Hogyan tudsz gyorsan nagyot fejlődni | How can you develop yourself fast

Ha megnézel egy sci-fi filmet vagy egy misztikus sorozatot, mint például a Matrix és a Képmás és azt meg is értetted, az technikailag beavatásnak számít. Azaz fejlődött az agyad és felészült bizonyos emelt szintű dolgok megértésére. Azért nem lesz mindenkiből azonnal szuperhős és varázsló, mert az ilyesmi egyrészről nem azonnal történik, másrészről a tudás csak a történet egyik fele, a másik a hited. Vagyis mit tudsz és hiszel a világról. A világ pedig igazodik hitedhez.

If you watch a sci-fi movie or a mystical series like The Matrix and Counterpart and you understand it, it is technically considered initiation. That is, your brain has evolved and prepared to understand certain elevated things. Not everyone will immediately become a superhero and a wizard because on the one hand this kind of thing does not happen immediately, on the other hand knowledge is only one half of the story and the other is your faith. That is, what you know and believe about the world. And the world adjusts to your faith.Az agyfejlesztés tulajdonképp nem más, mint valamilyen technika segítségével kinyitogatsz benne cellákat. Ilyen technika az is, ha megnézel egy filmet, vagy elolvasol egy könyvet. Buddhából úgy lett Buddha, hogy elment egy erdőbe és ugyanezt tette. Egyedül volt és meditált. A meditáció is egy nagyon hatásos agyfejlesztő technika, ám a modern világ gyors tempója és pénzigénye miatt csak keveseknek adatik meg, hogy évekre otthon üljenek és kizárják a külvilágot. Mi akkor a megoldás?

A megoldás az lett, hogy egy ember beült egy lakásba egy európai nagyváros közepén 20 évre és kitalálta azt, hogy a többi embernek ne kelljen évekre beülnie egy lakásba ha nem akar. Ha akar, akkor a megoldás, aminek a neve Élménypark Holoplatform, egy spirituális támogató háttérré válik. Ha pedig nem akar, de lehetőségei és bevállalásai függvényében részt szeretne venni az emberiség fejlettebb szintre lépésében, akkor ugyanez a rendszer ebben segíti. De hogyan?

Hogy hogyan, azt úgy tudod a legkönnyebben megérteni, ha elképzeled a világot úgy, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élsz, azaz benne játszol. Így nézve rengeteg eddig homályosan misztikus dolog mindjárt könnyen érthetővé válik, hisz te a karakter vagy ebben a játékban, ám ezt a karaktert lehet fejleszteni. A természetfeletti is mindjárt természetközeli lesz, ha nem a karakter, hanem a játékos szemével nézed a dolgot. Ha te egy PC/PS kalandjátékkal játszol, akkor sok funkció is természetfelettinek tűnhet a karaktered szemében, nem? Ha hirtelen öntudatra ébredne és megkérdezné tőled, hogy mi az a tér és az idő, mit válaszolnál neki? Szerintem ugyanazt, amit az angyalok nekünk.

Azért használom az angyal kifejezést, hogy érthető legyek, mert nem minden hang és energia angyali, ami föntről érkezik. Ott van még a Felettes Én, aki egészen addig felettes, amíg a dimenziószintje a tiéd fölötti. Ugyanis a dimenziószintedet emelni tudod úgy, hogy a tested marad ebben a 3D-s környezetben, ám a tudatszinted változik. Erre fel kell készíteni az agyadat és a személyiségedet, amihez idő kell és (sokak szerint) szenvedés. Mivel sokan a szenvedés részét kihagynák, ezért virágzik a spirituális feketepiac, ahol akár gyorsan is beszerezhetsz magadnak olyan beavatásokat, amikért mások dolgoztak meg. Lassan érintjük azt, miért is kell a világot rendbe tenni. Ugyanis sokan szereztek úgy nagy hatalmat, hogy ezért nem tettek semmit, vagyis ezek a karakterek úgy lettek sikeresek és gazdagok, hogy (hűbéri) szövetséget kötöttek olyan magasabb dimenziós lényekkel, akik a szolgálataikat jutalmazzák. Ha ez így folytatódik, az emberiségnek olyan értelemben, ahogy mi a jövő felé tekintünk, vége lesz.

Négy bekezdés és néhány perc alatt eljuthattál a megértés egy másik szintjére. Ám ez még nem ezotéria. Ezotéria akkor lesz belőle, ha önmagaddal foglalkozol, azaz a saját belső világodat fedezed fel. Ha másokkal foglalkozol és ehhez használod az elméd erejét, az már a mágia. Az elméd erejét természetes formában is megemelheted, úgy hívják, hogy álom, félálom, elbambulás. Valamint mesterséges módon is, amit tudatmódosító szereknek, más néven drogoknak nevezünk, de ebbe beleértek sok vény nélkül is kapható gyógyszert is. Ha egy modern világban élő ember elkezd elmélkedni, az nem más, mint használja elméjének lehetőségeit és bizony a képességeit is. Gyorsan nagyot úgy tudsz fejlődni, ha sokat gondolkozol olyan dolgokon, amiket talán az imént említett filmek és sorozatok inspirálnak.

Végezetül jöjjön egy gyors IQ fejlesztési technika. Semmi mást nem kell tenned, mint reálisan látni magad mások szemével. Ne őket kérdezd, mert csak kevesen válaszolnak őszintén neked. Ezt neked kell felderítened és ha sikerül, nagyon sokat tanulhatsz belőle. Legalább annyit, mint a vereségekből és kudarcokból, amik a későbbi sikereidet alapozzák meg. Feltéve ha ezt az utat választod, így nagyobb hozzáférést is kapsz az ÉlményPark titkaihoz.
Brain development is actually nothing more than opening cells in it using some technique. One such technique is to watch a movie or read a book. Buddha became Buddha by going to a forest and doing the same. He was alone and meditating. Meditation is also a very effective brain development technique, but due to the rapid pace and money requirements of the modern world, few are given to sit at home for years and exclude the outside world. So what's the solution?

The solution was for one person to move into an apartment in the middle of a European city for 20 years and figure out that other people wouldn’t have to move into an apartment for years if they didn’t want to. If you want, the solution, called ÉlményPark Holoplatform becomes a spiritual supportive background. And if you don’t want to, but want to participate in taking humanity to a more advanced level, depending on your abilities and commitments, the same system will help you do that. But how?

How, the easiest way to understand it is to imagine the world as if it were a holographic video game in which you live, that is, you play in it. Looking at it this way, a lot of hitherto vaguely mystical things will soon become easy to understand, since you are the character in this game, but this character can be developed. The supernatural will soon be close to nature if you look at it through the eyes of the player, not the character. If you’re playing a PC / PS adventure game, a lot of features may seem supernatural in your character’s eyes, right? If they suddenly woke up to self-awareness and asked you what space and time were, what would you answer them? I think the same thing the angels do for us.
I use the term angel to be understandable because not all sounds and energies that come from above are angelic. There is also the Higher Self, who is superior until his/her dimensional level is above yours. This is because you can raise your dimensional level so that your body stays in this 3D environment, but your level of consciousness changes. You need to prepare your brain and personality for this, which takes time and (according to many) suffering. Because many would miss out on some of the suffering, the spiritual black market is booming, where you can even quickly get yourself the initiations that others have worked for. We are slowly touching on why the world needs to be put in order. For many have gained so much power that they have done nothing for it, that is, these characters have become so successful and rich by making (fidelity) alliances with higher dimensional beings who reward their services. If this continues like this, humanity in the sense we look to the future will be over.

In four paragraphs and a few minutes, you could get to another level of understanding. But this is not esoteric yet. It will become esoteric when you deal with yourself, that is, you discover your own inner world. If you deal with others and use the power of your mind to do so, that is magic. You can also increase the power of your mind in a natural form, it is called a dream, a half-dream, a daze. As well as artificially, what are called mind-altering drugs, also known as drugs, but this also includes many over-the-counter medications. When a person in the modern world begins to meditate, it is nothing more than using the possibilities of his/her mind and certainly his/her abilities as well. You can quickly grow big by thinking a lot about things that might be inspired by the movies and series you just mentioned.

Finally, come up with a quick IQ development technique. All you have to do is realistically see yourself through the eyes of others. Don’t ask them because only a few will answer you honestly. You have to explore this and if you succeed, you can learn a lot from it. At least as much as the defeats and failures that underpin your future successes. Provided you choose this path, you will also get more access to the secrets of the AdventurePark (ÉlményPark).Vissza a főoldalra   7/7