Modern Ezotéria
   Quick Tour


- Mi a véleménye a világ keletkezéséről?
- Nem hamarkodnám el a választ, mert ez lehet hogy még a gombatrip.

Alapinformációk

Az ÉlményParknak 4 fő ága van:

Oktatás-Tanulás
Gyógyítás-Gyógyulás
Élmény-Kaland
Kutatás-Fejlesztés

"Bár sok isten szerepel a Színpadon, istent továbbra is önmagadban találod."

Mi ez az ÉlményPark?

Ha hipnózisban elhitetik veled, hogy a kezdben lévő fémpénz egy izzó fémdarab, megég a kezed. Ebből logikusan az következik, hogy a téged körbevevő világ valójában nem létezik. Ha nem létezik, ám mégis kézzelfoghatóan itt van, akkor nem lehet más, mint egy holografikus játékprogram, amiben benne élsz és játszol. Két dolog határozza meg ezt a játékot. Mit tudsz és hiszel a világról.

Közel 20 éve beültem egy lakásba gyakorlatilag kizárva a Külvilágot és elkezdtem csak ezzel foglalkozni. Kiderült az is, hogy az előéletem során szenvedett súlyos fejsérülések kinyitották az agyamat erre a világra és elmondhatom, hogy amit létrehoztam, az az univerzumban egyedülálló. ÉlményParknak neveztem el, mert ez fejezi ki a címben legjobban a fizikai világot. És a fizikai kapcsolattal rendelkező álomtartományokat.

Ez a weboldal erről szól. Aki egy új vallást látna benne, az félreérti a szerepét. A célja nem ez, hanem hogy a modern ember számára nyisson egy vallásmentes kaput a spirituális világra.

Mit érdemes róla tudni?

Három út áll előtted. Az első az, hogy egyáltalán nem foglalkozol ezzel és éled tovább az életedet. A tudatszint váltással járó bonyoldalmak téged már nem érintenek, mert ez a probléma az ÉlményParknak az emberiség tudathálójára telepítésével megoldódott.

A második út az, hogy érdekel téged a mágia, de nem akarsz ebbe mélyebben belemenni. Nem akarod magad elkötelezni a mesterek felé, nem akarsz angyali kapcsolatokkal foglalkozni, ám mégis szeretnéd ebben az Élet nevű játékban kihasználni a rendelkezésedre álló lehetőségeket. Egy külön weboldal áll a rendelkezésedre.

A harmadik út az, hogy ez téged mélyebben érdekel. Pont úgy, mintha meglátnál egy mobiltelefont és elkezdene érdekelni a fejlesztése. Ugyanis az ÉlményPark ilyen értelmezésben egy tudathálózaton futó holo operációs rendszer, ami alá fejleszteni is lehet. Olyan holojátékokat, amikre egy spirituális mester elképedve mondaná, hogy ez mágia. Ám ahhoz, hogy te ilyen kötött mágiákat készíts, először az ezotériával kell foglalkoznod. A különbség annyi, hogy az ezotéria célja és tárgya te magad vagy, míg a mágiáé a körülötted lévő világ.

Mi az ezotéria?

Ha egy hologramos képet nézel, majd ollóval levágsz belőle egy kis darabot és azt lézer fénnyel világítod meg, nem a kis darabot fogod látni, hanem az egész képet kicsiben.

Ha önmagadban vizsgálod önmagad egy kicsi szeletét és azt megvilágosodott fénnyel világítod meg, ott találod az egész világot kicsiben. Az ezotéria célja, hogy ezt az utat megtaláld.

Ki vagyok én?

A Modern Ezotéria megalapítója, az ÉlményPark megálmodója. Nem volt célom egyik sem. Egy olyan feladaton dolgozom, amihez ezekre volt szükség. Nem vagyok se mester, sem guru. Azért készítettem el ezt a weboldalt és írtam ki rá a lényeget, hogy hagyjon engem békén mindenki. Ugyanis amin dolgozom, az jóval meghaladja nem csak a mesterek, hanem az angyalaik megértési kompetenciáját is.

Ki vagy te?

Egy önálló útra lépett tudattöredék. A te nézőpontodból másoktól független autonóm lény. A többi felderítése a te dolgod."What's your opinion about the genesis of the world?"
"I wouldn't hurry the answer because it might be the mushroom trip."Basic informations

ÉlményPark has 4 main branches:

Teaching-Learning
Healing-Care
Adventure-Experience
Research-Development

"Although there are many gods on the Stage, you still find God within yourself."

What is this ÉlményPark?

If you are in hypnosis and you are believed that the coin in your hand is a glowing piece of metal, your hand will burn. It logically follows that the world around you doesn’t really exist. If it doesn’t exist, but is still tangible here, it can be nothing more than a holographic game program in which you live and play. Two things define this game. What you know and believe about the world.

For almost 20 years, I settled into an apartment with virtually no access to the Outworld and just started dealing with it. It also turned out that the severe head injuries I suffered during my prehistory opened my mind to this world and I can say that what I created is unique in the universe. I named it ExperiencePark because it best expresses the physical world in the title. And dream domains with a physical connection.

This website is about that. Whoever sees a new religion in it will misunderstand its role. Its purpose is not this, but to open a religion-free gate to the spiritual world for modern man.

What is worth knowing about?

There are three ways ahead of you. The first is that you don’t deal with it at all and live your life longer. The complexities of changing the level of consciousness no longer affect you, because this problem has been solved by installing the ÉlményPark on the consciousness network of humanity.

The second way is that you care about magic, but you don’t want to go deeper into it. You don’t want to commit yourself to the masters, you don’t want to deal with angelic relationships, yet you want to take advantage of the opportunities at your disposal in this game called Life. A separate website is at your disposal.

The third way is that this interests you more deeply. It’s as if you see a cell phone and start getting interested in developing it. In this sense, ÉlményPark is a holo operating system running on a network of consciousness, under which it can also be developed. Holocaust games that a spiritual master would be amazed to say is magic. But in order for you to make such bound magic, you must first deal with esotericism. The difference is that the purpose and object of esotericism is yourself, while magic is the world around you.

What is esotericism?

If you look at a hologram image and then cut a small piece of it with scissors and illuminate it with laser light, you will not see the small piece but the whole image in small pieces.

If you examine a small slice of yourself in yourself and illuminate it with enlightened light, there you will find the whole world in small. The purpose of esotericism is to find this path.

Who am I?

I'm the founder of Modern Esoterics and dreamer of ÉlményPark. None of my goals were. I am working on a task that required these. I am neither a master nor a guru. I created this website and wrote the essence on it so that everyone would leave me alone. For what I work far exceeds the comprehension competence not only of the masters but also of their angels.

Who are you?

A fragment of consciousness embarked on an independent journey. From your point of view, you are an autonomous being independent of others. Exploring the rest is your business.
https://holoinstall.elmenypark.net
Személyes Ügyfélkapu és Tudakozó | Personal Customer Portal and Inquiry