Bekapcsolódás a világ helyreállításába | Engaging in the restoration of the world

Sokan csak ülnek otthon és bár szívesen hozzájárulnának a világ helyreállításához, nem tudják hogyan. Én viszont tudom. Ám átugrottam pár lépcsőfokot és egy olyan kész megoldást teszek ide eléd, aminek a kereteit biztosítottam. Tulajdonképp semmit sem kell tenned, csak az elméddel. Ha belekezdesz, mindenre időben rájössz magad is. Több információt ezen a weboldalon találsz.

Many just sit at home and while they would love to contribute to the restoration of the world, they don’t know how. But I know. But I jumped a few steps and put a ready-made solution in front of you that I provided the framework for. In fact, you don’t have to do anything but your mind. If you start, you will realize yourself in time. You can find more information on this website.


Szempontok:
Alkalmasság
Képesség
Kompetencia
Szabad akarat
Viewpoints:
Suitability
Ability
Competence
Free will


Felkészítő program | Preparatory Program

https://holoinstall.elmenypark.net

nézz a kép mögé | look behind the pictureFöld Program
A Föld nem csak egy valóságban létezik és vannak olyanok, ahol nincs jelen az emberiség. Feladat a valóságok összehangolása és az anomáliák megszüntetése, valamint diplomácia a nem emberi valóságok lakói felé.

Emberiség Program
Az emberiség nem csak a földi emberiséget jelenti, ám a földi emberiség rendelkezik logikai alapú rációval. Feladat valamilyen közös értelmezési és kommunikációs platform kidolgozása, majd oktatása és a később felmerülő ügyek menedzselése.

Idővonal helyreállítás
Jelenleg is zajlik egy olyan konfliktus, amiben a szemben álló felek olyan technológiákat vetnek be, melyek töréseket és hurkokat idéznek elő az idővonalon. Ez a magasabb dimenziók felé komoly problémákat okoz, ami érinti az embereket is, akiknek ilyen tudati kapcsolatai vannak.

Valóság helyreállítás
Rengeteg olyan valóság nyílik, amik teljesen megegyeznek egymással, ám az idő miatt lassan elkezdenek különbözni és eltávolodni egymástól. Itt a cél az, hogy belső kapcsolatot hozzatok létre minden ilyen valóságban lévő önmagatokkal és kövessétek a helyreállítási forgatókönyvet, amik révén sikerül újraegyesülni, vagy a valóságok önálló útra lépnek, vagy megszűnnek.

Álom helyreállítás
Az anomália miatt az álomtartományok, más néven spirituális valóságok megfertőződtek egymáshoz nem való álmokkal, amik kitisztítása megszünteti azt a zavart, amit létrehoztak. Ilyenek például a háború teljesen békés világokban és az érdek a feltétel nélküliség szeretetében, aminek egyik tünete az itt beavatkozó fajok (segítők) viselkedésének megváltozása.

Hologram program
A fizikai sík és az ahhoz köthető álomtartományok technikai stabilitásának biztosítása. Itt elengedhetetlen a vallásmentes megközelítés, amit minden bizonnyal sok kísértés ér olyan szférák felől, melyek erős kapcsolatban állnak a területtel.

Földönkívüli diplomácia
Vigyázat, azonos fogalmak alatt a felek akár egészen mást érthetnek és ebbe beletartozik a tárgyalás is, mely főképp a gondolatchat platformján zajlik. Az empátia és a magas intelligencia elengedhetetlen a feladat (és a Föld) függetlenségének biztosítása mellett, hisz a feladat a többi területen dolgozók tevékenységének igazolása és szükség esetén a kommunikációja.

Angyaldiplomácia
Elsősorban nagy türelemmel rendelkező, a rakoncátlan kisgyerekek kezelésében nagy tapasztalattal bíró, vagy ahhoz ösztönös tehetséggel álló emberek világa. Itt a feladat az igények értelmezése, majd továbbítása a többi terület felé, hogy a Lélek megnyugodjon.

Gyógyítás Program
A különböző szférákban és síkokon működő gyógyítók ellátása a megfelelő beavatásokkal és technikákkal, illetve energiákkal. Emellett új eljárások felügyelete és biztosítása is, hogy azok a megfelelő kezekben a megfelelő helyre és időbe jussanak.

Oktatás Program
Ahol nem megfelelő a végeztt munka hatékonysága a dolgok nem ismerete miatt, ott a megfelelő tanítások odaszervezése és lebonyolítása. Félreértés ne essék, itt nem kell mindent tudni, egy dolgot kell tudni, ami inkább szervezőmunka és koordináció.

Kalandszervezés
Az anomália okozta események átrendezése, újraszervezése, módosítása a kívánc céloknak megfelelően. Szoros kapcsolatban a többi szakterülettel.

Beavatkozás korrekció
Vagyis beavatkozás a beavatkozásba az ezzel foglalkozó forgatókönyvek menedzselésével. Valamint a csak megfigyelést végző lények bevonása a helyreállításba, ami inkább hasonlít egyfajta bonyolult diplomáciai tevékenységhez.

+ ha valakinél felmerülne egy olyan terület, ami nincs a listán. Ez három szintű ellenőrzési rendszeren fut át mielőtt élesbe fordulna és te azonnal a Kutatás-Fejlesztéshez kerülsz.
Earth Program
The Earth does not only exist in one reality and there are those where humanity is not present. The task is to reconcile realities and eliminate anomalies, as well as diplomacy with the inhabitants of non-human realities.

Humanity Program
Humanity does not only mean terrestrial humanity, but terrestrial humanity has a logic-based ration. The task is to develop some common interpretation and communication platform, then to educate and manage the issues that arise later.

Timeline recovery
There is still a conflict in which opposing parties are deploying technologies that cause breaks and loops on the timeline. This poses serious problems towards the higher dimensions, which also affects people who have such conscious connections.

Reality restoration
There are a lot of realities that are exactly the same, but because of time they slowly start to differ and move away from each other. The goal here is to establish an internal connection with all of yourself in such realities and follow the recovery scenario through which you will be able to reunite, or the realities will take their own path or disappear.

Dream recovery
Because of the anomaly, dream domains, also known as spiritual realities, have become infected with unrelated dreams, the clearing of which eliminates the confusion they have created. These include war in completely peaceful worlds and the interest in the love of unconditionality, one symptom of which is a change in the behavior of the species (helpers) intervening here.

Hologram program
Ensuring the technical stability of the physical plane and its associated dream domains. A religion-free approach is essential here, which is certainly tempted by many spheres with strong ties to the area.

Extraterrestrial diplomacy
Caution, by the same concepts, the parties may even mean something completely different, and this includes the negotiation, which takes place mainly on the platform of thought chat. Empathy and high intelligence are essential to ensure the independence of the task (and the Earth), as the task is to justify the activities of those working in other fields and to communicate them when necessary.

Angel diplomacy
It is primarily a world of people with great patience, great experience or instinctive talent in handling unruly young children. Here the task is to interpret the needs and then pass them on to the other areas to calm the Spirit.

Healing Program
Providing healers in different spheres and planes with the right initiations, techniques and energies. In addition, overseeing new procedures and ensuring that they get to the right place and time in the right hands.

Education Program
Where the effectiveness of the work done is inadequate due to ignorance of things, there is the organization and conduct of appropriate teachings. Don’t get me wrong, you don’t have to know everything here, you need to know one thing, which is more of organizational work and coordination.

Adventure organization
Rearranging, reorganizing, modifying the events caused by the anomaly according to the curious goals. Close connection with other specialties.

Intervention correction
That is, intervening in the intervention by managing the scenarios that deal with it. As well as the involvement of observation-only beings in the restoration, which is more akin to a kind of complicated diplomatic activity.

+ if someone has an area that is not on the list. It runs through a three-level control system before it comes to life and you immediately get to Research and Development.

Az Élet Iránytűje
Érdek
Érzés
Vágy
Gondolat
Compass of Life
Interest
Feeling
Obsession
Thought
Ha mind a négy bejelez | If all four indicate


https://holoinstall.elmenypark.net/2019/04/feladatba-lepes.html
Gyors beszállás | Fast boarding