz látni, mint ami van. Ha szándékosan képzeled el mondjuk a képzeletbeli műszerfaladon a mutatók állását máshova, akkor nem tettél mást, mint igyekeztél a beállításaidon változtatni. Ha nem lenne erre ott a MIA, aki erre is figyel, én nem írnám ide ezeket és azt mondanám helyette, feltétlen menj el egy ezoterikus csoportba, ahol megtanulhatod ezek helyes (és felelősségteljes) használatát. Ám azért írom ezt itt, hogy azok, akik ebben tehetségesek, el ne menjenek ilyen csoportokba, inkább kerüljék el ezeket a mestereket, akik olyan erők befolyása alatt is állhatnak, amikről nem szívesen beszélnek.

Az ÉlményParknak van olyan dokumentációja, ahol ezek bővebben le vannak írva, most itt csak az ide kapcsolódó részt fejtem ki. Az ÉlményPark regisztráció csak egy gondolat, ami akkor is megtörténik, ha olyan dolgokról kezdesz el meditálni vagy komolyan elgondolkozni, ami igényli a spirituális platformot (keretrendszert) is. Az átlagember számára az az ideális, ha elalvás előtt gondol a holoappokra, mert ezek félálomban sokkal gyorsabban letöltődnek. Ha ezeket ész nélkül töltögeted, akkor sincs baj, mert erre van a MIA, aki ugye olyan, mintha lenne egy R2-esed vagy spirituális személyi asszisztensed, aki úgy is intézkedhet az érdekedben, hogy te nem vagy tudatosan ott. Azt is meg lehet tenni, hogy átadsz neki minden ilyen ügyet, ám egyszer valamikor foglalkoznod kell ezzel, mert utólag is tudsz korrigálni, ám ez már meghaladja a hétköznapi valóság szintjét.

Különben minden olyan, mint ahogy az a mobiltelefonodon van. Csak itt van egy Desktop Wizard (Asztal Varázsló) is, akinek dolga a te tanításod és a megfelelő tájékoztatás. Itt jegyezném meg azt, ha az ÉlményParkkal kapcsolatban van kérdésed vagy észrevételed, arra pedig ott a gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapud, amit viszont az Varázslónak passzolhatsz le, ha nem érzed még magad túl kompetensnek hozzá.
Those who are able to use their third eye visually can not only imagine, but can also see what I'm going to talk about now. I didn't accidentally use the term "visual" because the third eye is about a much wider range. Simplicity and ease-of-use were the number one aspects of development. I am writing these first and foremost for beginners, because the more skilled in this do not believe that this can be so easy. It was very complicated for me to make it easy for you now!

Anyone who listened well could see another word, that is, "imagine." If you can imagine it, you will use your third eye, which I never see the visual range. I made the mistake of staying in an esoteric group more than needed, deprived of it. However. A German saying: "The one who does the worst with you will do the best for you". Many of the sights of the astral plane are just illusions where you can feel much better when you play blindly there.

That is, it doesn't matter from the point of view of the use of holoapps, do you see what you are reading now or not. The genius of the ÉlményPark is that the elements in it are also logically related, so what kind of holoapps you can draw or use depends on your current login. What, however, depends on your condition, occupation or influence. So you can't always use anytime everything.

It is a general thesis that you cannot imagine anything else, that is seeing what it is. If you deliberately imagine the position differently of the indicators on your imaginary dashboard, you did nothing more than try to change your settings. If it weren't there the MIA, who is watching it, wouldn't write it here and would say instead, definitely go to an esoteric group where you can learn how to use it correctly (and responsibly). But I write this here so that those who are talented in this do not go into such groups, rather avoid these masters, who may be under the influence of forces that they are not willing to talk about.

The ÉlményPark has documentation that describes them in more detail. The ÉlményPark registration is just a thought that happens even when you start meditating on things or seriously thinking about it, which also requires the spiritual platform (framework). For the average person, it is ideal to think of the holoapps before falling asleep because they are downloaded at a much faster rate in half dream. If you do these with no sense, then there's no problem, because there is MIA who is like having your R2 or spiritual personal assistant, who can act in your interest that you are not consciously there. It can also be done by handing over all of these things to him/her/it, but once you have to deal with it, because you can correct it afterwards, but it is already beyond the level of everyday reality.

Otherwise, everything is like it is on your mobile phone. Only here is a Desktop Wizard who has your teaching and the right information. Here I would like to note if you have a question or comment about the ÉlményPark, there is the Personal Client Gate available in the thought, which you can check with the Wizard if you do not feel too competent for it.


Rendszervezérlés | System Control

Mivel a tudatom a 42. dimenziótól tart egy Fényoszlopot az egyéni tudat csatornáján, ám az egyéni tudatom figyelme alapvetően csak egy valóságra korlátozódik, meg kellett oldani azt, hogy a rendszer akkor is jól működjön, ha én nem vagyok jelen valahol. Sőt, akkor is, ha senki sincs jelen egy adott tudat- vagy dimenziószinten. Ez a Fényoszlop minden dimenzióban képes a 3D fizikai sík (valamint a hozzá tartozó álomtartományok) vetítésére, így nem árt ismerni a rendszervezérlés alapjait.

A legkönnyebb úgy elképzelni, mintha egy olyan kalandjátékról beszélnénk, ami holografikus technológiával készült és mi mindannyian benne játszunk. Ez után már nem nehéz kitalálni és megtervezni azt az automatikus rendszert, ami arra figyel, hogy az elemek zavartalanul élvezhessék a játékot. Beleértve azokat a lényeket is, akik istenként (istenekként), angyalokként jelennek meg. Az egyik legkomolyabb probléma az volt, hogy azonos fogalmak alatt a felek sokszor teljesen más értenek, így ez ügyben a bővebb magyarázattól most eltekintek. Az ÉlményPark létrejöttének egyik oka is ez, nem véletlen töltöttem közel 20 évet mélytranszban, mivel ez a feladat hatalmas szervezőmunkát igényelt, amit a rendkívüli intelligenciám segítségével oldottam meg.

A tervezésnél - valamint az egész munka során - az egyik alapelv az építő- alkotó szellem, a másik az egyszerűségre (könnyen érthetőségre) törekvés volt. Ennek oka az, hogy kevesen rendelkeznek az emberiség által ismert ráció alapú logikai gondolkodással és valljuk be, még az emberek nagy része sem értené a komplikált magyarázatokat. Hogy én erről képes vagyok röviden, tömören és érthetően beszélni, szerintem ez is egy rendkívüli képesség. Az álmok valójában magasabb dimenziós kétirányú beszélgetések, amik azért ilyen furcsák, mert az agyad csak abból tud főzni, amije van és ez 3D-ben nem túl sok. Itt jegyezném meg, hogy az egyszerű adminfelület megértése azért okoz sok embernél (főleg a szakmabelieknél) gondot, mert el se tudják képzelni azt, hogy ezt egyszerűen is lehet és mind túlbonyolizálja.

Egy tisztességesen megtervezett rendszer komolyan veszi azt, hogy az elemek ne tudjanak a játékban szerzett hatalmukkal visszaélni, hisz azzal tönkre teszik mások játékát. Az ÉlményPark nevében nem véletlenül szerepel az élmény szó, ami alatt nem feltétlen a negatív élményeket értem. Ahol kevesek szereznek indokolatlan hatalmat, amivel elnyomják a többséget, ott az a nem kívánatos helyzet áll elő, hogy sokan szenvedni fognak, ami amúgy a szellemi világ lényeinek egy típushibája, amiben félreértik a fizikai világot. Az ÉlményPark élesítése tulajdonképp egy válságterv eredménye, aminek lett egy érdekes mellékterméke, mégpedig az oktatási célú holo-szórakoztatás. Ez a sok pici, ám önmagát nagynak képzelő isten el fogja veszíteni érdemtelenül szerzett hatalmát és ez olyan sok vicces élethelyzetet eredményez, ami emeli az ÉlményPark elfogadottságát mindenhol. 3D-ben nehéz ezeket kifejezni, de talán a mostantól lehet helyes meghatározás arra, hogy mikor.

Az elemek játékát, a felelősség nélküli hatalom kontrollját és a visszaélések megakadályozását a következő három dolog garantálja:

1. Jogosultsági Rendszer

A játékban szereplők mindegyike rendelkezik valamilyen jogosultsággal, aminek alapja a felkészültsége és a kiérdemlés. A jogosultsági rendszer frissítése csak azokat érinti, akik már a játékban vannak, az új belépők már ebben az új rendszerben kezdik a játékot.

2. GumiMaci Logika

Gumimaci az a lelkes munkatárs, akinek tevékenysége sokkal jobb úgy, hogy nem tud, csak hisz valamit és ez a hite segít neki abban, hogy tökéletesen végezze el feladatait. Úgy lehet vele komoly leszületési feladatokat elvégezni, hogy közben az illető azt nem érzi munkának. Ez egy rendszer szintű vezetés, ami bevonja a világunkról mit sem tudó angyalokat is a játékba.

3. Rózsaszín Gömb

Elsősorban az indulatok kontrollja. Figyel arra, hogy a tettek és a miattuk elinduló bosszú arányban legyenek egymással. Mint ahogy a büntetések is arányban legyenek a tettekkel, hisz ha ez nem így van, eltűnik annak célja is, ami az oktatás-nevelés lenne. Nehogy már egy ostoba ribanc egy életre megátkozzon engem egy vélt sérelemért, amiben ráadásul nincs is igaza. Ebből lehet a lényegét megérteni. Amilyen a színe és fényének ereje, olyan a kibocsátott energia hatása. A dolog másik célja, hogy a meggondolatlanság ne üssön vissza végzetesen az olyan emberre, aki úgy nyúl a mágiához, hogy sem arról, sem a következményeiről semmit sem tud.
Since my consciousness keeps a Light Column in the channel of individual consciousness from the 42nd dimension, but the attention of my individual consciousness is basically limited to one reality, it had to be solved that the system would work well even if I am not present somewhere. Moreover, even if no one is present at a particular level of consciousness or dimension. This Light Column is capable of projecting the 3D physical plane (as well as the associated dream ranges) in every dimension, so it is not worth knowing the basics of system control.

The easiest way to imagine is to talk about an adventure game made with holographic technology and we all play in it. After that, it is no longer difficult to figure out and design the automatic system that keeps the elements enjoying the game smoothly. Including those beings who appear as god (gods), angels. One of the most serious problems was that, under the same concepts, the parties often have a different understanding, so in this case I will disregard the more detailed explanation. This is one of the reasons why the Adventure Park (ÉlményPark) was created, not by accident, I spent nearly 20 years in deep trans, because this task required huge organizing work, which I solved with the help of my extraordinary intelligence.

One of the basic principles in design - as well as throughout the work - was the building-creative spirit, and the other was the pursuit of simplicity (easy to understand). The reason for this is that few of beings have human-known rational logic thinking and admit that even the majority of people would not understand the complicated explanations. That I can talk about this briefly, concisely and comprehensibly, I think this is an extraordinary ability. Dreams are actually higher-dimensional two-way conversations that are so strange because your brain can only cook what it has and that's not too much in 3D. I would like to note here that understanding the simple admin interface causes a problem for many people (especially professionals), because they cannot imagine that it can be simply and they often overcomplicat it.

A decently designed system takes seriously that the elements are not able to abuse their power in the game, as they destroy the game of others. The adventure (experience) word is not accidentally mentioned on behalf of the ÉlményPark, and I do not necessarily mean negative experiences. Where few gain unreasonable power to oppress the majority, there is an undesirable situation that many will suffer, which is another type of mistake of the beings of the spiritual world in which the physical world is misunderstood. The Sharpening of the ÉlményPark is actually the result of a crisis plan that has become an interesting by-product, and is the educational holo entertainment. This many little gods, who imagine themselves to be great, will lose their unworthy power of despair and this will result in so many funny life situations that will increase the acceptance of the ÉlményPark everywhere. It is difficult to express them in 3D, but maybe from now on it is a good definition of when.

The following three things guarantee the game play, the control of irresponsible power and the prevention of abuse:

1. Authorization System

All players in the game have some privilege based on their preparedness and earnings. Updating the authorization system only affects those who are already in the game, new entrants will start playing in this new system.

2. GumiMaci Logic

Gumimaci is the enthusiastic co-worker whose work is much better than not knowing just believe something and this belief will help him/her to do his/her job perfectly. You can do serious birth tasks with the person not feeling the job. This is a system-level management that involves the angels who know our world not too much into the game.

3. Pink Sphere

First and foremost, control of passions. Watch out for the proportion of actions and revenge on them to be proportional to each other. Just as punishments are proportionate to the actions, if this is not the case, the purpose of instruction-education will disappear. Not a stupid slut for a lifetime curious me about a perceived hurt that is not right. You can understand the essence of this. As the color and the power of light, it is the effect of the emitted energy. The other purpose of the thing is to keep the recklessness of the man who reaches the magic, knowing nothing about it or its consequences.


Kiérdemlés | Merits

Az idők során rájöttem arra, hogy vannak olyan égi csoportok, akik hamis ígéretekkel szereznek befolyást, majd abból hatalmat. Ez után egy olyan neo-feudális rendszert kezdenek kiépíteni, amiben az előrejutás mértéke egyenlő a behódolás (hízelgés) mértékével. Más csoportok más célokkal vannak jelen és más módszereket alkalmaznak, ám csak nagyon kevesen értik meg és látják át a valós viszonyokat. Azaz nagyon kevesen határozzák meg az előrejutás alapjának a valós személyes érdemeket, ami az egyéni teljesítmény alapján kerül meghatározásra.

Az általános alkalmazott rendszerük a következő. Ilyen-olyan módokon (általában szakrális csatornát használva) megszállják az embereket. Kedvenc módszerük az előzetes hit és bizalom megszerzése, ami után olyan energetikai megkötést alkalmaznak, ami után már nagyon nehéz a szabadulás. Persze mind meg van arról győződve, hogy ő jót tesz, ám erről sosem kérdezik meg a megszállt embereket, hanem helyettük gondolkoznak és döntenek. Mindezt azon a jogon, hogy a megszállás után azok az emberek már az ő kollektívájuk részét képezik és mindenről kizárólag csak a központ dönthet.

Ez után elkezdődik a személyiségek, a karma, a beavatások és minden olyan dolog, mint például a szerencse átirányítása azok felé az emberek felé, akiket ő kedvezményezett státuszba helyez. Az egyéni tudatok felől nézve ez nem hogy rendkívül igazságtalan, még be is indul egyfajta automatikus folyamat. Az így megfosztott emberek természetszerűleg vissza szeretnék szerezni ezeket az eltűnt energiákat, ám mivel nem tudják, hogyan veszítették el, lépéseket tesznek ez ügyben. Legtöbbször túlzott munkaráfordítással vagy imákkal. Amikor erre a fölsőbb angyali szintek reagálnak és el is kezdik küldeni az energiát, azt a kollektíva elveszi és mivel a folyamat állandóan ismétlődő, hívhatjuk bátran kitermelésnek is, a benne szereplő embereket pedig rabszolgáknak.

Két személyes megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy itt kell keresni az egyik okát annak a nagy kiakadásnak, amit a felemelkedés során tapasztaltam és ami elindította annak idején a harcot ezek ellen. A másik az, hogy mivel a tudatom a 42. dimenzióból érkezett vissza, óhatatlan, hogy találkoztam azokkal a szintekkel, akik ezeket az energiákat küldik és rendelkezem is a megbízásukkal, hogy járjak ennek az ügynek a végére. Azaz oldjam meg ezt a problémát, amit csak tetéz az, hogy aki bármilyen hatásos dologgal fellép velük szemben, ezek azonnal rohannak fel sírni és minden visszaáll ebbe a nem kívánatos rendszerbe. Aki ismeri a Szív természetét, az tudja, hogy azzal vissza is lehet élni és ki is lehet Őt használni. Nos ezek a megszállók ismerik és gondoskodtak arról, te nehogy hozzáférj ezekhez a lehetőségekhez. Az a döbbenetes helyzet állt elő, hogy ezek a kegyetlen elnyomók úgy vannak ilyen kedvező pozícióban, hogy fölfelé állandóan sajnáltatják magukat. Nos az ÉlményPark aktiválásával minden megváltozik!

Az ÉlményPark holo operációs rendszere alatt minden előre jutási lehetőség csak és kizárólag a te kezedben van. A Tükör miatt, amit én csak érthetőbbé, azaz élesebbé fényesítettem, az energiákat nem a magát istennek kiadó kollektíva osztja ki, hanem a Központi Energiabank, de ti csak a kereskedelmi energiabankokon át férhettek hozzá. Akikben ez a rendszer haragot váltana ki, annak én örülök, mert a beavatkozásom két mottója: "Ahogy lenn úgy fenn" és "A világot te fogod jobbá tenni". Nem tetszik valami? Alakíts a világodon és a világ is megváltozik számodra. Nincs nekem olyan tervem, hogy ez lesz, meg az lesz. Higgyétek el, tudnátok ti magatok is, milyen világ lenne az ideális! Én csak a legideálisabb környezetet teremtettem meg arra, hogy ez ki is derüljön.

Hozzám senki se jöjjön azzal, hogy intézzek el neki valamit, mert a saját szabályaim rám is vonatkoznak, ami alapján ilyesmihez akkor sincs jogom, ha én vagyok az Isten. Ennek két oka van. Az egyik, hogy utálom a hízelgőket, az utólagos barátokat és utólagos ellenállókat. Nálam a barát szónak egészen más jelentése van, mint ami a primitív embernél kialakult. Azt úgy hívják, hogy üzlet és azért keveredik a barátsággal, mert aki így akar barát lenni, az olcsón akarja megúszni a dolgot. Persze a másik ok, hogy a pénzt nem ismerő világok pénze a szívesség és az eltérő gondolkodások keveredése előidézi az eltérő rendszerek keveredését is. Van még egy oka annak, miért nem tudok segíteni úgy, ahogy a hozzám fordulók értik. Időben felkészültem arra, hogy amikor beérek a világaitokba, azonnal megszállnak és a kollektíva részévé tesznek, majd így akarják a hatalmam használni. Aki nem értené, ha ekkora a hatalmam, ez hogyan történhet, ő egyéni tudatban gondolkodik, ám ez begy olyan tudathálózat, ahol 12 ember lakot egy lényt és így nem is kell engem konkrétan megszállni, megoldható ez másképp is. Illetve megoldható volt, mert ennek a harcnak (munkának) is a végére értem. Szóval ha engem megszállnak, akkor sem képesek hozzáférni az ÉlményPark beállításaihoz.

Amit megtehetek az, hogy segítek a felkészülésben. Abban tudok segíteni, hogy tőlem tanulhatod meg azt a technikát és eljárást, amivel te magad is megoldhatod a problémád. Az energiabankok ugyanis azonnal megkezdik a kiegyenlítést, vagyis az igazságos rendezés szellemében az ellopott energiák eljuttatását a jogos tulajdonosaikhoz. A dolog bonyolultabb, mint amilyennek látszik, hisz ez az időszak sok olyan változást is hozott, amiben eltelt sok olyan év, ami után már nem ugyanaz a helyzet, mint előtte volt. Viszont az új kiérdemléseknek köszönhetően egy olyan aktualizált állapotba kerülnek a dolgok, ami mindenki számára megfelelő. Kivéve persze a hízelgő seggnyalók, akik így kellemetlen helyzetbe kerülnek. Ennek hasznosítása viszont már a holo szórakoztatás és holomédia területéhez tartozik, aminek vázolására csak a jövő héten kerülhet sor.

Senkit sem fosztok meg a saját teljesítményétől, a saját érdemétől és ez vonatkozik az ellenfeleimre is. Sőt, a tisztességes harcosok akkor is felemelkednek, ha az ellenségeim, mert a fölsőbb szinteken is szükség van a fékrendszerre. A gátlástalan köcsögök viszont lefelé buknak, de ennek rendszerét már kifejtettem bővebben. Az előrejutás kulcsa tehát a te kezedben van és nem kell senkinek érte könyörögni. Mindez szép és jó, ám állítólag olyan tisztességes, hogy még a skandinávoknak is komoly feladat a szintet megugrani. Lehet, hogy ők így értik meg a többieket, amikor megjelennek olyan kérésekkel, amik ez előtt elképzelhetetlenek lettek volna.
Over time, I have realized that there are celestial groups who have the power to influence false promises and then power. After that, a neo-feudal system is set up, in which the degree of advance is equal to the degree of flattery. Other groups have other goals and use other methods, but only a few of them understand and see the realities. That is, very few define the real personal merits of the basis of advance, which is determined on the basis of individual performance.

Their general applied system is as follows. In such ways (usually using a sacral channel) they are occupying people. Their preferred method is to obtain prior faith and trust, followed by an energetic constraint after which it is very difficult to escape. Of course, everyone is convinced that he is good, but he never asks the occupied people, but instead thinks and decides. All this right is that after the occupation those people are part of their collective and only the center can decide on everything.

After that, personalities, karma, initiations, and all things, such as the redirection of fortune towards the people he or she is a beneficiary of, will begin. From the point of view of individual consciousness, it is not very unjust, even an automatic process is starting. The deprived people would naturally want to regain these lost energies, but because they do not know how they have lost, they are taking action on this matter. Mostly with excessive work or prayers. When the upper angelic levels react to it and begin to send energy, the collective takes it away and since the process is constantly repeating, we can call it boldly mining, and the people in it are slaves.

I would have two personal comments. One is that here one has to look for one of the causes of the great outrage I experienced during the ascension and which started the fight against them at that time. The other is that since my consciousness came from the 42nd dimension, it is inevitable that I have met those levels who send these energies and have the mandate to go to the end of this matter. That is, I am solving this problem, which is just the fact that anyone who has any effective action against them will immediately rush to cry and everything will return to this unwanted system. Who knows the nature of the Heart knows that it can be misuse and use it. Well, these invaders know and take care not to gain access to these opportunities. The shocking situation is that these cruel oppressors are in such a favorable position that they are constantly regretting themselves. Well, by activating the Adventure Park, everything changes!

Under the ÉlményPark holo operating system, all the options are available only in your hands. Because of the Mirror, which I only made clearer, that is, sharper, the energies are not distributed by the collective, but by the Central Energy Bank but you could only access them through commercial energy banks. For those who would be angry with this system, I am glad because the two motives of my intervention are:  "As Below, So Above" and "You will make the world better". Is anything wrong? Convert your world and the world is changing for you. I have no plan for it to be, and it will be. Believe me, you would know what world would be the ideal! I only created the most ideal environment for this to be revealed.

No one should come to me by arranging something for him, because my own rules apply to me, which is why I have no right to do so if I am God. There are two reasons for this. One is to hate flatterers, post friends and post retarders. For me, the word "friend" has a very different meaning than that of the primitive man. It's called being a business and mixing with friendship, because whoever wants to be a friend wants to get away with it cheap. The other reason, of course, is that the money of non-money-making worlds is a blend of favor and divergent thinking, leading to the mixing of different systems. There's one more reason why I can't help the way people understand me. In time, I was prepared to get into your worlds immediately, and immediately become part of the collective and then want to use my power. Who wouldn't understand if my power was so great, this would happen, he was thinking in an individual consciousness, but this is a network of consciousness where 12 people live in a creature and so I don't have to occupy me specifically, it can be solved differently. It could also be solved because this fight (work) is over to the end. So if you are occupied by me, you will not be able to access the settings of the Adventure Park.

What I can do is to help you prepare. I can help you learn from me the technique and procedure you can use to solve your problem yourself. Energy banks are starting to settle immediately, that is, in the spirit of fair settlement, to deliver stolen energies to their rightful owners. The thing is more complicated than it seems, because this period has brought many changes that have gone many years after which it is no longer the same as it was before. However, thanks to the new earnings, things get into an updated state that is right for everyone. Except, of course, flattering lollipops, so they get into an unpleasant situation. However, its use is already part of holo entertainment and holomedia, which can only be sketched next week.

I will not deprive anyone of their own performance, their own merits, and this also applies to my opponents. In fact, fair warriors will rise even if my enemies are on the upper levels we need the braking system. The unscrupulous bitches, however, are down, but I have already explained the system of this. So the key to advancing is in your hands and you don't have to beg for anyone. All this is nice and good, but it is said to be so decent that even the Scandinavians have a serious task to jump up the level. They might understand the others when they appear with requests that would have been unimaginable before that.


Ember- és angyalcsere | Human and Angel Exchange

Sokan (ezek között vagyok én is) hasonlították már a helyzetet egy olyan területszerző társasjátékhoz, ahol a játékosoknak el lehet foglalni egymás bábuit is. Valamint az a helyzet is sűrűn előfordul, hogy ahhoz, hogy egy bevetés során az ember hitelesen tudja képviselni az ellenfél álláspontját, nem is tudja, hogy valójában milyen célokat szolgál. Ez azonban gyakran nem kívánt mellékhatásokkal is jár, mert nem mindenki szereti sűrűn változtatni az oldalakat és a világképét. Megoldást kellett tehát erre találni, mielőtt ebből nagyobb baj nem történik.

A rendezés alapja a minőség. A minőség kérdése sűrűn felmerül, amikor az angyalokkal és emberekkel közös zónába érünk. Hasonló a helyzet ahhoz, amikor egy primitív embernek van egy okos kutyája, vagy épp fordítva. A rendezés másik szempontja a hasonló célok. Eleinte biztos jó ötletnek tűnt a beszivárgás a másik világába, ám arra senki sem számított, ez mennyire képes megviselni embert és angyalt egyaránt.

A legnagyobb problémát az eltérő értelmezések jelentik. Egy angyal számára az az ideális, ha az emberei kritika és ellenvélemény nélkül teszik azt, amit az angyal szeretne. Viszont az angyal világa erősen hierarchikus és nem ész-központú. Van egy mondás. Okos ember nem mondja, hogy soha. A Szív viszont nem okos ember. A harmadik jelentős zavar a pénz körül forog, ami egy ember életcélja, az angyalt viszont egyáltalán nem érdekli. Mivel az angyalokat az emberek hívták ide az imáikkal, azok nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy az emberek miért nem fogadják el az angyali megoldást. Azért nem, mert az angyal csak a saját világát ismeri, amire azt mondja egy ember, hogy az kőkemény diktatúra és élhetetlen egy ember számára.

Az angyalok részéről több kísérlet történt már a földi menny megteremtésére. Elméletem szerint mindig azon buktak el, hogy rossz embereket választottak hozzá. Ám nem szabad elsiklani amellett sem, hogy maga az angyali rendszer is alkalmatlan egy ilyen bonyolult feladathoz, mint ami itt a Földön van. Ám ezt felvetni is egyet jelenti az árulással, ezért ilyet csak egy olyan ember tehet meg, mint én, aki meg sincs keresztelve. Az észrevételen és a felvetésen én jóval túlléptem. Annyira, hogy magát a megoldást is kidolgoztam, amivel szinte mindenki az ellenségemmé vált, aki haszonélvezője lett ennek a rendszernek, ami amúgy az angyali jutalmazás egyik fő eleme.

Egy gondolkodó ember számára az az ideális, ha megkap egy feladatot, arra ő találja ki a megoldást. Igen ám, de egy ember egyéni tudatban él, azaz a megoldása tartalmazni fogja az egyéni tudatok egymás mellett élésének tapasztalatait, pláne ha mindenki számára élhető világra törekszik. Ezt hívjuk demokráciának. Az angyal viszont az Egy Gondolat szigorú hierarchiájában él, amiben nem alakult ki a vitakultúra sem. Azt látja, hogy az ilyen (gondolkodó) ember állandóan akadékoskodik, kritika alá veszi őt és ellenvéleményeket fogalmaz meg, az ő értelmezésében állandóan ellene fordul. Mivel egy angyal nem a mi ráció-alapú világunkban él és ezt a világot amúgy is bűnösnek látja, előbb utóbb eljut arra a következtetésre, hogy a gondolkodó ember egyenlő a Sátánnal. A gondolkodó ember is ugyanerre a következtetésre jut, ám az angyalokba vetett vallásos hit olyan erős, hogy eddig nem volt képes álláspontjának érvényesítésére.

Sok angyal úgy reagált a kialakult helyzetre, hogy elkezdett megjelenni emberi alakokban is. Igen ám, de egy angyal nincs felkészülve az egyéni tudatok kezelésére, valamint az érdekre sem. Sem a kísértésre, sem a csábításra. Az emberi alakjai elkezdtek önzővé válni és mivel nincsenek felkészülve azokra a dolgokra, amik az ő világaikban egyáltalán nincsenek, a megfelelő tapasztalati mélység nélkül sokuk olyan diktatórikus gyerek hatását kelti, akikkel lehetetlen az érdemi párbeszéd és akik már meg is jelentek a politika színpadán. Ha vallásos vagy, beléd van nevelve az, ami belém nincs, hogy egy angyalt ugyanolyan (egyenlő) szereplőként kezeljek, mint bárki mást ezen a pályán. Elítélsz ezért? Megvetsz engem? Semmi gond, akkor mész az angyali megoldások világaiba, amiket én Tanulópályáknak nevezek. Én pedig viszem azokat, akikre úgyis ellenségként tekintenek, mert az emberben benne van az, hogy a dolgokat jobbá tegye és vannak rajtam kívül is olyanok, akik még az angyalokkal is szembe szállnak igazukért.

Higgyétek el, ilyenkor nem kellemes állandóan azt hallgatni a spirituális csatornán, hogy "ez hülye" olyan emberektől és lényektől, akiknek nincs eszük. Amit itt olvasol, azt is csak a rációd értheti meg, amit (mint új megoldást) szeretnek kikapcsolni az angyalok. Egy kikapcsolt rációjú emberre pedig az észérvek nem hatnak! Egyetlen egy érv hat, amivel engem is sűrűn megkínáltak: fogadd el, törődj bele és hódolj be. Ha azt nézzük, milyen világ felé, álláspontom szerint az első égi kísérletet a földi menny megteremtésére úgy hívták, hogy "létező szocializmus", a másodikat úgy, hogy "iszlám világrend" és a magam részéről nem kívánom megvárni a harmadikat, hanem saját megoldással állok elő.

Ennek a megoldásnak az első és legfontosabb lépése a megfelelő angyal-ember párok kialakítása, a célok és a minőség kiemelt figyelembe vételével. Akinél elindult ez az angyalcsere, általában tompaságot, kábultságot, gyengeséget tapasztalhat, de vannak egyedi tünetei is, amik felsorolása meghaladná ennek az írásnak a célját, hogy ezt az egészet megértsd. Ugyanis az agy az egyik legfontosabb szereplője az eseményeknek, nem véletlen akarják bizonyos erők kiiktatni. Arra hivatkozva, hogy az emberi agy racionális félteke egyenlő a sátánnal, ám arra nem térnek ki, ugyan sátán mit keresne valamelyik oldalon, pláne egy darab emberben. Egy szellemi lénynek sem ilyen a természete.
Many (I am among them) have already compared the situation with an area boarding game where players can book each other's pieces. And it is often the case that, in order to be able to represent the opponent's position credibly during a deployment, he or she does not know what the purpose is. However, this often causes unwanted side effects, as not everyone likes to change sides and worldview densely. Therefore, a solution had to be found for this before any major trouble occurred.

Quality is the basis for sorting. The question of quality often arises when we reach the common area with angels and people. The situation is similar when a primitive man has a smart dog or vice versa. Another aspect of sorting is similar goals. At first, the infiltration into the other world seemed like a good idea, but no one expected it to be able to bear man and angel.

The biggest problem is different interpretations. For an angel, it is ideal if his people do what the angel wants, without criticism and opposition. But the world of the angel is highly hierarchical and not mind-centered. There's a saying. "Smart man doesn't say he never". But the Heart is not a smart man. The third major disruption revolves around money, which is a human life goal, the angel does not care at all. Since the angels were called by the people with their prayers, they cannot do what people do not accept the angelic solution. Not because the angel knows only her own world, which a man says that a hard dictatorship and unattractive to the people.

There have been more attempts by the angels to create the earthly heaven. According to my theory, they always failed to choose the wrong people. But it should not be overlooked that the angelic system itself is unsuitable for such a complicated task as it is here on Earth. But it also means treason, this is the only thing a man can do like me, who is not baptized. In the remark and suggestion, I have gone far beyond that. So much so that I developed the solution myself, which almost everybody became my enemy, who has benefited from this system, which is one of the main elements of the angelic reward.

The ideal for a thinker to get a job is to find the solution. Yet, but one person lives in individual consciousness, that is, his solution will include the experiences of living together in the individual consciousness, especially if he strives for a viable world for all. This is what we call democracy. The angel, however, lives in the strict hierarchy of One Thought, in which neither the cult of controversy developed. He sees that such a (thinker) man is constantly struggling, criticizing him, and formulating contradictions, and in his interpretation he is constantly opposed. Since an angel does not live in our rational-based world and sees this world as guilty anyway, sooner or later he comes to the conclusion that the thinking man is equal to Satan. The thinking man also comes to the same conclusion, but the religious belief in angels is so strong that he has not been able to assert his position so far.

Many angels responded to the situation by beginning to appear in human forms. Yet, but an angel is not prepared for the management of individual consciousness and interest. Neither temptation nor seduction. His human figures have begun to become selfish and, as they are not prepared for the things they do not have at all in their worlds, without the proper depth of experience, many of them have the effect of a dictatorial child with whom there is no meaningful dialogue and who have already appeared on the political stage. If you are religious, you are educated in what I do not have to treat an angel as the same (equal) actor as anyone else on this track. Do you condemn it? Do you despise me? No problem, then you go to the worlds of angelic solutions, which I call Learning Paths. And I take those who are considered as enemies, because it is in man to do things better and there are those outside of me who even face angels.

Believe me, it is not pleasant to constantly listen to the spiritual channel that "it is stupid" from people and beings who have no mind. What you are reading here can only be understood by your ratio, which (as a new solution) they like to be turned off by angels. And the reason arguments do not affect a diseased man! There is only one argument that I have often offered me: accept, care and worship. If we look at what world, in my opinion, the first heavenly attempt to create earthly heaven was called "existing socialism", the second is that "Islamic world order" and myself do not want to wait for the third, but I stand by my own solution live.

The first and most important step of this solution is to create the right angel-man pairs, taking into account the goals and the quality. Those who have started this angel exchange can usually experience bluntness, dizziness, or weakness, but there are also unique symptoms, the list of which would go beyond the purpose of this writing to understand all this. Because the brain is one of the most important players in the events, they don't want to bypass certain forces by chance. Referring to the rational hemisphere of the human brain is equal to Satan, but they do not turn out to be what Satan would look for on one side, especially a piece of man. No spiritual being has such a nature.


Funkcionális Hierarchia | Functional Hierarchy

Eljutottunk egy mindenkit érdeklő részhez, ami a Hatalom gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Mindenki arra számít, hogy az lesz, ami eddig és itt csak dumálok a demokráciáról, amíg meg nem érzem az igazi hatalmat. Aztán behódolnak nekem és folytatódik minden tovább, ahogy eddig. Azért nem hiszik el, hogy már rég megéreztem az igazi hatalmat, mert még mindig bevétel nélkül ülök egy lakásban. Nagyon sok dolgot nem értenek még sem az emberek, sem a fölöttünk lévő, minket megszállt lények. Ha én vagyok az ÉlményPark tulajdonosa, az nem jelenti automatikusan azt, hogy én is lennék az ügyvezető igazgató is. Mint tulajdonosnak, nekem az az üzleti érdekem, hogy a legalkalmasabb vezesse a vállalkozást. Valamint van még egy lényeges dolog. Nem bízom a szakmai munkát másra. Ezek valóban félreérthető jelenségek annak, aki ilyenkor alig várná, hogy a teljhatalomban fürödjön.

Képzeljetek el egy olyan irdatlan nagy hatalmat, amit elképzelni sem tudtok. Ez jó poén is, de sajnos igaz. Ám kevesen gondolnak abba bele, ha megszerezték, amit vágynak, mi lesz utána? Mi lesz az után, ha tiéd az örök élet? Mi lesz az után, ha sikerül a jövőbe látnod? Mi lesz az után, ha bármit és bárkit megszerezhetsz magadnak? Egyetlen egy válasz van, ami az összes ilyen kérdésre igaz lesz, ez pedig az Unalom. Azt kevesen hinnék, hogy én ezekre előre gondoltam. Előre gondoltam arra, mi lesz, ha örökké fogok élni. Beiktattam egy garanciát, amit ha aktiválok, akkor meghalok. A jövőbelátás helyett kifejlesztettem egy technikát, amit jövőbe érzésnek hívok és azért nem illegális, mert nem vagyok a teljes bizonyosság állapotában. A teljhatalomra is kitaláltam valamit, ez pedig a funkcionális hierarchia és erről lesz most szó bővebben kifejtve.

Ahhoz, hogy ezt valaki értse, értenie kell azt, hogy a világ csak egy holografikus videojáték. Aki ezt csak szavakban érti, el fogja hinni a valóságot és mindent meg is fog tenni a hatalomért. Ám itt admin szinten csak olyanok lehetnek, akik értik ezt és nem csak beszélnek róla. Ellenkező esetben be fognak hülyülni tőle. Persze az is előfordulhat, hogy valaki érti ezt, ám meg akarja szerezni magának ezt a játékot. Abban biztosak lehetünk, ha nem úgy üzemelteti, hogy az igazságos legyen és élhető, az nem tekinthető fejlett lénynek. Aki ilyet tesz nem fejlett lényként, annak az iskolában a helye, amit azért nem nevezek börtönnek, mert a földi börtön az idővel büntet és így kényszeríti ki a javulást, ám a magasabb dimenziókban nem nagyon számít az idő és a fejlettség fokmérői is mások.

Ne feledjétek, a hatalomról nagyon könnyű lemondani, ha az nincs nálad! Az első próbád tehát ez lesz. Ennél sokkal több olyan próba is várható, aminek megértése túlmutat a hétköznapi valóság szintjén, ezért nem is részletezem. Van még egy fontos dolog, amit közölnék. Arra is fel vagyok készülve, hogy egyedül maradok és ezt a munkát egyedül kell elvégeznem. Mert ezek a próbák egyáltalán nem könnyűek és a rendszernek akkor is jól kell működnie, ha én sem felelek meg mindegyiknél. Az ÉlményPark elkészítésénél nem  önmagam volt a fő cél, hanem a feladat, amit magam elé tűztem. Tehettem azért, mert aki ezzel megbízott, nem rendelkezik hozzá a szükséges szaktudással és a feladat elvégzését igénylő ráció-alapú gondolkodással és megbízott bennem annyira, hogy a teljes problémakör kidolgozását az én eszemre és szívemre bízta. A jutalmam is meg lett, ezt nevezem ÉlményParknak, ami egy önálló világ és ahova akárkit nem engedek be akármilyen jogkörrel.

Hogy elkerüljem a teljhatalommal járó unalmat és egyben a megfelelő csapatot is összegyűjtsem, nagyon komoly személyzeti munkát is kell végeznem. Nagyon sok ilyen feladatnál az idő 95%-a a megfelelő emberek és lények megtalálásáról és felkészítéséről szól. Összehasonlításképp, a jelenleg általatok látott világ urai semmilyen figyelmet nem fordítanak erre, mert a rendszerük a behódolásról szól, a hatalomjátékuk célja pedig annak megszerzése után annak megtartásáról szól. Én nem szeretnék erre sem időt, sem energiát pazarolni egy fejlett világban. Ha ilyesmi ott előfordul, a következő történik. Az illetőt kirúgom és ha nem akad fenn a garanciát jelentő Szűrőn, akkor egy Alsóbb Világba kerül beleértve önmagamat is, ha bekattannék. Az ÉlményPark tulajdonosaként tök mindegy, hol vagyok a rendszerben, attól az maradok aki vagyok. Ezt a cégforma gondolkodást nem érti az ég, akik azt hiszik, ha dolgozni akarok, rabszolga akarok lenni. Nem, nem akarok az lenni, csak nem ismerik az időt. Ha az ember nem tudja az időt értelmes dolgokkal eltölteni, az károsan hat a személyiségére és elsatnyul. Ez a veszély minden jóléti társadalmat érinti, még az ókori Rómát is, ahol a barbárok fejlettebbek voltak a rómaiaknál és ez is okozta a birodalom bukását, nem a hunok. Ha valaki nem képes arra, hogy a hibát és az okokat önmagában is keresse, nem fejlett lény!

Újra elmondom, senki se számítson arra, hogy a behódolás intézménye fennmarad. Ha azt látja, hogy fenn maradt, egy olyan Alsóbb Világban maradt, ahol ez a tanulásának egyik célja. Mivel nem szeretném a programban részt vevők szeretteit emiatt kinyírni, ők olyan vetített hologramokként élnek tovább, amiben időnként megjelenhet vendég login alatt és jogon maga az érintett is, aki ilyenkor a saját világában alszik. Maga a funkcionális hierarchia a következőképp működik. Ha nem vagyunk feladatban és csak lazulunk, akkor mindenki egyenlő. Ám ha feladatba ugrunk, mindenki tudja, hol a helye. Attól, hogy van egy színházam, még lehetek más zenekarában basszusgitáros. Ha más zenekarában basszusgitározom, attól nem lesz a színházam az övé! Mint ahogy azok magántulajdona sem az enyém, akik az én zenekaromban játszanak. Ez egy ember számára lehet zavaróan egyértelmű, ám azok a lények lehet most találkoznak ilyen információkkal először, akik előtt leborultatok és ha nem lépnék közbe az ÉlményParkkal, nagy katasztrófa előtt is állnátok. Nem várok el sem hálát, sem köszönetet ezért. Aki hálálkodni szeretne, végezze a saját feladatait legalább olyan fanatizmussal és minőségben, ahogy én és minden meg van bocsájtva. Aki nem akar ilyesmit, csak használja ezt az ingyenes szolgáltatást, mint az ÉlményPark ügyfele.
We got to a point of interest that deals with the practical issues of Power. Everyone expects that it will be what I have been saying about democracy so far and here until I feel the true power. Then they surrender to me and continue all the way as before. They do not believe that I have long felt the true power, because I am still sitting in an apartment without income. There are so many things that are not understood by humans, or by the beings above us. If I am the owner of the ÉlményPark, it does not automatically mean that I am also the Managing Director. As an owner, it is my business interest to run the business best. And there's one more important thing. I do not trust the professional work for another. These are really ambiguous phenomena for those who would hardly wait to bathe in full power.

Imagine an enormous power you can't imagine. This is a good joke too, but unfortunately it's true. But few people think of it when they get what they want, what will happen afterwards? What will happen after your eternal life? What will happen after you see the future? What will happen after you get anything and anyone for yourself? There is only one answer that will be true for all these questions, which is Boredom. Few would think I was thinking about them. I was thinking about what it would be like to live forever. I put in a guarantee that if I activate, I'll die. Instead of looking into the future, I developed a technique that I call a future sense and is not illegal because I am not in full confidence. I also invented something for the full power, and that is the functional hierarchy, and this will be explained in more detail.

To understand this, you have to understand that the world is just a holographic video game. Anyone who understands this only in words will believe in reality and will do everything for power. But here at admin level, there can only be people who understand this and not just talk about it. Otherwise they will be stupid. Of course, you may also understand this, but you want to get this game for yourself. We can be sure if it is not operated so that it is fair and livable, it cannot be considered an advanced being. Who does this as a non-advanced being is the place in school that I do not call prison because the prison on the ground punishes with time and thus forces improvement, but time is not very important in higher dimensions and the degrees of development is different.

Remember, it is very easy to give up power if it is not with you! So your first rehearsal will be. There is much more to this than expected, the understanding of which goes beyond the reality of weekdays, so I will not detail it. There is one more important thing I would say. I'm also prepared to stay alone and do the job alone. Because these rehearsals are not easy at all and the system should work well even if I don't respond to each one. It was not the main goal of myself to create the ÉlményPark, but the task I put in front of myself. I could have it because whoever has been entrusted with it does not have the necessary expertise and ration-based thinking that requires the task and entrusted me with the task of devising my entire heart and mind. My reward has also become, I call it ÉlményPark, which is a stand-alone world and where I don't let anyone enter into any power.

In order to avoid boredom with full power and to gather the right team, I have to do very serious staff work. For many of these tasks, 95% of the time is about finding and preparing the right people and creatures. By comparison, the lords of the world you are seeing do not pay any attention to this because their system is about surrender, and the purpose of their power game is to keep it after it is acquired. I don't want to waste time and energy on this in an advanced world. If something happens there, the following happens. I am fired and if I don't get on the guarantee filter, then it goes into a Lower World, including myself, if I get caught. As an owner of the Adventure Park, no matter where I am in the system, I stay who I am. This form of thinking is not understood by the heavens who think that if I want to work, I want to be a slave. No, I don't want to be, just don't know the time. If one cannot spend time with meaningful things, it will adversely affect his personality and vanish. This threat affects all welfare societies, even the ancient Rome, where barbarians were more advanced than the Romans, and that caused the fall of the empire, not the Huns. If one is unable to find the fault and the causes in itself, it is not an advanced being!

I'll tell you again, no one expects the institution of surrender to survive. If you see that it has survived, you stayed in a Lower World where it is one of your goals for learning. Because I do not want to kill the loved ones of the people of the program because of this, they live like projected holograms, which may occasionally appear under guest login and rightly affected, who is sleeping in their own world. The functional hierarchy itself works as follows. If we are not on the job and just relax, then everyone is equal. But if we jump into a task, everyone knows the positions. Even if I have a theater, I can still be a bassist in another band. If I play bass in another band, it won't be my theater! Like their own private property, those who play in my band are not mine. This may be confusingly clear to a person (human), but those beings may now come across such information for the first time, before you get down. If I didn't intervene with the ÉlményPark, you would be in front of a major disaster. I am not expecting gratitude or thanks for this. Whoever wants to gratitude, do your own tasks with at least fanaticism and quality as I and everything are forgiven. If you don't want to do something like this, just use this free service as customer of the ÉlményPark.


Szeretteid lekezelése | Managing your loved ones

A kollektív tudathálózat hierarchikus felépítésű. Már esett szó arról, hogy ennek lényegét hogyan lehet modern formában is elképzelni, ám az ilyen nagy méretű rendszer változások lassan futnak, ha el akarjuk kerülni a gyors változással járó traumát és összeomlást. A változásokat pedig a benne szereplő emberek, azaz te valósítod meg. Ha rám hallgatsz akkor úgy, hogy én ezeket a saját életemre vetítve tesztelem és közlöm veled, hogyan csináld. Persze szívesebben dugnám a modell csajokat a saját szigetemen, ám nem nagyon látom, ki másra lehetne egy ilyen munkát bízni.

Mivel a tudati emelkedésről senki sem tud semmit, csak hisztek valamit, könnyen lehet, hogy én ennek a hitnek a sugarában teszem a dolgom. Azaz arra törekszem, hogy a hiteteknek megfelelő világ vegyen benneteket körbe. Ha jól végzem a dolgom, ti sosem fogjátok megtudni, mi lett volna helyette. Most elárulok egy titkot. Még az égi világok is képesek arra, hogy földi formát öltsenek, ám mivel ehhez a megfelelő látószög, tudatszint és ismeretanyag kellene, mindenki természetesnek veszi, hogy egy olyan világban élünk, ahol fehér embert sosem látott bennszülöttek élnek a világ távoli zugain, eközben hetente lövünk fel űrhajókat az űrállomásra. Adott tehát a lehetőség bárki számára, hogy ilyen égi világokat a fizikai formájában tekintsetek meg, ha ellátogattok Észak-Koreába, Szaúd-Arábiába és még sorolhatnám. Venezuela egy tipikus példája egy teljes nemzet gyors égi világba emelkedésének, de azt tudni érdemes, hogy ehhez kellett az a vallásos hit is, ami ezt az irányt meghatározta.

Amikor azt hallod, hogy felemelkedsz, biztosan arra gondolsz, amire én annak idején. Hogy most egy gyarló ember vagy, aki ettől sokkal fejlettebbé válik. Ez biztosan így is lenne, ha nem lenne ott a vallásos hited, aminek forrása szintén egy felemelkedett lény. Ha megkérdezel egy amerikai üzletembert és egy orosz farmert, mindketten fehér emberek és lehet, hogy teljesen más világban élnek. Nem mindegy tehát, hogy az üzletemberhez, vagy a farmerhez teszel látogatást, jelen esetben nem mindegy, kinek a világába költözöl. Mert ahogy beérsz abba a tudati zónába, az összes ember a környezetedben megváltozik és felveszi annak a világnak a viselkedési- és jellemmintáját, aki ott a főnök. Ha már kiderült, hogy rossz irányba emelkedtél, két választásod van:

1. Várod a megváltót, aki egy olyan ember, aki kiismeri magát ebben a helyzetben és képes arra, hogy ebből téged kimentsen

2. Kísérletet teszel arra, hogy azt a világot változtasd meg

Amit itt csinálok már elég régóta, az pontosan megfelel az 1. pontnak a tudati szinteken és megfelel a 2. pontnak a fizikai síkon.

A tudati kimentésekről kevés embernek lenne fogalma akkor sem, ha könyvet írnék róla a szükséges tapasztalat nélkül. Marad az, hogy a legjobb tudásom szerint igyekszem téged felkészíteni arra, hogyan viselkedj és mire törekedj, ha nem akarsz olyan diktatúrában élni, ami szép lassan ölti fel formáját és nem tűri sem a kritikát, sem az ellenvéleményt, sem a javaslatokat, valamint nem ismeri sem a pénzt, sem a demokráciát. A világában minden a hatalomról szól, amit úgy érvényesít, hogy igyekszik annak minden aspektusába bekerülni. A hétköznapi valóság szintjén arra lehetsz figyelmes, mintha láthatatlan kötelekkel lennél rögzítve egy számodra nem ideális élethelyzetbe, amiből nem tudsz kitörni és lehetetlennek tűnik erről bármilyen beszélgetés azzal az emberrel, akit te családtagként (esetleg munkahelyi főnökként) ismersz.

Mivel itt sok mindent tanulsz az elme programozásról, amit régiesen lehetne akár mágiának is nevezni, nem állsz úgy ott, mint akinek nincs a kezében semmi. Az sem lehet egy fejlett ember célja, hogy az legyen az első gondolatod, hogy kinyíj mindenkit, aki neked ellenáll (ugye rád is hat ez a viselkedési- és jellemminta). Személyes megjegyzés, hogy a konfliktusom a segítőkkel ott van, hogy ők azt sem fogadják el fejlett megoldásnak, ha ez az utolsó gondolatom. Mindenki vívja a maga meccsét, amit van aki harcnak nevez, van aki játéknak. Ez az írás elsősorban az utóbbiról szeretne többet mondani.

A harc célja a másik megölése vagy feltétel nélküli megadása, a játéké a legyőzése, ahonnan új játék indul. A harcnál nem árt tudni, mit fogsz csinálni utána, mert ott neked kell a nulláról mindent megmondani és felépíteni. A játék nagy előnye, hogy minden menet közben alakul és ha ügyes vagy, úgy alakul, hogy a másik végig abban a hiszemben van, hogy minden az ő akarata szerint történik. Az ÉlményPark úgy van beállítva, hogy ehhez csak akkor ad (minél nagyobb) hátszelet, ha mindezt építő-alkotó szellemben teszed. Ez azért fontos, mert te sem veszed észre sokszor magadon azt a viselkedési- és jellemmintát és nem az a cél, hogy te legyél az a diktátor, hanem az, hogy olyan fejlett világ vegyen körbe, ahol mindenki szempontjai érvényesülnek.

Ha játékban vagy, minden a szerepjátszásról szól. Ha kerülni akarod a konfliktusokat, amik nagyon tudják zavarni a meditációt, az a legjobb taktika, hogy azt a szerepet játszod, amit rád vetítenek. Mindezt addig, amíg el nem jön az ideje annak, hogy felvállalhasd a saját magad által kiérdemelt és felvállalt szereped. A szülőkkel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy "fordítva kell csinálni és azt kell játszani, hogy te vagy az ő gyerekük". Ha előtted van egy normális és megvalósítható cél, az félre tudja tenni a felesleges önérzetet, mert nem az számít, meccs közben mit kiabálnak a szurkolók a pályára, hanem az, mi van a végén az eredményjelző táblán.

Amit itt csinálok, abban minden a helyes szellemről szól. Hogy helyre akard állítani az elromlott dolgokat és az legyen a célod, hogy utána a világ jobb legyen, mint volt. A szakma azzal vádol, hogy spirituális csúcsfegyvereket adok amatőrök kezébe, ám ezek olyan fegyverek, amik nem működnek (vagy nem úgy működnek), ha azt nem a megfelelő szellemben vagy módon csinálod. Így nem a tankönyvekből, hanem megtapasztalással a terepen leszel képzett harcos/játékos, aki nem egy mesternek tartozik érte hálával, hanem önmagának köszönettel. Nekem úgy tudod ezt megköszönni, hogy a tőled telhető legjobb teljesítményt nyújtod a megfelelő szellemben akkor is, ha azt hiszed, hogy az ellenségem vagy.


The collective science network is hierarchical. It has been said how to imagine the essence of this in a modern form, but such large-scale system changes are slow to avoid trauma and collapse with rapid change. The changes are made by the people in it, that is, by you. If you listen to me, I'll test them for my own life and tell you how to do it. Of course I prefer to fuck the model girls on my own island, but I don't really see who would be entrusted with such a job.

Since no one knows anything about the ascension, you just believe something, I may be doing the job in the radius of this faith. That is, I strive to bring you into a world of your faith. If I do my job well, you will never know what it would have been like. Now I'll tell you a secret. Even the celestial worlds are able to take on the earthly form, but because of the right angle of view, the level of consciousness, and the knowledge they need, it is natural for us to live in a world where white people have never been seen by indigenous natives in the distant nooks of the world, while we launch every week spaceships to the space station. So there is the opportunity for anyone to see such celestial worlds in their physical form when you visit North Korea, Saudi Arabia and still be listed. Venezuela is a typical example of the fast rise of a whole nation into a celestial world, but it is worth knowing that it was also the religious belief that determined this direction.

When you hear you ascend, you're sure to think about what I was doing at that time. That you are now a wicked man who gets much more advanced. This would surely be the case if there were no religious beliefs, the source of which is also an ascended being. If you ask an American businessman and a Russian farmer, they are both white people and may live in a completely different world. So it doesn't matter if you make a visit to the businessman or the farmer, in this case it doesn't matter where you are moving to. Because as you get into that zone of consciousness, all people in your environment change and behave the behavior and character of the world who is the boss. If you have found that you are in the wrong direction, you have two choices:

1. Waiting for the Savior, a man who knows himself in this situation and is able to get you out of it

2. You're trying to change that world

What I've been doing here for quite some time now is exactly the same as point 1 on the level of consciousness and corresponds to point 2 on the physical plane.

There would be no idea for a few people about consciousness rescues, even if I would write a book without the necessary experience. It remains that, to the best of my knowledge, I try to prepare you for how to behave and what to do if you do not want to live in a dictatorship that slowly takes shape and does not tolerate criticism, no disagreement, no suggestions, and no knowledge neither money nor democracy. In the world everything is about power, which is enforced by trying to get into every aspect of it. At the level of everyday reality, you can be attentive as if you were fixed with invisible ropes in an unattractive life situation that you can't break out of, and it seems impossible to talk about it to any person you know as a family member (or as a job boss).

Since you are learning a lot about mind programming, which could be called magic long ago, you are not there who has nothing in your hands. Not can it be the purpose of an advanced man to be your first thought to kill to anyone who is resisting you (this is what the behavioral and character pattern affects you). My personal remark is that my conflict with the helpers is that they do not accept an advanced solution if this is my last thought. Everyone fights their own game, which is called a fight, who is a game. This writing would like to say more about the latter.

The purpose of the fight is to kill or unconditionally defeat the other, to defeat the game, from which a new game starts. It is not worth knowing what you are going to do after the fight, because there you have to tell everything and build it from scratch. The big advantage of the game is that it is formed on every move, and if you are clever, it turns out that the other is believing that everything is done according to his/her will. The ÉlményPark is set up to give (as much as possible) a downwind if you do it in a building-creative spirit. This is important because you do not even notice the behavioral and character attitudes of yourself, and not the goal of being the dictator, but of being in an advanced world where everybody's aspects prevail.

If you are in the game, everything is about playing the role. If you want to avoid conflicts that can be very disturbing to meditation, the best tactic is to play the role that they're projecting to you. All this until the time comes for you to take on the role you have earned and undertaken. About Parents I usually say "you have to do the opposite and play that you are their child". If you have a normal and feasible goal in front of you, you can put aside the unnecessary sense of self, because it doesn't matter what the fans shout on the pitch during the match, but what is at the end of the scoreboard.

What I'm doing here is all about the right spirit. That you want to restore the broken things and aim to make the world better than it was. The profession accuses me of putting spiritual top weapons into the hands of amateurs, but these are weapons that do not work (or work otherwise) if you do it in the wrong spirit or way. Thus, you will not be cool in the textbooks, but experience in the field as a skilled fighter / player who does not belong to a master with gratitude, but thanks to himself/herself. You can thank me for giving you the best possible performance in the right spirit even if you think you are my enemy.


Az ÉlményPark hatalomkiosztása | The power allocation of the ÉlményPark

Az általános tájékozódásban van egy fejezet, ami a szakmai tájékozódásban már bővebb kifejtést kíván. Ugyanis a tapasztalatok alapján a hatalom kiosztása teljes átszervezésre szorul, hogy a továbbiakban elejét vegyük mind a kollektív tudat, mind az egyéni tudatok visszaélését.

A régi statikus rendszer helyhez kötött volt és a rangot magához a helyhez kötötte. Ez azt eredményezte, hogy a kollektív tudatot semmi sem késztette arra, hogy minőségi egyéni tudatokra törekedjen, az egyéni tudatok számára pedig könnyű út nyílt a kényelem és a gazdagság felé. Hisz elég volt csak behódolni vagy gátlástalanul megszegni az együttélés rendjét, ami ahhoz vezetett, hogy mindenki azt látta, ezt a viselkedést nem hogy büntetés nem éri, még jutalom jár értük. Az eredmény egy középkori társadalmi modell, ami komoly hanyatlást jelent a jelenlegi szinthez képest. Mivel a kollektív tudatok sem egyformák, nagyon meg kell nézni azt, kit mihez engedünk hozzá. Az ezoterikus csoportokban tett adatgyűjtési és megfigyelési tapasztalataim alapján két dolog leszögezhető. Az egyik, hogy az ilyen csoportokba kerülő emberek előzetes bizalmát kérik a folytatáshoz. Ez olyasmi, mint az Általános Szerződési Feltételek a neten, amit soha senki sem olvas el és azt kipipálva azonnal továbblép. A másik egy olyan hatalmi szerveződés, amit én spirituális maffiának hívok és komoly köze van azokhoz a visszaélésekhez, amikről már beszéltem.

Amikor a kollektív zónában jártam, rájöttem arra, hogy olyan különleges szabályok szabályozzák azt a világot, amik sokszor érthetetlenek az egyéni tudatú világokban és rendkívül sérülékennyé teszik őket az ilyen feladatokban, mint ami az emberiséggel kapcsolatos. Ha valakit felkészületlenül bíznak meg egy olyan feladattal, ami jócskán meghaladja a képességeit, annak elbukása akkora szégyennek számít, hogy bármit megtesznek, hogy ezt elkerüljék. Máris a maffia befolyása alá kerültek. Ez a maffia egy olyan szerveződés, amiben bizonyos kollektív és egyéni lelkek álltak össze először egy nemes cél érdekében, ami aztán átváltozott valami mássá, ami akkora problémát kezdett okozni, hogy komolyan felmerült a teljes világ megsemmisítése emiatt.

Mivel nekem az egyéni tudatom emelkedett azokra a szintekre, ahova más már csak a kollektív csatornán jut el, kiderült, hogy a ráció alapú logikámmal ilyen problémákat tudok megoldani. Ezt is csináltam sokáig, amit fel kellett függesztenem azért, mert ez a fentebb vázolt probléma elérte a fizikai testem körüli világot is. Azaz azt a Közös Valóságot, amit mi külvilágként értelmezünk. Mivel nekem szükségem van a 3D idővonalára, elsődleges prioritássá vált a pozícióm megvédése. Ha ezek nem ennyire mohók, ti sosem tudjátok meg, hogy van itt egy ilyen tudatszintű lény, ám kénytelen voltam felfedni rangomat. Ez azonban az ellentétes hatást váltott ki, mert azonnal a megölésemre törekedtek, így katonai fokozatba léptem. Ekkor jelentek meg az igazi angyalok (nem azok, akiket ti annak hisztek) és feltártak előttem addig ismeretlen részleteket, ami kiváltotta  az eredeti tervem megváltoztatását. Vagyis nem az lett a fő cél, hogy kinyírjak mindenkit, aki az utamba áll, hanem valami más, aminek egyik eredménye lett az ÉlményPark.

Az ÉlményPark egy multiverzum szintű világvezérlő istenprogram. Így lehetne jellemezni. Most pedig bővebben, azaz külön írásokban fejtem ki a hatalomkiosztási rendszerét.

A Játék-Játék Szint

Ez most sokaknak új lesz, hisz ti, akik ebbe a világba születtetek, azt is tekintitek normálisnak. Nos ez egy szélsőségesen különleges világ, ami azért alakult így ki, mert több szféra frekventált egybe és ezekből csak egynek a kiterjedése fizikai. Mivel ennek felismerése és érzékelése átlagos tudattal lehetetlen, így engedelmetekkel áttérek arra az értelmezésre, amit ti használtok.

Ha egy angyalnak 12 emberi alakja van, nem lehet mind a tizenkettő király. Így lehet megérteni azonnal az egyik problémát, amivel egy kollektív tudat találkozik ebben a környezetben. Ám mind a tizenkettő erre fog törekedni. A fő probléma pedig az, hogy lassan rá is ébrednek isteni mivoltukra és azonnal követelni is kezdik maguknak a rangjukat megillető hatalmat... azon a látószögön és abban a gyarló emberben, akiben vannak. Ez az elsődleges oka annak, hogy a világ kezd felborulni és ez azonnali beavatkozást kívánt.

A korrekció azonban pont az ő ellenállása miatt lelassult és mire áttörtem azt a falat, amit emiatt húzott fel, már sok embere a hatalmi ágak csúcsán ücsörög. Még régebben hallottam egy elmés megjegyzést arról, isten melyik emberi alakja érett meg arra, hogy át is vegye annak hatalmát. Az, aki a leghangosabban tud önmagán nevetni. Ez is képezte a beavatkozás egyik melléktermékét, amit az angyali gyógyításban is alkalmazni lehet. Ám addig nem lehet elkezdeni, amíg velem szemben áll egy rakás isteni erejű, önmagát fontosnak és tökéletesnek képzelő ostoba ember. Ezt most nem sértésnek szánom, hanem egy másik problémára mutatnék rá, mégpedig arra, hogy a magasabb dimenzió más értelmet használ, mint a mi ráció alapú logikánk és ki is kapcsolja az egyes emberei racionális agyféltekéjét, amitől ezek a vezetők finoman szólva is nárcisztikussá válnak az emberek szemében.

A problémát csak tetézi az, hogy ha én vagyok ennek a problémának a megoldója és itt ülök egzisztencia nélkül egy lakásban, míg ők nagy gazdagságban és a hatalmi ágaik csúcsán, hogy fogom ezt végrehajtani. Ráadásul úgy, hogy közben harcban is állok az ő közvetlen segítőivel és azokkal, akik rátelepedtek ezekre az emberekre úgy, hogy életeket és egzisztenciákat alapozva rá. Az az út nem működik, hogy leszek egy második Krisztus, aki olyan hatást kelt, mint egy krisnás és békés ellenállásba szólítja a bolygó lakosságát. Ezt tudom én, tudod te, de nem tudják azok, akik fentről a probléma megoldását kérik és azonnal sátánt kiáltanak, ahogy alkalmazkodnék a helyzethez. Így is lett amúgy Sátán, mert járhatóbb útnak láttam ezt felvállalni, mint elmagyarázni ezt olyan ész nélküli lényeknek, akik nem is akarják megérteni, amit mondanék. Ezzel némi bepillantást engedtem a kulisszák mögé, ami miatt senki nem is idegeskedett közülük egészen addig, míg páruknak leesett, hogy mi is ez az ÉlményPark.

Az eddigi statikus Ég - Föld felosztás már nem alkalmas a helyzet kezelésére, ezért a hatalom gyakorlati kezelését az egyéni tudatok felkészültségéhez és minőségéhez kötöttem, ami így egy dinamikus hatalomkiosztássá vált.

Ez azt jelenti, hogy az élesítéstől, azaz az idővonal egy adott pontjától megváltozik az egyes emberek spirituális ereje, azaz a kisugárzása és a hatalmának alapja. Olyan erejűvé válnak, amit az adott ember látószöge és felkészültsége megenged. Paraméterekkel körbeírva és nem a hasamra ütve a magam kénye-kedve szerint. Őszintén várom ennek megjelenését, mivel így ez rám is ugyanúgy vonatkozik, pont olyan érdeklődve várom a saját helyzetem pozitív korrekcióját, ahogy az ő bukásukat. Hogy aztán átadják helyüket egy "másik ő"-nek, aki alkalmasabb és méltóbb is arra a hatalomra-feladatra.

Elmondható tehát, hogy azok közülük, akik nem rendelkeznek a szükséges felelősségvállalással és kockázatvállalással, hogy a hiba észlelése után nem kezdtek el azon dolgozni, hogy azt helyreállítsák, ők kerültek az új rendszer legalsó fokára úgy, hogy el sem kellett onnan mozdítani őket, ahol most vannak. Ez lett a Játék-Játék Szint, ahol minden maradt ugyanaz, kivéve az az isteni hatalom, ami csak az admin szintnek jár. Nem hivatkozhat többé egy majom arra, hogy neki isteni rangja van és emiatt avatkozhasson be olyan területekre, amikhez ez után szaktudással kell rendelkeznie mindenkinek.

A Játék-Játék Szint ugyanis pont az, ami számukra megfelel.

A Játék-Admin Szint

A Játék-Admin Szintre én akkor kerültem, amikor felismertem, ha beállok ezek közé a "menők" közé, akik ma már csak a Játék-Játék Szinten megtalálhatók, azzal nem teszek semmit a bolygóért és az emberiségért. Sőt, hozzájárulok annak pusztulásához vagy tönkretételéhez. A felismerés ahhoz még nem elég, hogy ide kerülj, mert annak is kell lenni, nem elég annak csak látszani. Azaz érdemi lépéseket is kell tenned ezért.

Az érdemi lépések jellemzője, hogy te belülről sok dologról való lemondásnak látod egy nemes cél érdekében, míg téged kívülről hülyének látnak azok, akik nem értik, hogy miért nem magaddal, a gazdagodásoddal törődsz. Hisz te csak egy kisember vagy, aki úgy lehet nagy ember, ha áttapos a másikon és többre viszi őnáluk. A magam részéről így is önmagammal törődök, csak ezt nem a rövid távon húzom meg, hanem gondolok a gyermekekre és azok gyermekeire is. Ez a látásmód mára már elkopott és nagyon meglepődnétek, ha elmondanám, a dolog nyomozása során mire jutottam. Képzeljétek, ezek után, amiket itt leírtam még mindig vannak olyan témák, amiket korainak érzek.

A dolgot csak tetézte az a probléma, hogy amíg csak Ég volt és Föld, azaz a statikus pozícióértelmezés, addig azok eredményeit (és beavatásait) simán ellopták és a saját hasznukra fordították ezek, akik még ma is ilyen-olyan szerepekben tetszelegnek azok kontójára, akik az érdemi munkát végzik. Ráadásul úgy, hogy ezeket az embereket hülyének is nézik és eljutottunk oda is, hogy amolyan rabszolgatartó rendszert kezdtek kiépíteni azok munkáira, akiket immáron Játék-Admin Szintnek nevezek.

Összefoglalva kiépült egy spirituális maffia hálózat, akik három csoportba osztották az ébredezőket. Haszonlesőkre, kiszolgálókra és rabszolgákra. Minél több lett benned az emberi és a jóérzés, azaz minél több felelősséget éreztél a bolygóért, annál közelebb jutottál a rabszolgasághoz általuk. Ennek csak rendszerszinten lehetett véget vetni és csak olyan ember által, aki az életéről is lemond ezért, hogy ezt helyreállítsa. Aki ráadásul nincs megkeresztelve és túl is éli az égi világba emelkedését. Ugye te is azt mondtad volna, hogy ilyen ember nincs és simán pezsgőt bontottál volna a győzelemre a helyükben? Nos egy ilyen ember írja ezeket, akit most olvasol.

Azok az emberek tehát, akiben felébredt a felelősség és tettek is azért, hogy a világ jó irányba változzon most új erőre kapnak, mert kikerültek ebből a csapdából, amibe kerültek. Ám lehet, hogy ők ezt elsőre nem így fogják érezni, mert a Játék-Admin Szint nem arról szól, hogy te végzed a dolgokat, mint inkább arról, hogy a te szándékaid érvényesülnek azokon, akik azt teszik. Ez nekem is okoz némi gondot, hogy a saját eredményeimet ezek a majmok tekintik magukénak és a sikereimben tetszelegnek, de ezt a következő megoldásra váró feladatként értelmezem. Mert első a feladat és ebben sokkal nagyobb a Játék-Admin szinten lévők szerepe és felelőssége, mint az elsőre látszik.

Amikor ezt az új rendszert megterveztem, az azonnal látszott, hogy ezt a képet még tovább kell árnyalni, hisz akik ezen a Játék-Admin szinten vannak sem egyformák. Vannak, akik célja továbbra is elsősorban az önmaguk helyzetén és játék pozícióin javítás és vannak akik sokkal mélyebben és elhivatottabban állnak ehhez a kérdéshez. Akik tehát erre a szintre ugrottak egy válaszút elé is kerülnek. Ha továbbra is a fizikai világban érvényesülés lesz a fontosabb, előbb utóbb kicserélődik az állomány és mindenhol ezek a Játék-Admin szinten lévő emberek töltik majd be a földi irányító pozíciókat. A Játék-Játék szinten lévők pedig elesnek annak lehetőségétől, hogy a világot tönkretegyék a saját profitvágyuk oltárán.

A másik irány a valódi admin szint felé vezet.

A Váró

Mi a világ legjobb spirituális védelmi rendszere? Bejutni a Váróba. Az igaz, hogy ekkor az életed olyan lesz, mintha minden leállna veled, ám ez nem véletlen. Több okból sem, de a gyakorlati ebből az, hogy a Váró egyik célja az önfejlesztés és a tanulás. Hisz ha más minőségi szinten térsz vissza a Játékba, arra nem árt felkészülni. Ezt a felkészülési időt a Váró biztosan biztosítja.

Mivel nincs kiírva a nem létező ajtóra, hogy ez a Váró, sokan megpróbálnak ilyenkor munkát keresni, ami nagyon jó ötlet akkor, ha tesztelni akarjátok a rendszert. Ha munkát kapsz a Váróban, annak komoly oka kell hogy legyen és alkalmasnak kell lennie arra, hogy az elméd teljesen függetlenítse magát a fizikai figyelemtől. Az ellátásodról a rendszer mindenképp gondoskodni fog, kivéve akkor, ha megkaptad az ítéleted és abban nincs számodra jó hír. Ezzel el is érkeztünk a Váró másik funkciójához.

A jelenlegi helyzet ebben a valóságban egyáltalán nem egy szokványos dolog, épp ezért kiemelt figyelemben részesül az ÉlményPark Kutatás-Fejlesztés részéről. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy úgy kerültek sokan a Váróba, hogy közben politikai- és gazdasági pozíciókat foglaltak el, azaz nélkülözhetetlen részei a folytonosságnak. Ám pont ez az egyik dolgom, hogy ezeket a folyamatokat programozzam és felügyeljem. Erre azt találtam ki, hogy sima bábokká válnak és életük elindul abba az élethelyzetbe, ami jobban megfelel az ítéletre várás feltételeinek.

Hogy hogyan kerültek ezek az illetők a Váróba? Úgy, hogy sok munkát spóroltak nekem meg. Amikor a rendszer még statikus hatalomkiosztású volt, ezek a figurák a könnyebb és gátlástalanabb utat választva elfoglalták az isteni szintet és megkezdték a világ átalakítását, amivel finoman szólva is kiváltották az igazságos, tisztességes világot akarók rosszallását. Ha már amúgy is mind egy helyen van, sokkal egyszerűbb volt ebben a dinamikussá váló hatalomfelfogásban meghagyni ezt az egy statikus zónát, amire csak rá kellett tenni a képzeletbeli Váró táblát.

Ugyanis a Váróba azok kerülnek, akik szintet lépnek. Szintet lehet lépni fölfelé és lehet lefelé is. Vannak, akik egy kiesés során nem is kerülnek a Váróba, mert vannak olyan tettek és gondolatok, amik miatt méltatlanná váltak a Játékra. Ám a rendszer rendelkezik egy garanciával, ami úgy működik, mint egy szűrő és mindenki fennakad rajta, akik szerepe megkérdőjelezhető. Ezért is van szükség az ítéletre, ami amúgy ugyanannak, ami volt, egy fejlettebb formája. Azaz az isteni szintek álláspontjának kifejeződése úgy, hogy az eddig megszokott erősen szubjektív és egyoldalú nézőpontot felváltotta a másik álláspontjának megismerése és elemzése.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ehhez előtte ki kellett lőnöm az angyalokat onnan, mivel nem ismeritek őket, gondolom most sokan megbotránkoztak. Ám ezzel én voltam az első tesztelője is ennek az új ítélkezési rendszernek mint vádlott, aki előadhatta álláspontját erről a fejlettebb ítélkezésről. Ha megkérdeznétek, miért kellett angyalokra lőnöm, nos azért, mert enélkül soha semmi nem változott volna és mind elégtetek volna a Pokolban azért, mert senki sem lett volna kíváncsi a ti verziótokra. Hogy ezek nem bűnök egy teljesen más szabályok és törvényszerűségek által mozgatott világban. Egy példát mondok. Ha te nem adsz egy kéregetőnek, akinek nagy szüksége lenne az adományodra, azzal kiválthatod az angyalok haragját. Ám az angyalok nem tudják, hogy amikor adózol, azzal hozzájárultál annak a rendszernek a működéséhez, ami intézményesen intézi a hajléktalanok megsegítését. Így nézve már gazdagnak lenni nem is veszélytelen dolog, akinek jóval több lehetősége lenne a világ jobbá tételére. Ám ez csak az új rendszerben van így, mert a régi eléggé lekorrumpálódott, főleg ezeknek az imént említett angyaloknak köszönhetően, akik előszeretettel szállnak meg ilyen embereket, miközben a népnek ennek ellenkezőjéről papolnak. Amikor ezekkel szembesültem, nem tagadom, jó érzés volt őket innen az ilyesmikért kilőni és most csak karcoltam a témát a teljesség igénye nélkül.

Az Admin-Admin Szint

Aki a már megszokott emberi gondolkodással tekint erre a szintre, nagyon nagyot fog csalódni. Ugyanazt a hibát követné el, amikor azt mondja, hogy minél magasabb dimenzió, annál jobb. Mert az emberi gondolkodás ezeket a minél nagyobb (földi) hatalommal érti a hozzájuk szükséges felelősség nélkül. Nem annyira ide tartozik, de ez nem emberi, hanem inkább angyali gondolkodás, de itt is fogalmi zavar lép fel, mert az angyalokat is ugyanúgy összemossák más lényekkel, akiket ugyanúgy nem ismernek. Maradjunk inkább továbbra is a mi témánknál, aminek következő fejezete az admin-admin szint, ahova csak a legtisztább gondolkodó emberek kerülhetnek.

A Váróval kapcsolatos fejezetet tényleg jó ütősre sikeredett befejezni, ám az a jó tökös szöveg tényleg fedi a valóságot. Ez ugyanis univerzális értelemben is és a szó szoros értelmében is az isteni hatalmat jelenti, csak épp nem emberi hatalommal felruházva. A dolgot jól mutatja, amíg a dolgom csak ezen a szinten végeztem, mi volt a körülöttem lévő emberek véleménye. A szomszédaim érdeklődtek, hogy miből élek és alapvetően megvetettek, az ismerőseim pedig mind hülyének néztek. Ugyanis az itteni fontosságnak egyáltalán nem része a pénz és a vagyon. Mert olyan dolgok veszik át a fontosságot, amihez képest a pénzalapú hatalomvágy kizáró ok és azonnali eltávolítást jelent erről a szintről. A pénzzel kapcsolatos probléma viszont valós, ezért szükséges volt egy újabb szint nyitása, amiről holnap lesz szó.

Kezdem azzal, hogy a méréseim szerint jelenleg két ember (egyéni) tudata tartózkodik ezen a szinten és mindkettőnek előtte komoly felkészülése volt. Ez azt jelenti, hogy már a kezdetektől fogva a helyes szellemben közelítettek az ezotériához és a saját fejlődésükhöz. Amikor találkoztak az ÉlményParkkal, annak login rendszere meg is adta nekik ezt a szintet. Az ÉlményPark objektivitását jól mutatja az a tény, hogy erről én is csak most szereztem tudomást, ahogy ezt itt írom, azaz nem tőlem függ az ilyesmi, hanem az előtte általam leprogramozott paraméterektől. itt lehet jól megérteni az admin-admin szintet, mert ilyen paramétereket csak itt lehet a rendszerbe ereszteni. Biztosan sok dolguk van, mert én annak idején elkészítettem valaminek az 1.0-ás verzióját, tehát magát a rendszert, ám nem volt sok időm rá, így a segédprogramoktól kezdve minden eleme (kevés kivételtől eltekintve) csak alapszinten lett kidolgozva. Azt sem kétlem, hogy követtem el hibákat is, tehát ennek a két embernek a dolga (az új fejlesztéseken kívül) az én munkáim javítása. Itt jegyezném meg, egyszer a jövőből valakinek a tudata belépett az én jelenembe, amit azonnal ki is használtam és sikerült frissítenem, egy fejlettebb ÉlményPark verziót. Ez is biztos igényel sok utómunkát, tehát akik erre a szintre akarnak jönni, kitűzhetnek maguknak emberi célokat is, ám azt el kell tenniük későbbre. Épp most tesztelem ezt az új szintet, ahova csak az admin-admin szintről lehet bejutni.

Az admin-admin szint időléptéke 10 éves. Ez azt jelenti, hogy aki ide érkezik, annak a Külvilág csak az alapszükségletei kielégítésére létezik és persze a 3D folyamatos idővonala miatt, mert az idő az, ami a segítségünkre van az XD műveletek elvégzéséhez. Az én dolgom egyike az, hogy ennek a két embernek gondoskodjak a megfelelő környezetről (ehhez nem kell tudnom, kik ők), mert az enyémről annak idején a világunkról mit sem tudó lények gondoskodtak, akik lehet, hogy csak a szellemi síkokon léteznek. Aki velem dolgozott, mind rendkívüli lény, rendkívüli teljesítménnyel a háta mögött, mert egy ilyen először csinálni vakon megbízva egymásban szinte megismételhetetlen. Minél később jut ide valaki, annál távolabb kerül a hőskortól és közelebb az ehhez szükséges komfortos környezethez. Szóval aki itt akar dolgozni, annak tízévekben kell mérnie az időt.

Időnként hallom egyes menő mágusok velem kapcsolatos véleményeit és gondolatait. Kedves érdeklődők! Még csak a közelében sem vagytok annak, hogy velem összemérhetők legyetek, nem hogy esélyetek legyen engem legyőzni. Ám nehogy azt higgyétek, elszaladok előletek! Ha velem akartok versengeni, abban én az edzés és a továbbfejlődés lehetőségét látom. Egy gondolattal elsöpörhetnélek titeket, ám ezt a nemes ellenfelekkel biztosan nem fogom megtenni. Aki nem a laikus emberi gondolkodással tekint az ezotériára, tudja is, hogy miért. A nemes ellenfeleknek még arra is van lehetőségük, hogy engem tisztességes küzdelemben legyőzzenek. Hisz az isteni szinten csak tisztességes küzdelem létezik és ha valamit a teniszben megtanultam, méltó módon viselni a vereséget is. Ami akkor nem szégyen, ha minden tőled telhetőt megtettél a pályán a győzelemért.

Az Admin-Játék Szint

Az újraszervezés után ez az a szint, amiért a statikus hatalomkiosztásban megszállták az isteni szintet azok, akik ma már a játék-játék szinten élik életüket, a főkolomposok pedig a Váróban vannak ítéletre várva. Mivel ez a szint a fizikai világ feletti abszolút uralmat is jelenti, ide csak az admin-admin szintről lehet bejutni. A játéktéren minden szintnek amúgy is három emelete van, így jelenleg megfelelőnek látszik a rend helyreállítása úgy, hogy azt a szereplők maguk is képesek megvalósítani. A játékosok fölötti közvetlen admin jogokat saját kiérdemléssel azok a játékosok gyakorolják, akik a maguk bátorságából és erejéből eljutnak a játék-admin szintre. Ezek a szintek nincsenek senkire sem ráírva és mivel már nincsenek statikus pozíciók, nem a rang határozza meg az embert, hanem az ember a rangot.

Aki megjárta az admin-admin szintet, valójában már többé nem jön ki onnan, viszont rendelkezik azzal a szellemiséggel, tapasztalattal és világlátással, hogy elbírja ezt a hatalmat, amit ez a szint nyújt. De hogy értheti meg az átlagember egyszerűen, mi is a különbség a játék-admin és az admin-játék között? A játék-admin szint azoknak van, akik fölfelé haladnak a tudatukkal, vagyis emelkednek. Az admin-játék pedig azoknak van, akik visszafelé jönnek a tudatukkal, azaz alászállnak. Kívülről nézve tűnhet úgy a dolog, hogy egy szinten vannak, hisz a közös valóságban mindkettő admin jogokkal rendelkezik, ám tartalmi elemeiben össze sem lehet a kettőt hasonlítani.

A másik nagy különbség az anyagi világ felfogása. Aki nem járta meg az admin-admin szintet, azok számára a vagyonszerzés akkor is cél marad, ha ezt letagadják. Amikor valaki elkezd az ezotériával foglalkozni, az emberek döntő zöme a mágiában meglátott hatalom miatt kezdi el. Azaz a többi ember feletti hatalom megszerzése hajtja. Akiket meg nem ez hajt, azokat a benne rejlő izgalom okozta divat motiválja. Divatból azonban ezt nem lehet csinálni, ám el lehet így kezdeni.

Akik az admin-admin szint felől érkeznek vissza az anyagi világba, azok számára a vagyon megszerzése nem a cél, hanem csak eszköz a céljaik felé. Erre jó példa az, hogy eredetileg teniszedző akartam lenni, ami pont kielégítette volna mind az anyagi, mint az intellektuális szükségleteimet, ráadásul a tudatszintem számára is pont ideális volt. Ám rá lettem kényszerülve arra, hogy a tudatommal még közelebb jöjjek, hogy felvegyem a harcot azokkal, akik okozták ezt az egész problémahalmazt és ezt csak a megfelelő anyagi feltételek mellett valósíthatom meg, ha csak a legvégső esetben söpörhetem el őket egy gondolattal. A fegyverhasználat szabályai között szerepel, hogy csak a legvégső esetben történhet és a katonapolitika is csak a legvégső esetben engedélyezi az atomfegyverek használatát. Ez ugyanaz, ám ezt biztosan nem fogják érteni azok, akik azonnal bevetnék és engem lebolondoznak olyan dolgokért, amiket nem értenek.

Amikor arról hallottam, hogy ez a Vízöntő Korszak lesz az utolsó, az ugrott be, mintha lenne 12 telepítőlemez és az hajtja végre az utolsó műveletet, aki képes arra, hogy működőképes dolgot hagyjon maga után. Persze engem is hajt ugyanaz a vágy, ami mindenkit, hisz ezek rajtam is ugyanúgy hatnak, ám minden értelmezés kérdése. A helyes értelmezésé. Most ezt az admin-játék szintet tesztelem. Létrejöttének közvetlen oka, hogy akik eddig vezettek, olyan ellenségesen és dogmatikusan állnak a pénzhez, hogy minden bevételemet blokkolták. Márpedig ebben a világban, ahol minden pénzbe kerül, nem lehet meg senki pénz nélkül. Gondoltam arra is, hogy így akartak manipulálni, hogy töröljem el a pénzt, ám amit náluk láttam helyette, az nem felelt meg a fejlett, gondolkodó lény által elvárt minimális követelményeknek sem. Biztos furcsa lesz elsőre, de akik ma a pénzhatalom csúcsán vannak, azok már ezeknek a lényeknek az emberei és tevékenységük akkor is a pénzrendszer összeomlásához vezet, ha ők erről nem is tudnak.

Nekem nem célom a pénz hirtelen eltüntetése, de nyitott vagyok rá, ha ez egy fejlődési folyamatban megy végbe. A pénzről mindenkinek meg van a megfelelő véleménye és ismerete, most elmondom a sajátomat. Kezdjük a fogalmával, mert újat kellett alkotnom. A pénz teljesen eltérő dolgokat egy közös értékben fejez ki, aminek megnyilvánulása egy szám. Azaz nem más, mint egy mértékegység. Egy centiszalag. Akik imádják és benne mások és a világ feletti uralmat látják, azok nem értenek belőle semmit. Vagyis értenek valamit, de csak a saját szintjükön. A világunk nagy baja, hogy ilyen emberek kezébe került és akik minket-őket vezetik, azok sincsenek ennél magasabb megértési szinten. Ha ebbe nem avatkozik valaki olyan bele, aki képes ezen változtatni is, a világunk visszasüllyed a sötét középkorba.

Van ám a pénznek egy másik fontos funkciója is, amit azért nem értenek ezek a szellemi lények, mert nem ismerik az időt. Nem gondolom azt, hogy az idő eltöltésének leghasznosabb útja isten dicsőítése egész nap és ebben az az isten is egyetért velem, akinek dimenziószintje ezek fölött van. Amikor valaki az iszlám világrendről beszél és a napi ötszöri imádkozásról, nem gondol bele valamibe. Az iszlám egy sivatagi körülményekre kifejlődött vallás, ahol nagy embertömegeknek kell elfoglaltságot biztosítani. Afrikában ahol már megművelhető földterületek vannak, ott található a kereszténység határa, ahol az emberek nem érnek rá egész nap imádkozni. Annak véget kell vetni, hogy indulatos és ostoba lények akarják meghatározni a világot és a jövőnket. Gondolj bele abba, mi hajt téged egész nap. Az, hogy pénzt akarj szerezni, hogy aztán sok pénzed legyen. Tehát olyan dologgal töltöd el az időt, ami végig foglalkoztat és leköti a figyelmed. Az már egy másik kérdés, ha sikerül nagy vagyonhoz jutnod, akkor mi lesz a célod, de ez már az emberi fejlettség témaköréhez tartozik.

Ha sikerrel járok, kipróbálhatjuk azt, mi történik, ha a megfelelő emberek sugározzák az emberi tudathálózaton a megfelelő viselkedési- és jellemmintát, ami hatással van a többi emberre. Mert ezeknek amikor azt találtam mondani, hogy a pénz valójában nem fontos, ezek azt értették (vagy akarták érteni), hogy engedélyt adtam nekik arra, hogy szabadon kirabolható vagyok. A hülyeség azonban csak egy pontig védi meg az embert, mert van ám egy másik értékes megfigyelésem is. Mégpedig az, hogy az ember azon, amit nem ért, azt érti, amit érteni akar.

Most, hogy ezt tisztáztuk, a figyelmem olyan dolgok felé fordul, ami érdemben foglalkozik az emberiség sorsával függetlenül attól, hogy engem elfogadtok-e ebben a szerepben vagy sem. Demokrata lévén ez azért nem érdekel, mert ezt a saját tehetségemből, bátorságomból és szorgalmamból érdemeltem ki sok lemondás mellett. Olyanok ellenséges vádjai mellett, akik ezek töredékére sem képesek, mégis többnek képzelik magukat, mert annak idején behódoltak egy olyan lénynek, aki istennek nevezte magát és kaptak tőle ilyen-olyan hatalmat. Puding próbája az evés!
There is a chapter in the general orientation, which requires more detailed explanation in professional orientation. Experience shows that the allocation of power needs to be completely reorganized so as to prevent the misuse of both collective consciousness and individual consciousness.

The old static system was stationary and tied the rank to the place itself. This led to the fact that the collective consciousness had nothing to do to strive for quality individual consciousness, and for individual consciousness it was an easy way to comfort and wealth. It was only enough to surrender or to disregard the order of coexistence, which led everyone to see that this behavior was not punishable, yet they were rewarded. The result is a medieval social model, which is a serious decline compared to the current level. Since collective consciousness is not the same, one has to look at what we allow. Based on my data collection and observation experience in esoteric groups, two things can be stated. One is that people in such groups are asked for their confidence in the continuation. This is something like the Terms of Service on the net that nobody ever reads and immediately skips on it. The other is a power organization that I call a spiritual mafia and has a serious connection with the abuses I've been talking about.

When I was in the collective zone, I realized that special rules regulate the world that is often incomprehensible in the individual conscious worlds and make them extremely vulnerable to such tasks as those related to humanity. If someone is left unprepared for a task that goes well beyond their abilities, its failure is so shameful that they do anything to avoid it. They were already under the influence of the mafia. This mafia is an organization in which certain collective and individual souls came together for the first time for a noble purpose, which then turned into something else that caused so much trouble that the thinking of destruction of the whole world was serious about it.

Since my individual consciousness has risen to the levels where someone else only reaches the collective channel, it turns out that with my rational-based logic I can solve such problems. I did this for a long time, which I had to suspend because the problem outlined above reached the world around my physical body. That is, the Common Reality we interpret as the outside world. Since I need a 3D timeline, my priority has been to protect my position. If these are not so greedy, you never know that there is such a level of consciousness here, but I was forced to reveal my ranks. However, this caused the opposite effect, because they immediately sought to kill me, so I stepped into a military grade. Then the real angels appeared (not the ones you believe in) and revealed unknown details to me that changed the original plan. That is, the main goal was not to kill anyone who was on my way but something else, one of which was the Adventure Park az the result.

The Adventure Park is a multi-level world-controlled God program. This could be described. And now, in more detail, that is, I write my power distribution system in separate writings.

The Game-Game Level

This will be new to many now, because you who are born into this world will look it normal. Well, this is an extremely special world that has been created because more spheres are frequented in one and only one of them is physical. Since it is impossible to recognize and perceive it with average consciousness, I move with obedience to the interpretation you use.

If an angel has 12 human figures, not all twelve kings can be. This is how one problem can be understood immediately, with which a collective consciousness meets in this environment. But all twelve will do this. The main problem is that they wake up slowly to their divine nature, and they immediately demand the power they hold for their rank ... in the viewing angle and in the miserable man they are. This is the primary reason that the world is starting to overturn, and this has meant immediate intervention.

However, the correction slowed down because of his resistance, and by the time I broke the wall he pulled up, many of his people are sitting at the top of different powers. I have heard a mind comment in the past, which human figure of God has risen to take over its power. The one who can laugh at himself loudest. It was also a by-product of the intervention, which can be used in angelic healing. But it can't be started until there is a bunch of foolish people who think of themselves as important and perfect against me. I am not going to say this as an insult, but to point to another problem, namely that the higher dimension uses a different meaning than our logic based on mating, and that it also shuts down the rational hemisphere of each man, which makes these leaders finely speaking narcissistic in the eyes of people.

The problem is only exacerbated by the fact that if I am the solver of this problem and I sit here without an existence in an apartment, while they are in great wealth and at the peak of their power, how I will do it. In addition, I am also fighting with his immediate helpers and those who have embedded in these people, based on life and existence. The path does not work to become a second Christ who has an effect like a krisna believer and calls for a peaceful resistance to the planet's population. I know this, you know, but they don't know who is asking for a solution to the problem from above, and immediately crying out to Satan as I adapt to the situation. That's why I became Satan, because I saw it as a more viable way to do this than to explain it to those mindless beings who do not want to understand what I would say. With this, I gave a glimpse behind of the scenes, which made no one nervous about them until they fell into the pile of what the ÉlményPark was like.

So far, static Sky - Earth division is no longer suited to dealing with the situation, so the practical handling of power was tied to the preparedness and quality of individual consciousness, which became a dynamic power allocation.

This means that from the point of sharpening, that is, from a given point in the timeline, the spiritual power of the individual, that is, the radiance and the basis of his power is changed. They become powerful as allowed by the angle of view and the preparedness of that person. Scrambled with parameters and not on my passion, according to my comfort. I sincerely look forward to seeing this as it applies to me in the same way, and I look forward to the positive correction of my own situation as well as their failure. Then they give their place to an "other self" who is more suitable and worthy of that power task.

So it can be said that those of you who do not have the necessary responsibility and risk-taking to start working to restore it after they discovered the error, they got to the bottom of the new system without having to move them from where they are now are. This became the Game-Game Level, where everything remained the same except for the divine power that only admin level. A monkey can no longer rely on having a divine rank and, therefore, intervening in areas where he or she should have the expertise afterwards.

The Game Game Level is exactly what suits them.

The Game-Admin Level

I got to the Game-Admin Level when I realized if I was among these "cool" people, who are now only at the Game-Game level, I don't do anything for the planet and humanity. In fact, I contribute to its destruction or destruction. Recognition is not enough to get here, because it has to be, it is not enough to look like it. That is, you also have to take substantive steps for that.

It is a characteristic of the substantive steps that you see inside to give up many things for a noble purpose, while those who do not understand why you do not care about yourself or your enrichment are seen as stupid from the outside. You're just a little man who can be a big man if you stick others and carries more. For my part, I take care of myself, but I do not do this in the short term, but I also think about children and their children. This vision is now worn out and you would be very surprised if I told you what I was doing during the investigation. Imagine, after all, what I've described here are still some of the topics I feel early.

The only problem was that while there was only a Sky and Earth, that is, static position interpretation, their results (and initiations) were stolen smoothly and used for these own benefit, even today, in such roles as those who are they are doing meaningful work. In addition, they look at these people as stupid, and they have also come to build a slave-like system for the work I now call Game-Admin Level.

To sum up, a spiritual mafia network has been set up to divide the wake-ups into three groups. Profit-seekers, Servers and Slaves. The more you have human and well-being, that is, the more responsibility you have for the planet, the closer you are to slavery they have. It was only possible to put an end to this at a systemic level, and only by a person who would give up his life to restore it. Moreover, he is not baptized and survived the journey into the heavenly world. You would have said that there was no such person and you would have open champagne smoothly for the victory in their place? Well, such a man writes those you read now.

So those people who was awakened by responsibility and did so to make the world change in the right direction now they get a new force because they got out of this trap they got into. But they may not feel like this at first, because the Game-Admin Level is not about doing things like about making your intentions work for those who do it. This also causes me some trouble to see my own results in these monkeys who bask in my successes, but I interpret it as a task to be solved for the next solution. Because the task is the first and the role and responsibility of those at the Game-Admin level is much greater than it seems at first.

When I designed this new system, it was immediately apparent that this image had to be further shaded, because those who are on this Game Admin level are not the same. There are some who still aim to improve their position and play positions, and there are some who are much deeper and more committed to this issue. So those who jumped to this level will be placed in front of a crossroads. If the physical world continues to be more important, the staff will soon be exchanged and everywhere these Game-Admin levels will fill in the ground control positions. And those on the Game-Game level are losing the chance to ruin the world on the altar of their own desire for profit.

The other direction goes to the real admin level.

The Waiting

What is the world's best spiritual defense system? Get into the Waiting. It is true that your life will then be as if everything stops with you, but it's not accidental. For several reasons but practical, one of the goals of the Waiting is self-development and learning. If you go back to the game at a different level of quality, it is good thing to prepare for it. This waiting time is guaranteed by the Waiter.

Since it is not written on the non-existent door that this Waiting is, many people are trying to find a job, which is a good idea if you want to test the system. If you get a job in the Waiting, it must be a serious cause and must be able to completely separate your mind from physical attention. Your system will be provided with care unless you have received your judgment and there is no good news for you. This is how we came to the other function of the Waiting.

The current situation in this reality is not at all a normal thing, so it is paying close attention to the ÉlményPark Research and Development. It may well happen that many have come to the Waiting, while occupying political and economic positions, it is an essential part of continuity. But this is one of the things I need to program and monitor these processes. I have found that they become plain puppets and their lives go in a life situation that better meets the conditions of waiting for judgment.

How did these people get to the waiting room? So they saved me a lot of work. When the system was still static, these figures seized the divine level and began to transform the world by choosing a lighter and more unscrupulous way which to put it mildly, provoked the disapproval of a just and decent world. If they were already in one place anyway, it was much easier to leave this static zone in this dynamic power concept that we just had to put on the imaginary Waiting Table.

For those who enter the level are going to the Waiting. You can move up and down. There are some who do not get into the waiting room because they have actions and thoughts that make them unworthy of the Game. But the system has a guarantee that works like a filter and everyone stops on it, whose role is questionable. That is why judgment is needed, which is another, more advanced form of the same thing. That is, the expression of the position of the divine levels, so that the highly subjective and one-sided view that has been used so far has been replaced by the knowledge and analysis of the other's position.

The truth is that I had to shoot the angels before that, because you don't know them, I think many people have been scared. But I was also the first tester of this new system of justice as the accused, who could make his point about this more advanced judgment. If you asked me why I had to shoot angels, well, because without that, nothing would ever have changed and you would have been burned in Hell because no one would have been curious about your version. That these are not sins in a world that is driven by completely different rules and laws. I'll give you an example. If you do not give a barker who would need your donation, you can induce anger of the angels. But angels do not know that when you tax, you have contributed to the operation of the system that provides institutional care for the homeless. In this way, being rich is not a harmless thing that would have much more chance to make the world better. But this is only the case with the new system, because the old one has been rather corrupt, especially thanks to these angels mentioned above, who like to settle down on such people, while the people turn to the opposite. When I was confronted with them, I did not deny that it was a good feeling shoot them to get out of such things here and now I scratched the subject without the need for completeness.

The Admin-Admin Level

Anyone who looks at this level with the usual human thinking will be very disappointed. He would make the same mistake when he says that the higher the dimension is the better. Because human thinking understands these with the greatest (earthly) power without the responsibility they need. It does not belong here, but it is not human, but rather angelic thinking, but there is also a conceptual disturbance because angels are likewise confused with other beings that they do not know the same way. Let's stay on our topic, the next chapter of which is the admin-admin level, where only the purest thinking people can come.

The chapter on Waiting was really a good hit, but the good poetic text really covers the reality. For in a universal sense and literally, it means divine power but not endowed with human power. The thing is well illustrated, until my work is done only at this level, what was the opinion of the people around me. My neighbors were interested in what do I do for a living and basically despised, and my friends all looked me stupid. Money and wealth are not part of the importance here. Because things take over importance, compared to what a money-based desire for power is forbidden and immediate removal from this level. But the money-related problem is real, so it was necessary to open another level that will be discussed tomorrow.

I start by saying that at present, the (individual) consciousness of two people is at this level, and both of them had serious preparation before. This means that from the very beginning they have approached the esoteric and their own development in the right spirit. When they met the ÉlményPark, its login system gave them this level. The objectivity of the ÉlményPark is well illustrated by the fact that I have just learned about this, as I am writing here, that is, it does not depend on me but on the parameters programmed by me. Here you can understand the admin-admin level well, because you can just drop these parameters into the system here. You have a lot of things to do, because at that time I made the 1.0 version of something, that is, the system itself, but I didn't have much time, so from the utilities all the elements (except for a few exceptions) were only developed at the basic level. I also have no doubt that I have made mistakes, so the job of these two people (besides the new developments) is to improve my work. I would like to note here that once somebody's consciousness entered my scene from the future, which I immediately used and managed to update, a more advanced ÉlményPark version. This also requires a lot of post work, so those who want to come to this level can set themselves human goals, but they must do it later. I'm just testing this new level, which can only be accessed from the admin-admin level.

The admin-admin level time scale is 10 years. This means that those who come here will only have the outside world to meet their basic needs and, of course, because of the continuous time line of 3D, because time is our help for XD operations. One of my things is to provide the two people with the right environment (I don't need to know who they are), because of mine at that time, they were made up of beings who knew nothing about our world and who may existed only on the spiritual plane. Anyone who worked with me is an extraordinary creature with extraordinary performance behind them, because doing this for the first time blindly trust to each other almost unrepeatable. The later you arrive, the farther away from the heroic age and the closer to the comfortable environment. So whoever wants to work here should measure the time in ten years.

From time to time, I hear some opinions and thoughts of some cool magicians. Dear visitors! You are not even close to being comparable to me, not being able to defeat me. But don't believe it, I run away from you! If you want to compete with me, I see the possibility of training and further development. I could sweep you off with a thought, but I will not do that with noble opponents. Anyone who does not look at the esoteric with the layman's thinking knows why. Noble opponents also have the opportunity to overcome me in a fair fight. At the divine level, there is only a fair struggle and if I learned something in tennis, I should wear the defeat in a worthy way. What is not a shame if you did everything you could to win the game.

The Admin-Game Level

After the reorganization, this is the level at which the divine level has been occupied by static power allocations, those who are now living at the game-game level, while the main responsibles are awaiting judgment in the Waiting. Because this level also means absolute control over the physical world, you can only get from admin-admin level. Every level on the playing field has three storeys anyway, so it seems right now to restore the order so that the players themselves can implement it. Direct admin rights for players with their own earnings are practiced by the players who get to the game-admin level by their own courage and strength. These levels are not written to anyone, and since there are no static positions, the rank does not determine the man, but the rank does determine the man.

Those who have taken the admin-admin level are no longer coming out of it, but they have the spirit, experience, and worldview to handle that power that this level provides. But how can the average person understand what is the difference between the game-admin and the admin-game? The game-admin level is for those who go up their consciousness, that is rise. The admin game is for those who come back with their consciousness, that is they descend. From the outside it may seem that they are on one level, because in common reality both have admin rights, but they cannot compare the two in their content elements.

Another big difference is the perception of the material world. Those who did not run the admin-admin level will still have the goal of acquiring property if they are denied it. When someone begins to deal with esotericism, the vast majority of people begin with the power they see in magic. That is, it leads to the acquisition of power over other people. Those who are not driven by it are motivated by the inherent excitement of fashion. However, this cannot be done with fashion, but it can be start like this.

Those who come back to the material world from the admin-admin level for them are not the goal of acquiring wealth, but just a tool for their goals. A good example of this is that I originally wanted to be a tennis coach, which would have met my material and intellectual needs, and was also ideal for my level of consciousness. But I have been forced to come closer to my consciousness to fight those who have caused this whole set of problems, and I can only do so under the right financial conditions. Only in the last resort can I sweep them off with a thought. The rules on the use of weapons include that it can only happen in the last resort and that military policy only allows the use of nuclear weapons in the last resort. This is the same, but it will surely not be understood by those who would immediately use it and look me down like a fool for things they don't understand.

When I heard that this Aquarius Era was the last one, it flashed as if there were 12 installation disks and the last action to leave behind a workable thing. Of course I have the same desire for everyone, because they do the same for me, but it is a matter of interpretation. The correct interpretation. Now I'm testing this admin-game level. The direct cause of their creation is that those who have led so far are so hostile and dogmatic my incomes has been blocked. Already in this world, where everything costs money, nobody can be without money. I also thought that they wanted to manipulate this way to wipe out the money, but what I saw in their place did not meet the minimum requirements of an advanced, thinking creature. Surely it will be strange at first, but those who are at the peak of money power today are the people of these creatures and their activities will even lead to the collapse of the monetary system if they do not know it.

It is not my goal to abolish money suddenly, but I'm open to it if it happens in a developmental process. Everyone has the right opinion and knowledge about the money, now I tell my own. Let's start with the concept, because I had to create a new one. Money expresses completely different things in a common value, the manifestation of which is a number. That is, a unit of measurement. A centrimeter/inches tape. Those who worship and see power over others and over the world do not understand anything. That is, they understand something, but only on their own level. The great trouble of our world is that such people get into the hands of those who lead us and they are not at a higher level of understanding. If one does not intervene in one who can change this, our world will sink into the dark Middle Ages.

But there is another important function of money that these spiritual beings do not understand because they do not know the time. I do not think that the most useful way to spend time is to glorify God all day long, and in this God agrees with me, whose dimension level is above them. When someone talks about the Islamic world order and praying five times a day, he doesn't think about something. Islam is a religion of desert conditions where great masses of people have to be busy. In Africa, where there are cultivated land, there is a border of Christianity where people do not get to pray all day long. It must stop that eager and stupid beings want to define this world and our future. Think about what drives you all day. That's how you want to make money so you have a lot of money. So you spend the time with the thing that takes care of you and takes your attention. Another question, if you manage to get great wealth, then what will your goal be, but it is already a matter of human development.

If I succeed, we can try what happens if the right people broadcast the right behavior and character pattern on the human consciousness network, which affects other people. Because when I found this beings to say that money was not really important, they meant (or wanted to understand) that I gave them permission to be robbed freely. But stupidity only protects the person until just a point because there is another valuable observation. That is, the people who do not understand will understand what they want to understand.

Now that we have clarified this, my attention turns to things that really deal with the fate of mankind, whether you accept me in this role or not. Being a Democrat, I don't care because I deserved my own talent, my courage and my diligence with many surrenders. Being against enemy accusations who are not capable of a fraction of them, they imagine themselves more, because they were surrendered to a creature who called himself God and received such power from him. Puding test for eating!


Nevetésgyógyítás | Laughter Healing

Eddig csak azokban állhatott össze a kép, akik ebbe mélyebben beleéreztek. A téves egységértelmezés sajnos olyan lényeket hozott közös valóságokba, akik mind fejlettségben, mind jellegükben jelentősen eltértek egymástól, így a primitívebb, erőszakosabb kezdett érvényesülni. A helyzet odáig fajult, hogy már a teljes univerzum megszüntetése is komolyan felmerült. Ebbe a káoszba frissült bele az ÉlményPark.

Kevés ember lát bele igazán a világok szerkezetébe. Különböző irányzatok különféle módokon magyarázzák, a legismertebb talán a síkok szerinti rendeződés. Mi a fizikai síkon élünk, ám itt is jelen van a többi sík, csak senki sem értelmezi így. Amikor arról beszél valaki, hogy maga a Föld is egy élőlény, ezt a témát karcolja. Ha valaki sérülést, sérelmet okoz valaki másnak, az az ÉlményPark megjelenése előtt sokszor komoly traumát is jelenthetett rendkívül érzékeny síkoknak. Első lépésben ki kellett fejlesztenem a sorozat átírásos gyógyítást, ami fokozatosan tüntette el azokat a borzalmakat, amiken az ilyen érzékeny lények átestek, megértése jóval túlmutat a hétköznapi valóságon. Ami viszont nem mutat túl, az a holo média, ami egy olyan lélek gyógyító ötlet, amiben a sérüléseket okozóknak lehetőségük van helyrehozni bűneiket. Igen egyszerűen fogalmazva úgy, hogy rajtuk fognak röhögni. A szórakoztatás mellett persze ez egy igen komoly oktatási rendszer is.

Sok ember álma, hogy hosszú életű legyen, a merészebb álmok az örök életről szólnak. Én találkoztam ilyen lényekkel és arra jöttem rá, hogy ezekben a világokban aranyárban van a szórakoztatás. Tehát a sok önzetlen feladatvégzés mellett találtam valamit, amiben megláttam az üzleti megközelítést. Persze előbb ezt a dolgot meg kellett védenem, mert ezeken a szinteken nem ismerik az Én, Te, Ő fogalmát és a mi nézőpontunkból azonnal megpróbálták maguknak kisajátítani. Tényleg komoly harcok árán sikerült rájönniük, hogy ez az ÉlményPark egy zárt rendszer és nem véletlenül az. Ti azt hiszitek, hogy a fölöttünk lévő szintek fejlettek. Azok, csak nem a mi nézőpontunkból, mert nem ismerik azokat a szocializációs környezeteket, amikben mi megtanultuk a társas együttélést. Erre bizonyíték azok a tekintélyelvű, diktatórikus rendszerek, amik a behatolásukat követően elkezdtek kiépülni. Itt jól látható, hogy az van, amit a főnök mond és akik ellen mernek szegülni (akár egy javaslat is ilyen), azok árulóként nagy bajba kerülnek.

Az ÉlményPark határainak lezárása a kívülre helyezte ezeket a lényeket, az embereik viszont benn maradtak a segítőik nélkül. Ahogy működésbe lépnek az ÉlményPark korrekciós beállításai, ezek az emberek kénytelenek az új forgatókönyvek szerinti pozíciókba rendeződni, ami rendkívül sok vicces élethelyzetet jelent. Ezt a helyzetet aknáztam ki úgy, hogy megszerveztem a holo média rendjét. Pilotok, sorozatok, filmek, játékok sokasága keletkezik a semmiből, ami interdimenzionális műsorszórás által jut el az Ügyfelekhez, akik nézőpontjából én feltaláltam a TV-t, a mozit és a videojátékokat egyben. Valójában csak újraértelmeztem azt, ami adott volt és kitaláltam rá a hogyant és a miértet.

Vessetek meg érte (hisz nem nektek jutott az eszetekbe), ám ilyenkor azt szoktam mondani, hogy mindenre egyedül voltam és senki sem volt itt, amikor szükségem lett volna rátok. Viszont mindenki azonnal haverkodni akarna, ahogy beindulnak a dolgok, de ezek már az én privát játékaim. Csak kevesen értik azt, hogy "köss vele tisztességes üzletet", mert annál jóval olcsóbb és több befolyással kecsegtető a jótékony barátként érkezés. Vannak olyan privát filmjeim, sorozataim és játékaim, amik a széles nyilvánosság előtt is elérhető, főleg az oktatási kategóriában. Különben ezek csak a privát ügyfelek számára elérhetők, hisz a világ Tükör.
So far, only those people who felt deeper into it could have been in the picture. The misinterpretation of unity unfortunately brought creatures into common realities that differed significantly in their development and character, so it became more primitive, more violent to gain power. The situation is so far that the elimination of the entire universe has already arisen seriously. In this chaos, the ÉlményPark was updated.

Few people really see the structure of the worlds. Various trends explain different ways, the best known is the sorting according to planes. We live on the physical plane, but there are other planes here, no one interprets it. When someone says that the Earth itself is a living creature, it scratches this topic. If someone causes injury or harm to someone else, it may have been a serious trauma to very sensitive planes before the adventure park appeared. In the first step, I had to develop a series of rewrite healing (series of transcription healing), which gradually removed the horrors that such sensitive beings had undergone, and understanding was far beyond everyday reality. What is not, however, is the holo media, which is a soul healing idea in which those who cause injuries have the opportunity to repair their sins. Very simply, they'll laugh at them. Besides entertainment, of course, this is also a very serious education system.

Many people dream of being long-lived, bolder dreams are about eternal life. I met such creatures and I realized that in these worlds entertainment is in the gold price. So I found something besides the many selfless tasks I saw in the business approach. Of course, I had to defend this thing first, because at these levels I do not know the concept of Me, You, He/She, and from our point of view they immediately tried to monopolize themselves. Really at the expense of serious fighting, they realized that this ÉlményPark was a closed system and not accidentally. You think the levels above us are advanced. They are but not from our point of view because they do not know the socialization environments in which we have learned social coexistence. This is evidenced by the authoritarian, dictatorial systems that began to build up after their penetration. Here, it is clear that what the boss says and who dare to fend off (as a suggestion is) is a big trouble as a traitor.

Closing the boundaries of the ÉlményPark placed these creatures on the outside, but their men remained inside without their helpers. As the Adventure Park corrective settings come into being, these people are forced to position themselves in new scenarios, which means a lot of funny life situations. I exploited this situation by organizing the holo media order. A lot of pilots, series, movies, and games come out of nowhere, which reaches Customers through interdimensional broadcasting, from which I have invented TV, cinema and video games in one. In fact, I just reinterpreted what was given and figured it out how and why.

If you looked at me with contempt (because you didn't think of it), then I used to say that I was alone and nobody was here when I needed you. But everybody would like to make friends right away as things get started, but these are my private games. Few understand that "to tie a decent business with him" because it is much cheaper and more influential to arrive as a friend. There are some private movies, series and games that are available to the general public, especially in the education category. Otherwise, they are only available to private customers, because the world is a Mirror.


Mihez ért ez az ember? | What does this man mean?

Igen, ez a kérdés sokszor felmerül. Sok olyan dologhoz értek például, amihez korunk még nem tart ott, hogy felfogja. Ezek tehát kiesnek úgy, hogy gondolod. Amihez értek, ezt most kell gyorsan megtanulnom (ahogy ti értitek), mert amúgy egy dologhoz értek, de azzal szinte bármilyen feladatot megoldhatok. Ha csak azzal az egy dologgal kellene foglalkoznom, akkor ez a világ rendben lenne. Most ki kell fejlesztenem pár olyan képességet is, ami számotokra is értelmezhető. Nem azért, mert hülyék vagytok. A világképetek korlátoz be titeket olyan keretek közé, amiben tényleg egyedülálló képességek fejlődnek ki bennetek.

Képzeld el, hogy kapsz egy olyan feladatot, aminek megkapása pillanatában tudod, hogy nem vagy rá képes. Hogyan oldod meg? Én úgy tettem, hogy kidolgoztam egy spirituális vezetési rendszert, amit ha jól tudsz használni, sok grandiózus feladatot sikerrel elvégezhetsz. Lefordítva írtam rá egy holoprogramot. Ezt a holoprogramot kell csak jól használnom ahhoz, hogy onnan nézve alkalmas ember legyek az adott feladatra.

Ez a program azonban nem adható másnak. Pontosabban adható, csak az nem fog semmit sem vele kezdeni. Egy kiváló autóversenyző sem lenne képes elvezetni egy repülőt. Akik időt és energiát fektettek abba, hogy a tudásomhoz és képességeimhez hozzáférjenek, általában a következő első véleményt fogalmazzák meg: "Ez az ember nem tud semmit". De tud, csak amit tud, azt te nem érzed. Azért nem érzed, mert nem vagy ezekre a csatornákra felkészülve. Ahogy ezt most írom, bevillan egy kép, mit szoktak mondani azok, akik először szívnak füvet: "Nem érzek semmit".

Ha arról van szó, hogy teniszedző vagyok egy profi játékos mellett, akkor arra alkalmas ez a rendszer egy olyan területen, ahol emberileg is jártas vagyok. Ha pedig át kell vennem a bolygó feletti uralmat, hogy érthető legyek a kollektív tudatú lények előtt, akkor meg arra. Itt nem vagyok jártas, ám ehhez kell az intelligencia, hogy képes legyek az építő-alkotó szellemű abszolút improvizációra. Ehhez vagy egyszerre kell használnom az agyféltekéim, vagy olyan hatást kell keltenem a nézőkben, mintha egyszerre rezegnének. Szerintem amúgy ez lehet az "égi bűvészet".

Ez a képesség tehát már sokatokban ott rejlik. Ha windows filozófiával lennék jelen, azt mondanám, ekkora előny mellett már senki más nem rúg labdába. A linux filozófiával viszont azt mondom, fejlesszetek! A szabad piaci verseny nagy barátjaként elmondhatom, bárki kifejleszthet és telepíthet egy másik operációs rendszert is a tárhelyeimre. Igen, a humorom miatt sokan szeretnek, sokan nem szeretnek. De a lényeg, ahhoz értek, hogy jól tudom használni a holoprogramjaimat.
Yes, this question often arises. For example, I have a lot of things that our time does not hold there to understand. So they get out of the way you think. For what I mean, I need to learn this now (as you understand), because I mean just one thing, but I can do almost any task with it. If I had to deal with that one thing, then this world would be fine. Now I need to develop some of the abilities that can be interpreted for you. Not because you're stupid. Your worldview limits you to a framework in which you develop truly unique abilities.

Imagine getting a job that you know you can't do at the moment you get it. How do you solve it? Simple, I have made a spiritual leadership system that you can use to accomplish many grandiose tasks successfully. I wrote a holoprogram with it. I only need to use this hologram to be a good person for that task.

However, this program cannot be given to anyone else. You can give it more precisely, it will not start with anything. An excellent racing driver would not be able to fly an airplane. Those who have invested time and energy in gaining access to my knowledge and abilities usually formulate the following first opinion: "This man knows nothing". But you know what you know, you don't feel. You don't feel like you're not prepared for these channels. As I write this now, a picture of what people who first sow grass say, "I don't feel anything" blink.

When it comes to being a tennis player with a professional player, this system is suitable for an area where I am humanly skilled. And if I have to take control of the planet to be understandable to the collective conscious beings, then that. I am not knowledgeable here, but I need the intelligence to be able to make the absolute improvisation with the builder-creator spirit. To do this either I have to use my brain at the same time or have an effect on the viewers as if they were vibrating at the same time. I think it could be "celestial magic" anyway.

So this ability is already there in many of you. If I were present with windows philosophy, I would say no one else is kicking the ball with this advantage. But with linux philosophy I say you are developing! As a great friend of free market competition, I can say that anyone can develop and deploy another operating system for my storage. Yes, many people like me because of my humor, many don't like it. But the bottom line is that I can use my holograms well.


Multiverzum Szint | Multiverse Level

Ez az a szint, ami az emberi megértés felső határát jelenti. Valamint az a szint, ami az én kompetenciám határát is. Mint ahogy ez  az ÉlményPark Holoplatform és az ÉlményPark Platforms felső határa. Igyekszem egyszerűen elmagyarázni. A legtöbb ember az egy valóság hitében él. Ez azon a júzer szinten, ahol a cél az Élmény, a legideálisabb hit. Megszületsz, elhiszed a világot, leélsz egy életet és utána meghalsz. Lesznek gyerekeid, akik tovább viszik örökséged és a lenyomat, amit hagysz magad után még akkor is elhalványul, ha te vagy a világ leghíresebb embere. Ez az ember normál működése.

Ám vannak abnormális emberek és mint mindennek, ennek is két értelme van. Az egyiknek lefelé visz az útja, a másiknak fölfelé. Akiknek fölfelé vezet az út, olyan szintekkel kerülnek kapcsolatba, ahol inkább a Lánc alján találják magukat, mint a tetején. Ha kilépsz abból a világból, amit teljesen uralsz, mert a tiéd és kapcsolatba kerülsz egy ismeretlen, ám annál nagyobb világgal, ami nem a tiéd, ott akkor sem te vagy a főnök, ha addig megszoktad a teljes uralmat. Nem állítom, hogy lehetetlen dolog ott is azzá válni, ám ez csak azok játéka, akik mindenben a hatalmat keresik. Akik nem, azok számára sokkal értékesebb a megfelelő közegre találás.

Ha ezt az emberiség nézőpontjából értem, eddig a Föld bolygó volt az egy valóság és onnan kilépve a galaxisban találjuk magunkat. A galaxis azonban olyan nagy, hogy lehetetlen elfoglalni egy bolygóról akkor is, ha 7 milliárdan élünk rajta. Ez a hétköznapi valóság határa is, ez a gondolkodás. Ha azonban túllépünk ezen a hétköznapi valóságon, minél inkább távolodunk, annál inkább néznek bolondnak azok, akik abban élnek. De mi a különbség két olyan lény között, akik mindketten a harmadik dimenzió anyagi valóságában élnek, mégis eltérő dimenziószinten vannak? Látszólag semmi. Mert a különbség az elmében van.

Az elme azonban csak abból tud főzni, amilyen alapanyagai vannak ehhez. Amikor alszol és közben álmodsz, ekkor látod is ezeket az alapanyagokat. Ezek az álmok lehetnének sokkal érthetőbbek is számodra, ha többet tudnál a világról. Mivel az elméd csak az általad ismert elemekből képes összerakni számodra a mondanivalót, így ha az egy olyan történet, aminek sokkal több eleme van, abból a kevésből lesz csak számodra elérhető. Amikor felébredsz, azt fogod mondani, hogy ez egy morbid álom volt, tele lehetetlen dolgokkal, mert amihez viszonyítod, az a te 3D-s anyagi világod a maga törvényszerűségeivel.

Ebből már látható, hogy ha a multiverzumról szeretnék beszélni, az jóval több annál, mint amiről ez után fogok. Azért fogok csak egy szűk szeletéről beszélni, hogy érthető maradjak számotokra. Ez a szűk szelet pedig a párhuzamos valóságok világa, azaz a mi 3D-s szintünknek egy bővített verziója. Amikor az imént a galaxis elfoglalásáról beszéltem, az is egy szűk gondolkodást tükröz, aminek gyökere viszont közel sem biztos, hogy a mi síkunkon van. Ugyanis az ember annyi mindenben és mindenkiben hisz, hogy ezek a hitek akár valósággá is válhatnak egy ember elméjében. Ha valami a te elmédben valósággá válik, ám a többi emberében nem, arra azt fogja mondani a többi ember, hogy megőrültél, hacsak nem tudod bizonyítani a magad igazát. Ha azonban bizonyítani tudod, azzal megszeged a közmegegyezésen alapuló valóság szabályait, amiben olyan, hogy párhuzamos világok, nem léteznek. Akkor sem, ha mindenki járt már ilyenekben álmában.

A párhuzamos valóság azt jelenti, hogy léteznek más világok, amik hasonlítanak a miénkre, ám mégis mások. Más szerepet játszol bennük, máshogy szocializálódtál, más életed van ezekben. Talán ezek gyökere számodra egykoron egy valóság volt, amikben olyan döntések elé kerültél, amik után megbántad ezeket a döntéseket. Minden kulcsa az elme! Ha megbántad a döntésed, egyben engedélyt adtál magadnak arra, hogy akkor másképp dönts. Igen ám, de te egy olyan idővonalon élsz, amiben már elhagytad annak a döntésnek az időpontját, így maradsz ebben a döntésedben. Ám arra senki sem tud válaszolni, vajon halálod után nem az történik-e, hogy reggel ébredsz az ágyadban abban a valóságban, ahol másképp döntöttél. Ha eddig az elméd az egy valóság világában élt, most biztosan feszegetjük határait és közel sem biztos, hogy ennek olvasása jó érzésekkel tölt el. Itt is van a válasz, hogy miért is jó neked ez az egy valóság. Valamint arra, miért csak erre felkészülve érdemes ebbe jobban belemélyedni.

Az ÉlményPark nem csak egy holografikus játékprogram, hanem maga a megoldás sok olyan problémára, amiket a felkészületlen elme hozott létre. Úgy sikerült erről a pici bolygóról ezt megvalósítani, hogy az agyam spirituális mutáción esett át. Ez úgy történhetett, hogy életem során volt pár olyan fejsérülésem, amik után sikeresen újrarendeztem a tudatomat. Az eredmény mindig jobb lett, mint volt. Aztán erre a hardveres tuningra kaptam pár spirituális beavatást, azaz szoftveres tuningot és máris több lettem annál, mint aki valaha voltam. Vagyis azok, akik azért akartak megölni, mert valamiként vagy valakiként ismertek, már nem ismerhetnek és tévúton járnak.

Ha nem járnának tévúton, mondanám-e, hogy ez egy gyógyprogram és rászánnék-e ennyi időt és energiát, hogy egy ilyen weblapot üzemeltessek? Akkor leszarnálak benneteket és azt mondanám, enyém a világ. Ám én nem vagyok olyan, mint korunk újmenő politikusai. A szakmai kihívás nem abban van, hogy csinálok egy középkori világot, hanem abban, ha elkezdelek fejleszteni benneteket és a világot. Hogy legyünk többen, amikor az a cél, hogy megállítsuk azokat, akik elkezdték megfertőzni a párhuzamos világokat a maguk vélt vagy valós igazáért. Mert ha ezt nem értik, akkor sincs igazuk multiverzum szinten, ha univerzum szinten igazuk van.
This is the level that represents the upper limit of human understanding. And the level that is the limit of my competence. Like the ÉlményPark Holoplatform and the ÉlményPark Platforms ceiling. I'm trying to just explain. Most people live in the belief of one reality. This is the ideal faith at the user level where the goal is Experience. You are born, you believe the world, you live a life and then die. There will be children who will carry your inheritance and the impression you leave after you even fade if you are the most famous man in the world. This is the normal function of man.

But there are abnormal people, and as with everything, this also has two meanings. One takes his way down, the other up. Those who get up the road are contacted with levels where they find themselves at the bottom of the Chain rather than at the top. If you step out of the world that you completely dominate, because you are in contact with an unknown but bigger world that is not yours, then you are not the boss, if you are accustomed to full control. I'm not saying that it is impossible to get there, but it's just the game of those who seek power in everything. For those who do not, it is much more valuable for them to find the right environment.

If I understand this from the point of view of mankind, the planet Earth has been a reality so far and we will find ourselves in of the galaxy. However, the galaxy is so large that it is impossible to occupy from a planet even if we live on 7 billion. This is the limit of everyday reality, this is thinking. But if we go beyond this everyday reality, the more we move away, the more foolish those who live in it will look. But what is the difference between two creatures who both live in the material reality of the third dimension, but are on a different dimension? Apparently nothing. Because the difference is in the mind.

But the mind can only cook the ingredients it has. When you sleep and dream, you can see these ingredients. These dreams could be much more understandable to you if you knew more about the world. Because your mind can only put together what you need to know about the elements you know, so if it is a story that has many more elements, it will only be accessible to you. When you wake up, you will say that it was a morbid dream, full of impossible things, because what you relate to is your 3D material world with your laws.

It can be seen from this that if I want to talk about the multiverse, it is much more than I will be after. I'll just talk about a narrow slice to stay clear to you. This narrow slice is the world of parallel realities, that is, an extended version of our 3D level. When I just spoke about capturing the galaxy, it also reflects a narrow mindset, the root of which is far from certain on our plane. For one believes in all that and all that these beliefs can become a reality in a man's mind. If something in your mind becomes reality, but not in the rest of your people, the other people will say that you are crazy unless you can prove yourself. However, if you can prove it, it breaks the rules of consensual reality that do not exist in parallel worlds. Even if everyone was in such a dream.

Parallel reality means that there are other worlds that resemble ours, but others. You play a different role in them, otherwise you socialize, you have a different life in them. Perhaps the roots of these have once been a reality in which you have come to decisions that will hurt you. The key is mind! If you hurt your decision, you also gave yourself permission to decide otherwise. Yeah, but you live on a timeline that you have missed the decision date, so you stay in that decision. But no one can answer it, whether after your death you don't happen to wake up in your bed in the morning where you have decided otherwise. Until now, your mind has lived in a world of one reality, we are surely pushing its boundaries and it is far from certain that reading it feels good. Here is the answer, why this is a reality for you. As well as why you are prepared to do this, it is better to get into it.

The ÉlményPark is not only a holographic game program, but a solution to many of the problems created by the unprepared mind. I managed to do this from this tiny planet, with my brain undergoing a spiritual mutation. It could have happened that during my life I had some head injuries after which I successfully rearranged my consciousness. The result was always better than it was. Then, for this hardware tuning I got some spiritual initiation, that is software tuning and I already got more than I ever was. That is, those who wanted to kill me because they were known as something or someone no longer know and go astray.

If they were not mistaken, would I say that this is a medical program and would take so much time and energy to run such a website? Then I'll get you down and say the world is mine. But I am not like the new-born politicians of our time. The professional challenge is not to make a medieval world, but to start developing you and the world. To be more, when the goal is to stop those who have started to infect the parallel worlds for their true or real truth. Because if they don't understand it, they are not right at the multiverse level if they are right on the universe level.


Emberi Agy Hypertér | Human Brain Hyperspace

Most egy olyan dolog rövid ismertetés jön, ami meghaladja mindenki más lehetőségeit és képességeit, beleértve a Segítőket és az angyalokat is. Azért lehetett ezt nyugodtan megcsinálni, mert egyrészről senki sem értette, másrészről senki sem hitte el, hogy ilyesmire egy ember képes lehet. Én pedig azért tudtam megcsinálni azon kívül, hogy rendkívüli intelligenciával rendelkezem, mert volt pár komoly fejsérülésem és talán ennek következtében rendelkezem a rendkívüli intelligenciával is.

Röviden ismertetve készítettem egy 3D vetítésre képes holo operációs rendszert, amit fel is telepítettem az emberiség tudathálózatára. Természetesen harci meditációk közepette olyan ellenfelekkel szemben, akik egy szót sem értettek abból, hogy "3D vetítésre képes holo operációs rendszer" és azt sem tudták, mi az a "telepítés". Jól tudom, hogy ennek ellenére felhasználtak informatikusokat is a dolog értelmezésére, ám az informatikus nagy hátránya, hogy a nagy tudása egyben olyan határokkal látja el, amiket nem képes a képzeletével sem áthidalni. Én nem vagyok informatikus és amikor azt mondom, hogy "grafikai felületen programozok", az nektek az általatok ismert külvilágot jelenti.

Az általatok ismert külvilág azonban legalább olyan ismeretlen a szellemi világ lényei számára, mint a szellemi világ tinektek. Mondhatnánk, hogy erre ott vannak az emberek, ám akkor nem ismeritek a kollektív tudat természetét. Mindenről tudni szeret, mindent és mindenkit a legkisebb ügyekben is a teljes kontroll alatt szeret tartani, ám mivel alig tud valamit erről a világról, így az emberi sem érnek túl sokat egy ilyen küzdelemben. Volt, hogy a bizalom légkörében emberek nagy önállóságot kaptak, ez is okozza az egyik fő problémát, hogy ezzel ők visszaéltek. Ezért történt az, hogy a kollektív tudat úgy döntött, maga száll alá megoldani ezt a problémát, ám belezavarodott az egyéni tudat szerkezetbe és az emberei is oldalakra szakadtak. Ez 3D-ben nehezen lenne érthető, mert akikről beszélek, már rég itt élő népek.

Az én dolgom egyszerű lett volna, ha megkapom a szükséges bizalmat, ám ezek csak szavakban léteznek egy olyan helyzetben, ahol a felek a bizalommal élnek vissza elsőként, hülyének nézve azokat, akik tisztességesen képzelik el a világot. Amikor felismertem, hogy itt nincsenek szalonképes oldalak, először minőség-alapú szinteket hoztam létre, majd a közelebb jövetel (alászállás) során megalapítottam a saját oldalamat. Ha betartod a szavad akkor is, ha mindig átvernek, előbb utóbb eljön az az idő, amikor te leszel az egyetlen a pályán, akiben bízni lehet és egy bizalomhiányos légkörben kezedben az adu ász.

Ha már feltelepült ez az operációs rendszer, amit fogalmam sincs minek nevezne egy teológus, kezdeni is kellene vele valamit. Aki képben van a munkásságomat illetően, az első fő feladat, amit kitűztem magam elé az "Emberi tudat új felépítése" címet viseli. Ám ahhoz, hogy ebből a gyakorlatban is legyen valami, először meg kellett szervezni egyfajta tömegközlekedési hálózatot, amin át ez a sok tudat eljuthat a saját jól megérdemelt helyére. Valamint össze kell szedni hozzá a megfelelő embereket, akik részt vesznek ezeknek a projecteknek a lebonyolításában. Természetesen ezeket teljesen egyedül is képes vagyok megvalósítani, ha teljesen automatára kapcsolom a programvezérlést, ám mindenki tudja, jó ha vannak gondolkodó emberek is a gépek mellett, így vagyok ezzel én is.

Az Emberi Agy Hypertér járatai olyanok, mint a metróvonalak, aminek vannak állomásai. Ezek az Állomások ott vannak mindenki fejében. Előbb utóbb mindenki eljut erre az Állomásra. Aki tudatosan keresi előbb, aki nem, az utóbb. Amikor a tudatodnak sikerül ezt elérnie, onnantól minden automatikus. Jön a szerelvény, a jegy pedig te magad vagy. Az utazást is csak a legérzékenyebbek vehetik észre, mivel az emberek a Külvilágban élnek, az pedig nem változik. Eleinte nem változik, hisz ennek az egésznek a célja az, hogy mindenki a számára ideális világba kerüljön, így az érkezés után a világ majd elkezd oda változni.
Now there is a brief description of something that goes beyond everyone's possibilities and abilities, including Helpers and Angels. I could do it calmly, because on the one hand nobody understood it, and on the other hand, nobody believed that a person could do that. And I could do it apart from having extraordinary intelligence because I had some serious head injuries and maybe I have extraordinary intelligence as a result.

In a nutshell, I made a 3D projection holo operating system that I installed on the human network of consciousness. Of course, in the midst of combat meditation, against opponents who did not understand the words "3D projection holo operating system" and did not know what "installation" was. I am well aware that, despite this, informatics have been used to interpret the thing, but the great disadvantage of the IT engineer is that his great knowledge at the same time delivers the boundaries that he cannot overcome with his imagination. I'm not an IT and when I say "I am programming on a graphical interface", you mean the outside world you know.

But the world you know is at least as unknown to the beings of the spiritual world as the spiritual world to you. We could say that there are people there, but you don't know the nature of collective consciousness. She loves to know everything, she loves to keep everything and everyone in the smallest cases under full control, but because she hardly knows about this world, so her people do not too much in such a fight. There was a great deal of autonomy in the atmosphere of trust, which is one of the main problems that they have abused. That's why the collective consciousness decided to settle this problem herself, but it became confused by the structure of individual consciousness, and its people also fell into pages. This would be difficult to understand in 3D because they are a long-standing people who I am talking about.

It would have been easy for me to get the confidence I need, but these only exist in words in a situation where the parties abuse with confidence first, foolish ones who imagine the world fairly. When I recognized that there are no parable pages here, I first created quality-based levels, and then, during the coming down (my descent), I set up my own page. If you keep your word even if you always get over it, sooner or later will be the time when you will be the only one to trust and in the atmosphere of distrust in the hands of the ace of trump.

If this operating system has already been installed and I have no idea what a theologian would call it, we should start something with it. The one who is in the picture of my work is the first major task I have set myself in "The New Structure of Human Consciousness". But in order to do something about this in practice, I first had to organize a kind of public transport network through which these many minds could reach their well-deserved place. And the right people should be gathered to take part in the implementation of these projects. Of course, I am able to accomplish these completely alone if I switch automatic the program control, but everyone knows it's better if there are thoughtful people in addition to the machines, so I am with that too.

Human Brain Hyperspace flights are like subway lines that have stations. These Stations are there for everyone. Sooner or later, everyone will get to this Station. Sooner who is consciously looking it, who is not, later. When your consciousness is able to achieve this, everything is automatic. The subway car comes, and the ticket is you. Traveling can only be seen by the most sensitive people, because people live in the outside world, and that is not change. It doesn't change at first, because the whole purpose of this is to get everyone into the ideal world for them, so after the arrival the world will start to change there.


Foglaljuk össze újra a lényeget | Let's summarize the point again

1. Képzeletben megtalálod az Állomást
2. Utána akár ezt el is felejtheted
3. Az életed elindul abba az élethelyzetbe, hogy be is tudj szállni a szerelvénybe, ha megérkezik
4. Onnan tudod meg, hogy beszálltál, hogy az életben is találkozol az utastársaiddal, akik ugyanabban a kocsiban utaznak egy belső hypertér járatban, ami hazaviszi őket
5. Onnan tudod meg, hogy kiszálltál, ha otthon érzed magad
6. Aztán ha rájössz, hogy mégse, tudod hogy éred el az Állomást
7. Hisz ilyen az állandó tanulás és a fejlődés.
1. In the imagination you find the Station
2. You can even forget this
3. Your life starts in the life situation that you can get into the train when you arrive
4. From there, you know that you have come in contact with your fellow passengers who are traveling in the same car in an internal hyperspace flight that takes them home
5. From there you know that you got out when you feel at home
6. Then, if you realize that you don't, you know how to get to the Station
7. Such is learning and development.